Eettisen ohjeiston pääperiaatteet

DNA on osa Telenor-konsernia, ja käytämme Telenorin eettistä ohjeistoa. Löydät ohjeiston kokonaisuudessaan tästä. Ohjeiston pääperiaatteet ovat eettisen kulttuurimme perusta ja määrittävät tapamme toimia.

Tässä ohjeemme PDF-versiona, jos haluat tulostaa ne: eettinen ohjeisto, tulostusversio

Noudatamme sääntöjä

Noudatamme lainsäädäntöä ja omia ohjeitamme. Jos näiden välillä ristiriitaa, ylläpidämme tiukempia vaatimuksia.

Olemme vastuussa teoistamme

Etsimme aktiivisesti tietoa, ymmärrämme vastuumme ja tunnistamme laajemman vaikutuksemme yhteiskuntaan, jossa toimimme.

Olemme avoimia ja rehellisiä

Olemme avoimia ja rehellisiä haasteistamme. Otamme asioita puheeksi Kysymme, kun emme ole varmoja ja otamme asioita esille ilman pelkoa seurauksista.

Otamme asioita puheeksi

Kysymme, kun emme ole varmoja ja otamme asioita esille ilman pelkoa seurauksista

 

Kenen tulee noudattaa ohjeistoa

Eettinen ohjeisto koskee kaikkia Telenorin työntekijöitä ja sen nimissä toimivia, mukaan lukien yhtiön hallitus. Edellytämme, että toimittajat, alihankkijat, sopimuskumppanit ja muut yhteistyötahomme noudattavat ja ylläpitävät samoihin tiukkoja eettisiä standardeja, joita itse noudatamme.

Kuinka ohjeistoa käytetään

Ohjeiston neljä pääperiaatetta ja eri osa-alueisiin liittyvät erilliset vaatimukset muodostavat velvollisuuksiemme perustan. Jokaisen tulee ymmärtää ja noudattaa myös yhtiön politiikkojen ja ohjeistusten sisältämät velvoitteet. Jokaisen ohjeiston osa-alueen lopusta löydät linkkejä sovellettaviin politiikkoihin (Policies) ja manuaaleihin (Manuals) sekä linkkejä ohjeisiin, käytännön työkaluihin, koulutusmateriaaleihin ja muihin hyödyllisiin aineistoihin. Ohjeisto asettaa selkeän perustan jokapäiväisen toimintamme ohjaamiseksi ja neuvoo kohdatessamme haasteita ja eettisiä pulmia. Voit aina olla yhteydessä esihenkilöösi, linjaorganisaatioon tai DNA:n Vaatimustenmukaisuus- eli Compliance toimintoon, jos sinulla on kysymyksiä tai huolia. Lisäksi voit kysyä neuvoa eettisten asioiden ilmoituskanavasta (Integrity Hotline), nimettömänä jos niin haluat.

Ohjeisto ei voi kattaa kaikkia haastavia tilanteita, joita kohtaamme toiminnassamme. Liiketoimintahaasteita ja sääntelyyn liittyvää tulkinnanvaraisuutta esiintyy jatkuvasti. Tällöinkään emme saa jättää noudattamatta korkeita eettisiä standardeja vaan meidän on etsittävä ratkaisut ja tehtävä oikeita päätöksiä. Sen lisäksi että ohjeisto kuvaa omat eettiset standardimme, siinä edellytetään, että noudatamme voimassa olevia lakeja ja säännöksiä. Jokaisen tulee aina tutustua paikallisiin lakeihin ja kysyä tarvittaessa neuvoa lakiasioista vastaavilta henkilöiltä.

Mitä meiltä edellytetään työntekijöinä

Telenorin työntekijänä sinulta edellytetään, että:

 • toimit aina rehellisesti
 • tutustut, ymmärrät ja noudatat eettistä ohjeistoa (Code of Conduct), politiikkoja (Policy) ja manuaaleja (Manual)
 • nostat huolenaiheita esille kohdan “Miten ottaa asioita esille” ohjeiden mukaisesti
 • hakeudut valmennuksiin oikea-aikaisesti
 • tunnistat milloin ja miten etsiä lisää neuvoja
 • osallistut yhteistyössä ja avoimesti kaikkiin määräysten noudattamista (compliance) koskeviin tutkintoihin
 • vältät laittomia, epäeettisiä ja Telenorin mainetta vahingoittavia toimintatapoja

Mitä johdolta odotetaan

Telenorin johtohenkilöiden odotetaan noudattavan edellä mainittuja periaatteita ja sen lisäksi edellytetään, että he:

 • näyttävät itse hyvää esimerkkiä ja viestivät säännöllisesti ohjeiden noudattamisen tärkeydestä
 • ennakoivat ja tunnistavat liiketoimintaan liittyviä riskejä mahdollisesta ohjeiden vastaisesta toiminnasta
 • ryhtyvät proaktiivisesti toimenpiteisiin vähentääkseen riskiä ohjeiden vastaisesta toiminnasta
 • varmistuvat tiimien riittävästä valmennuksesta ja valmiudesta ratkaista keskeisiä ongelmia
 • ylläpitävät avointa raportointikulttuuria varmistaakseen, että kaikki tiimin jäsenet voivat huoletta nostaa esiin epäkohtia ilman pelkoa seuraamuksista
 • noudattavat äärimmäistä rehellisyyttä rekrytointi- ja nimityskäytännöissä
 • osallistuvat aktiivisesti Telenorin menettelyohjeiden noudattamisen valvontaa koskevaan prosessiin 

Eettisen ohjeiston osa-alueet

Korruption vastaisuus

Telenorilla on nollatoleranssi korruptioon.

Mitä meidän tulee tietää

 • Telenor ei salli minkäänlaisia lahjuksia eikä laittomia tai hyvien tapojen vastaisia maksuja tai etuisuuksia
 • Olemme sitoutuneet harjoittamaan liiketoimintaamme avoimesti ja läpinäkyvästi
 • Lahjonta on laitonta ja saattaa siihen osallistuvien henkilöiden ja Telenorin maineen kyseenalaiseksi ja mahdollisten oikeudellisten toimien kohteeksi
 • Lahjontaa voi esiintyä monessa muodossa mukaan lukien voitelurahat, erilaiset rahoitus- ja palkkiojärjestelyt, peiteyhtiöt tai piilo-omistajat.
 • Julkisten virkojen haltijoihin kohdistuu usein ankaria korruption vastaisia sääntöjä ja kanssakäymiseen heidän kanssaan tulee kiinnittää erityistä huomiota
 • Toimitusketjuihimme liittyvä korruptio voi aiheuttaa merkittävää riskiä Telenorille, vaikka emme olisi suoraan osallisia siihen
 • Lahjoja ja vieraanvaraisuutta voidaan pitää lahjontana tai epäasiallisen edun antamisena tietyissä tilanteissa
 • Jopa hyväntekeväisyyttä tai sponsorointia voidaan pitää lahjontana, jos niitä annetaan kaupallisen edun tavoittelemiseksi

Mitä meiltä edellytetään

 • Emme koskaan osallistu lahjontaan tai kaupankäyntiin vaikutustarkoituksessa
 • Emme koskaan tarjoa tai hyväksy epäasiallista maksua tai etua
 • Emme koskaan pyydä toista käyttäytymään tavalla, jolla emme itse käyttäytyisi
 • Valitsemme huolellisesti yhteistyökumppanimme ja huolehdimme, että he sitoutuvat eettiseen ja lailliseen käyttäytymiseen
 • Kirjanpitomme ja asiakirjamme kuvaavat tarkasti ja rehellisesti liiketoimintaamme
 • Noudatamme asianmukaista varovaisuutta yhteydenpidossamme viranomaisten kanssa
 • Arvioimme mahdollisia meitä uhkaavia riskejä ja hankimme asianmukaista koulutusta ja ohjeita näiden riskien hallitsemiksi

Milloin tulee olla erityisen huolellinen

 • Huomaamme epätavallisia tai liioiteltuja maksuja tai maksuehtoja, joilla ei näytä olevan selvää liiketoimintatarkoitusta
 • Epäilemme, ettei kumppani noudata Telenorin vaatimuksia liiketoiminnan harjoittamiselle
 • Huomaamme, että toimittaja on yhteydessä viranomaisiin varmistaakseen lisenssin tai luvan saamisen meidän puolestamme
 • Meitä pyydetään lahjoituksen tekemiseen hyväntekeväisyysjärjestölle tai sponsorointikohteelle, jolla voi olla kytköksiä viranomaiseen
 • Meille tarjotaan tai meiltä pyydetään lahjoja, matkoja, lahjoituksia tai yltäkylläistä vieraanvaraisuutta tai meiltä pyydetään käteismaksuja missä tarkoituksessa hyvänsä.

 

Yhteistyökumppanit

Edellytämme yhteistyökumppaniemme toimivan vaatimustemme mukaisesti ja kunnioittavan arvojamme.

Mitä meidän täytyy tietää

 • Yhteistyökumppaniemme toimet voivat vahingoittaa mainettamme ja altistaa meidät laittomuuksille
 • Yhteistyökumppaneita ovat yksityishenkilöt ja yhteisöt kuten toimittajat, agentit, jakelijat, edustajat, franchise-toimijat ja yhteisyrityksiin liittyvät kumppanit sekä sponsoroinnin ja lahjoitusten vastaanottajat.

Mitä meiltä edellytetään

 • Pyrimme työskentelemään sellaisten yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka osoittavat noudattavansa vastuullisen liiketoiminnan vaatimuksia ja joiden eettiset arvot ovat yhteneväisiä omien arvojemme kanssa
 • Noudatamme varovaisuutta yhteistyökumppaneita valitessamme noudattaen aina Telenorin riskikartoituksen ja hankinnan menettelytapoja
 • Edellytämme, että yhteistyökumppanimme noudattavat lakeja ja edellytämme heidän täyttävän Telenorin vaatimukset vastuullisesta liiketoiminnasta.
 • Odotamme yhteistyökumppaniemme ottavan vastuun riskien minimoinnista ja hallinnasta suunnittelussa, toimituksissa ja operoinnissa.
 • Arvioimme huolellisesti liiketoimintamahdollisuuksia maissa, joihin kohdistuu talouspakotteita tai kauppasulkuja
 • Noudatamme asiaankuuluvia kaupanrajoituksia mukaan lukien pakotejärjestelmiä ja tuonti- ja vientivaatimuksia
 • Tarkkailemme ja tuemme yhteistyökumppaneitamme Telenorin vaatimusten mukaisen vastuullisen liiketoiminnan harjoittamisessa
 • Kohtelemme kaikkia yhteistyökumppaneitamme kunnioittavasti reilulla ja läpinäkyvällä tavalla

Milloin tulee olla erityisen huolellinen

 • Kohtaamme yhteistyökumppanin, joka ei sitoudu täysin noudattamaan vaatimuksiamme mukaan lukien Telenorin toimittajille asettamat toimintaperiaatteet (Telenor Supplier Conduct Principles)
 • Etsimme yhteistyökumppania, joka toimisi lobbarina, välittäjänä tai muulla tavoin Telenorin puolesta
 • Saamme tietää, että yhteistyökumppani harjoittaa liiketoimintaa tavalla, joka voisi heijastua kielteisellä tavalla Telenoriin
 • Havaitessamme minkä tahansa yhteistyökumppanin, jota ei ole huolellisesti arvioitu Telenorin vaatimusten mukaisesti
 • Saamme muunlaista tietoa käytöksestä tai olosuhteista, joiden perusteella kyseenalaistamme yhteistyökumppanin toiminnan tai etiikan

 

Kilpailu

Kilpailemme reilusti. 

Mitä meidän tulee tietää

 • Reilu kilpailu on yhteiskunnallisesti tärkeää ja se luo pitkävaikutteisia liiketoimintamahdollisuuksia Telenorille sekä kotimaassa että ulkomailla
 • Epäreilu toiminta tai siitä hyötyminen vahingoittaa mainettamme asiakkaidemme, yhteistyökumppaniemme ja suuren yleisön keskuudessa
 • Kilpailua rajoittavat sopimukset ja käytännöt eivät ole pelkästään käytäntöjemme vastaisia, ne ovat myös lainvastaisia

Mitä meiltä odotetaan

 • Luomme omat hinnoittelu- ja liiketoimintastrategiamme ja kilpailemme oman tarjoamamme eduilla
 • Rajoitamme viestintää olemassa olevien tai potentiaalisten kilpailijoidemme kanssa emmekä jaa kaupallisesti arkaluontoista tietoa
 • Emme solmi sopimuksia tai toimenpiteitä virallisesti emmekä epävirallisesti olemassa olevien tai potentiaalisten kilpailijoidemme kanssa markkinoiden jakamiseksi, hintatason asettamiseksi tai tarjonnan tai myynnin rajoittamiseksi
 • Hankimme liiketoimintayksikön (Business Unit) hyväksynnän konserniohjeistuksen mukaisesti ennen kuin liitymme mihinkään toimialajärjestöön
 • Lopetamme keskustelun välittömästi ja raportoimme keskustelusta lakiasioihin ja/tai eettisten asioiden ilmoituskanavaan(Integrity Hotline), jos keskustelu olemassa olevan tai mahdollisen kilpailijan kanssa kääntyy epäasialliseen kilpailun rajoittamiseen liittyvään asiaan
 • Velvollisuutemme on raportoida välittömästi epäilyttävät kilpailulakien rikkomukset lakiasioihin

Milloin tulee olla erityisen huolellinen

 • Jos olemassa olevat tai potentiaaliset kilpailijat, asiakkaat tai yhteistyökumppanit lähestyvät meitä tiedolla, joka koskee heidän hinnoitteluaan, strategioitaan, liiketoimintataktiikoitaan tai vastaavia
 • Epäilemme, että on olemassa tai suunnitteilla muodollinen tai epämuodollinen sopimus, joka rajoittaa nykyisten tai potentiaalisten kilpailijoiden pääsyä markkinoille
 • Suunnittelemme osallistumista epävirallisiin tai sosiaalisiin tapaamisiin nykyisten tai potentiaalisten kilpailijoiden kanssa
 • Suunnittelemme olemassa olevien tai potentiaalisten kilpailijoiden kanssa yhteydenpitoa, jossa on oletettavissa, että tavoitteena on vaihtaa kilpailullisesti luottamuksellista tietoa
 • Suunnittelemme hinnoittelu- tai muita strategioita, jotka voitaisiin katsoa määräävän markkina-aseman väärinkäytöksi, esimerkiksi kuluja halvemmat hinnat, katerajaukset tai kieltäytyminen sopimusten teosta asiakkaiden kanssa.

 

Luottamuksellisuus ja tiedon käsittely

Käsittelemme tietoa arvokkaana omaisuutena.

Mitä meidän tulee tietää

 • Yhtiön työntekijöinä saamme toisinaan haltuumme arvokasta tietoa Telenorista, asiakkaista tai yhteistyökumppaneista
 • Suurin osa tiedosta on digitaalisessa muodossa, siihen pääsy on helppoa ja sitä on helppo muokata, jakaa ja monistaa
 • Tallennettu tieto on yritykselle hyvin arvokasta. Se on Telenorille tärkeää, se täytyy tunnistaa ja sitä tulee suojata
 • Luottamuksellisuuden säilyttäminen on kriittistä Telenorin maineelle ja etujen valvomiseksi kilpailu- ja sääntelyprosesseissa ja varmistettaessa omaisuutemme loukkaamattomuus

Mitä meiltä odotetaan

 • Jaamme luottamuksellista tietoa ainoastaan, jos meillä on virallinen valtuutus ja laillinen syy tiedon jakamiseen
 • Varmistamme, että kaikki Telenorilta lähtevä informaatio on luotettavaa ja oikeellista ja täyttää korkeat ammatilliset ja eettiset vaatimukset
 • Käsittelemme kolmansilta osapuolilta tullutta tietoa yhtä luottamuksellisesti ja huolellisesti kuin omia tietojamme
 • Edistämme avointa tiedon jakamisen kulttuuria, mutta toimimme varovaisesti luottamuksellista ja sisäpiiritietoa käsitellessämme
 • Emme keskustele arkaluontoisista asioista julkisilla paikoilla
 • Luokittelemme ja käsittelemme tietoa konsernin turvallisuuspolitiikan (Group Security Policy) mukaisesti ja tallennamme tiedot konsernin tiedonkäsittelypolitiikan (Group Information Management Policy) mukaisesti

Milloin tulee olla erityisen huolellinen

 • Kuulemme Telenorin työntekijän puhuvan sisäisistä asioista julkisella paikalla
 • Liikekumppani pyytää meitä allekirjoittamaan luottamuksellisuus- tai salassapitosopimuksen
 • Lähetät sähköpostin liitteen, joka sisältää sisäistä tietoa
 • Joku yrittää saada meidät keskustelemaan Telenorin liiketoiminnan yksityiskohdista
 • Saat luottamukselliseksi luokitellun sähköpostin

 

Eturistiriidat

Toimimme aina Telenorin parhaaksi.

Mitä meidän tulee tietää

 • Eturistiriita syntyy, kun oma henkilökohtainen etumme on ristiriidassa tai sen voidaan katsoa olevan ristiriidassa Telenorin etujen kanssa
 • Henkilökohtaisiin etuihimme luetaan taloudelliset etumme, liiketoimintamahdollisuudet, ulkopuoliset työsuhteet tai meille läheisten henkilöiden kuten perheenjäsenten, ystävien tai liikekumppaniemme edut
 • Jopa vaikutelma, ettemme ehkä toimi Telenorin parhaaksi, voi aiheuttaa rehellisyytemme kyseenalaistamisen ja vaikuttaa kielteisesti maineeseemme
 • Kaikkien Telenorin puolesta tehtyjen päätösten tulee perustua objektiiviseen ja rehelliseen arvioon yhtiön edusta ilman, että omat henkilökohtaiset etumme vaikuttavat siihen
 • Avoimuutta ja läpinäkyvyyttä vaaditaan todellisten, mahdollisten tai oletettujen eturistiriitojen hallinnassa

Mitä meiltä odotetaan

 • Vältämme eturistiriitoja ja muita tilanteita, jotka voivat vaikuttaa arvostelukykyymme  
 • Jääväämme itsemme tilanteissa ja päätöksissä, joissa meillä voi olla tai voi vaikuttaa olevan eturistiriita
 •  Ilmoitamme välittömästi todellisista, mahdollisista tai oletettavissa olevista eturistiriidoista esihenkilöllemme
 • Pyrimme ratkaisemaan eturistiriitatilanteet yhdessä esihenkilön kanssa, kirjaamme päätöksemme ja toimenpiteemme
 • Otamme aina liiketoimintayksikön Compliance-toiminnon mukaan asian käsittelyyn, jos eturistiriitaa ei voida välttää
 •  Emme työskentele ulkopuolisissa tehtävissä tai asemissa, jotka voisivat vaikuttaa tai joiden voitaisiin katsoa vaikuttavan velvollisuuteemme toimia Telenorin parhaaksi
 • Pyydämme esihenkilöltämme kirjallisen hyväksynnän ennen kuin hyväksymme ulkopuolisia johtotehtäviä tai muita toimeksiantoja ja säilytämme nämä asiakirjat yhtiön käytäntöjen mukaisesti

Milloin tulee olla erityisen huolellinen

 • Meillä on taloudellinen tai muu intressi Telenorin nykyisen tai mahdollisen liikekumppanin kanssa
 • Meillä on ulkopuolinen työsuhde tai asema, joka voisi vaikuttaa kykyymme hoitaa tehtäviämme yhtiössä
 •  Rekrytoimme, palkkaamme tai toimimme suorana esihenkilönä perheenjäsenellemme, ystävällemme tai henkilölle, jonka kanssa meillä on läheinen henkilökohtainen suhde
 •  Nykyiset tai potentiaaliset liikekumppanimme tarjoavat meille itsellemme jotain, jolla on meille arvoa, esimerkiksi lahjoja, alennuksia tai muita etuja
 • Telenorin liikekumppani tarjoaa tai aikoo tarjota palveluita henkilökohtaiseen käyttöömme

 

Ympäristö

Olemme sitoutuneet ympäristön suojelemiseen ja vaikuttamaan ilmaston muutoksen ehkäisemiseen.

Mitä meidän tulee tietää

 • Noudatamme paikallisia lakeja ja kansainvälisesti hyväksyttyä ympäristövaatimuksia
 • Ymmärrämme, että ympäristön kannalta edullisten ratkaisujen tarjoaminen voi luoda liiketoimintamahdollisuuksia
 • Olemme sitoutuneet minimoimaan globaalit hiilidioksidipäästömme sekä käyttämämme resurssit, kuten energian, veden ja raaka-aineiden käytön

Mitä meiltä odotetaan

 • Tuemme ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita teknologioita ja pyrimme minimoimaan kaikkien toimintojemme hiilidioksidipäästöt
 • Käytämme kestäviä jätteenkäsittelytapoja ja käytämme uudelleen, kierrätämme tai hävitämme turvallisesti kaiken elektronisen jätteen
 • Otamme aina ympäristön huomioon, kun teemme hankintoja ja käytämme kestäviä hankintakriteerejä merkittävien hankintasopimusten yhteydessä
 • Ympäristöjalanjälkemme on läpinäkyvä ja raportoimme oikein ympäristöön liittyvät suorituksemme, kuten energian kulutuksen, hiilidioksidipäästöt ja jätteet/kierrätyksen
 • Kiinnitämme huomiota sään ääri-ilmiöihin ja ilmastonmuutokseen ja turvaamme olemassa olevaa infrastruktuuria sekä suunnittelemme verkkolaajennukset sen mukaisesti
 • Raportoimme välittömästi, jos huomaamme tapahtuvan jotakin ympäristöä vahingoittavaa

Milloin tulee olla erityisen huolellinen

 • Huomaamme, että Telenorin toiminnassa ei pyritä minimoimaan haitallisia ympäristövaikutuksia
 • Huomaamme, että toimittaja ei täytä Telenorin ympäristövaatimuksia
 • Epäilemme, että asiaankuuluvaa ympäristölainsäädäntöä tai yhtiön ohjeita ei noudateta
 •  Emme ole varmoja, onko Telenorilla asianmukaiset ympäristöluvat
 • Huomaamme mahdollisuuden vähentää ympäristövaikutuksiamme tai liiketoimintamahdollisuuksia, joka tarjoavat ekologisesti tehokkaita ratkaisuja

 

Taloudellinen luotettavuus ja vilpillinen toiminta

Ylläpidämme oikeellisia taloudellisia tietoja ja noudatamme kaikkia tiedonantovelvollisuuden vaatimuksia.

Mitä meidän tulee tietää

 • Taloudellinen luotettavuus on avainasemassa osakkeenomistajiemme, asiakkaittemme ja työntekijöidemme luottamuksen ylläpitämisessä
 •  Kansainvälisten taloudellisten ohjeiden noudattaminen ei ole ainoastaan vaatimus, vaan se auttaa meitä ohjaamaan liiketoimintaamme parhaalla tavalla

Mitä meiltä odotetaan

 •  Noudatamme Telenorin kirjanpitoperiaatteita ja pidämme kiinni Telenorin käyttöön ottamasta sisäisestä valvonnasta
 •  Kirjaamme kaikki liiketoimet oikein lakisääteisten velvollisuuksien ja hyvien kirjanpitokäytäntöjen mukaisesti
 •  Raportoimme tarkasti, luotettavasti, läpinäkyvästi, johdonmukaisesti ja ajantasaisesti
 •  Käyttäessämme yhtiön varoja varmistamme, että kulut ovat kohtuullisia ja oikein kirjattuja
 •  Päätöksentekomme perustuu konsernitasoisiin tai paikallisiin hyväksymisvaltuuksiin. Varmistamme tarvittaessa tehtävien ja vastuiden erittelyn.
 • Tarkistamme tosiasiat, tiedon riittävyyden ja liiketoimintaperusteet ennen kuin hyväksymme liiketoimen tai allekirjoitamme dokumentin
 •  Emme tee vääriä kirjauksia, väärennä dokumentteja tai muutenkaan esitä faktoja, liiketoimia tai taloudellisia lukuja väärin

Milloin tulee olla erityisen huolellinen

 • Huomaamme epäselvyyksiä taloudellisissa tai kirjanpitotiedoissa
 • Saamme tietoomme, että kollega tai liikekumppani on väärentänyt dokumentteja
 • Emme ole varmoja, olemmeko kirjanneet liiketoimen oikein
 • Huolestumme sitä, että joku ei esitä taloudellista informaatiota, kuten myyntilukuja tai ennusteita oikein
 • Epäilemme, että Telenorin varoja ei käytetä tai niitä ei kirjata käytäntöjemme mukaisesti

 

Lahjat, vieraanvaraisuus ja matkustaminen

Maksamme omat kulumme ja käytämme hyvää harkintaa liikelahjoja tarjotessamme.

Mitä meidän tulee tietää

 • Liiketoimintaan liittyvät suosionosoitukset kuten lahjat, vieraanvaraisuus ja matkustus voivat aiheuttaa eturistiriitoja tai niitä voidaan tietyissä olosuhteissa pitää lahjontana
 • Lahjoilla tarkoitetaan sitä, että annetaan jotain ilman odotusta vastavuoroisuudesta
 • Vieraanvaraisuudella on monta muotoa, kuten ateriat, seminaarit, vastaanotot, sosiaaliset tapahtumat ja ajanviete
 • Matkustus tarkoittaa kuljetus- tai majoituskustannuksia, kuten bussi- ja junamatkat, lennot ja hotellit
 • Voi olla, että yhteistyökumppanien, kuten viranomaisten, on noudatettava tarkkaa ohjeistusta siitä, mitä he voivat antaa tai vastaanottaa

Mitä meiltä odotetaan

 • Emme koskaan tarjoa tai hyväksy liiketoimintaan liittyviä suosionosoituksia, jotka voisivat vaikuttaa tai joiden voitaisiin olettaa vaikuttavan väärällä tavalla liiketoimintapäätökseen
 • Emme koskaan tarjoa tai ota vastaan käteistä tai käteisen kaltaista maksuvälinettä tai kalliita ja ylellisiä lahjoja • Emme anna tai hyväksy lahjoja, paitsi vähäarvoisia myynninedistämistavaroita ja niitäkin ainoastaan silloin, kun sellaisen vastaanottaminen on tavanomaista
 • Voimme tarjota tai ottaa vastaan vieraanvaraisuutta, kun yhteys liiketoimintaan on selvä ja laillinen, kustannukset ovat kohtuulliset ja asiayhteys on avoin ja läpinäkyvä, mutta mieluimmin maksamme omat kustannuksemme
 •  Maksamme aina omat, matka- ja majoituskustannuksemme ja niihin liittyvät muut kustannuksemme. Emme myöskään maksa muiden matka- tai majoituskustannuksia tai niihin liittyviä muita kustannuksia.
 •  Keskustelemme aina liiketoimintaan liittyvien huomionosoitusten antamisesta tai vastaanottamisesta lähimmän esihenkilömme kanssa
 • Poikkeuksia erikoistilanteissa haetaan lakiasiain osaston hyväksynnällä ja liiketoimintayksikön toimitusjohtajan etukäteen antamalla kirjallisella luvalla

Milloin tulee olla erityisen huolellinen

 • Liiketoimintaan liittyviä suosionosoituksia tarjotaan meneillään olevien neuvottelujen tai hankintaprosessien aikana
 •  Harkitsemme sponsorointia, hyväntekeväisyyttä tai yhteiskunnallisia investointeja
 • Saamme tietoomme liiketoimintaan liittyviä suosionosoituksia, joita ei tarjota tai vastaanoteta avoimesti ja läpinäkyvästi
 • Uskomme, että liiketoimintaan liittyvien suosionosoitusten tarjoaminen tai vastaanottaminen voisi johtaa siihen, että muut kyseenalaistavat riippumattomuutemme, puolueettomuutemme tai rehellisyytemme
 • Saamme tietoomme toistuvia tarjouksia samalta liiketoimintakumppanilta tai samaan liiketoimintakumppaniin liittyvältä taholta

 

Terveys, turvallisuus ja henkilöturvallisuus

Tarjoamme kaikille työntekijöille turvallisen työpaikan.

Mitä meidän tulee tietää

 • Meillä kaikilla on vastuu turvallisen työympäristön tarjoamisesta kaikille työntekijöille, yhteistyökumppaneille ja vierailijoille
 • Tunnistamme yhteisen vastuumme edistääksemme terveellistä työskentelykulttuuria, joka tukee kestävän työn ja muun elämän tasapainoa
 • Edistämme turvallisuuden kulttuuria ja noudatamme sekä kansainvälisiä että paikallisia turvallisuusvaatimuksia
 • Perustamme käyttäytymisemme korkeimmille terveyden, turvallisuuden ja henkilöturvallisuuden vaatimuksille
 • Noudatamme kansainvälisesti määriteltyjä ohjeita elektromagneettisista kentistä, kun suunnittelemme ja operoimme verkkotoimintojamme

Mitä meiltä odotetaan

 • Tiedostamme työskentely-ympäristömme ja muut ihmiset ympärillämme
 • Tunnistamme potentiaaliset riskit työpaikallamme ja toimimme aktiivisesti terveyteen, turvallisuuteen ja henkilöturvallisuuteen liittyvien riskien minimoimiseksi.
 • Noudatamme turvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä sekä omia ohjeitamme ja vaatimuksiamme
 • Toimimme välittömästi korjataksemme huomaamiamme vaarallisia tilanteita ja raportoimme tapahtuneen
 • Pyrimme jatkuvasti parannuksiin terveyteen, turvallisuuteen ja henkilöturvallisuuteen liittyvissä asioissa

Milloin tulee olla erityisen huolellinen

 • Huomaamme tilanteen, jotka voi kehittyä vaaralliseksi
 • Huomaamme kollegoissamme tai liiketoimintakumppaneissamme merkkejä kohonneesta stressitasosta, asiattomasta käytöksestä tai epäterveestä tasapainosta työn ja muun elämän välillä
 • Huolestumme jonkun työntekijän, yhteistyökumppanin tai vierailijan terveydestä, turvallisuudesta tai työturvallisuudesta
 • Huomaamme henkilökohtaisen riskin mahdollisuuden
 • Arvelemme, että ohjeemme ja vaatimuksemme eivät täytä turvallisuuslainsäädännön vaatimuksia

 

Ihmisoikeudet ja työntekijöiden oikeudet

Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia.

Mitä meidän tulee tietää

 • Meillä kaikilla on yhdenvertaiset ja erottamattomat ihmisoikeudet siten kuin kansainvälisissä sopimuksissa ja paikallisessa lainsäädännössä määritellään
 • Telenor kunnioittaa ihmisoikeuksia ja on ohjeillaan asettanut selkeät vaatimukset
 • Työntekijöiden oikeudet ovat olennainen osa ihmisoikeuksia ja ne antavat kaikille työntekijöille oikeuden muun muassa kohtuulliseen palkkaan, työsuhde-etuihin ja liittymisvapauteen

Mitä meiltä odotetaan

 • Ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia kunnioittaessamme huomioimme kollegat, yhteistyökumppaneiden työntekijät, asiakkaat ja henkilöt niissä maissa, joissa toimimme
 • Kunnioittaessamme näitä oikeuksia huolehdimme siitä, että emme tule rikkoneeksi muiden oikeuksia tai ole osallisena muiden tekemiin rikkomuksiin
 • Toimimme liiketoiminnassamme reilusti ja syrjimättömästi. Kunnioitamme ihmisoikeuksia kanssakäymisessämme yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien kanssa.
 • Pyrimme liiketoiminnassamme vaikuttamaan myönteisesti ihmisoikeuskehitykseen yhteiskunnassa
 • Vältämme liiketoimintaa sellaisten kumppanien kanssa, joiden tiedetään rikkovan ihmisoikeuksia
 • Kenellekään, joka vilpittömästi raportoi ihmisoikeuksien tai työntekijöiden oikeuksien rikkomisesta, ei saa aiheutua ikäviä seuraamuksia
 • Toimimme aktiivisesti pienentääksemme nettikiusaamisen uhkaa

Milloin tulee olla erityisen huolellinen

 • Koemme, todistamme tai huomaamme mitä tahansa syrjintää
 • Meitä tai jotain kollegoistamme estetään liittymästä lailliseen työntekijöiden toimintaan, esimerkiksi ammattiliittoihin
 • Kuka tahansa, mukaan lukien viranomaiset, pyytää henkilökohtaisia tietoja Telenorin työntekijöistä, asiakkaista tai liiketoimintakumppaneista ilman asianmukaista oikeutusta
 • Huolestumme siitä, että joku nykyisistä tai potentiaalisista yhteistyökumppaneista saattaa rikkoa ihmisoikeuksia tai työntekijöiden oikeuksia
 • Neuvottelemamme sopimuksen hinta on niin alhainen tai toimitusaika niin lyhyt, että se johtaa toimittajan työntekijöiden liian mataliin palkkoihin tai liian pitkiin työtunteihin

 

Sisäpiirisääntely

Emme jaa sisäpiiritietoa tai toimi sen perusteella

Mitä meidän tulee tietää

 • Sisäpiiritietoa on mikä tahansa ei-julkinen tieto, joka voisi vaikuttaa yrityksen osakkeen pörssikurssiin, jos tieto olisi sijoittajien tiedossa. Tällaista tietoa ovat mm. julkaisemattomat tulostiedot, mahdolliset yrityskaupat, muutokset ylimmässä johdossa ja merkittävät lakiasiat.
 • Sisäpiiritiedon perusteella tehty osakekauppa rikkoo eettisiä periaatteitamme ja on henkilökohtainen rikos kaikkien maiden lainsäädännön mukaan sekä voi johtaa vakaviin seuraamuksiin työntekijälle henkilökohtaisesti ja Telenorille yrityksenä
 • Sisäpiiritiedon jakamista muille, jotka sen jälkeen käyvät osakekauppaa tämän tiedon perusteella, pidetään vihjeen antamisena ja se rikkoo sekä Telenorin ohjeita että lakia.

Mitä meiltä edellytetään

 • Emme käy osakekauppaa, anna vihjeitä tai ehdota toisille, että heidän pitäisi käydä minkäänlaista rahoitusvälineiden kauppaa, kun meillä on sisäpiiritietoa Telenorista tai mistä muusta yrityksestä hyvänsä
 • Pidämme kaikkea sisäpiiritietoa, joka ei ole sijoittajien yleisesti saatavilla, yksityisenä ja luottamuksellisena
 • Emme keskustele luottamuksellisista asioista julkisilla paikoilla

Milloin tulee olla erityisen huolellinen

 • Saamme tietoomme liiketoimintaan tai lakiasioihin liittyvän seikan, jolla voi olla joko myönteinen tai kielteinen vaikutus Telenorin osakkeen hintaan tai asiakkaan tai liiketoimintakumppanin osakkeen hintaan 
 • Joku ehdottaa, että ostamme tai myymme rahoitusvälineitä ei-julkisen tiedon perusteella 
 • Sinulle on ilmoitettu, että olet sisäpiirilistalla 
 • Osallistut yrityskauppaprojektiin 
 • Yrityksesi on listattu julkisesti (pörssissä) 

 

Rahanpesu

Telenor vastustaa ehdottomasti kaikkea rahanpesua.

Mitä meidän tulee tietää

 • Telenor pyrkii toimimaan laillista liiketoimintaa harjoittavien kumppaneiden kanssa, joiden rahoitus tulee laillisista lähteistä
 • Rahanpesu on rikollisesta toiminnasta saatujen tulojen piilottamista, peittämistä tai salaamista
 • Rikollisesta toiminnasta saadut tulot voivat olla mitä tahansa arvokasta, kuten rahaa, tavaroita, omaisuutta ja kiinteistöjä
 • Rahanpesua voi tapahtua monella tavalla ja kaikenlaisten kauppojen ja liiketoimien muodossa, kuten pankkitoiminnassa, investoinneissa, laskutuksessa, omaisuus- ja kiinteistökaupoissa
 • Säätiöt ja peiteyhtiöt voivat peittää rahan todelliset omistajat ja lisätä rahanpesun riskiä
 • Rahanpesuksi lasketaan myös laillisesti hankittujen varojen käyttäminen rikollisen toiminnan tai terrorismin tukemiseen

Mitä meiltä odotetaan

 • Vältämme rahanpesua tutkimalla taustoja ja tarkkailemalla liiketoimintakumppaneitamme Telenorin menettelytapojen mukaisesti
 • Kyseenalaistamme epätavalliset maksu- tai pankkijärjestelyt ja raportoimme epätavalliset pyynnöt
 • Konsultoimme aina lakiasioita ja/tai talousosastoa, jos olemme epävarmoja rahan ja omaisuuden lähteestä tai vastaanottajasta
 • Ilmoitamme viivytyksettä epäilyttävät liiketoimet tai rahanpesutapaukset
 • Kieltäydymme lähettämästä maksuja, joilla voitaisiin tukea terrorismin tai vastaavien toimien rahoitusta
 • Kiinnitämme huomiota mahdollisiin laskujen tai omaisuuden ali- tai yliarviointiin

Milloin tulee olla erityisen huolellinen

 • Maksut suoritetaan tai niitä välitetään sellaisen tahon kautta, joka ei ole sopimusosapuoli
 • Maksuja pyydetään tai niitä suoritetaan eri tavalla kuin sopimuksessa on sovittu
 • Vastaanotamme epätavallisia käteismaksuja
 • Maksut tulevat offshore-pankkitileiltä
 • Maksut tulevat epätavallisilta tileiltä, joita kyseinen sopimuskumppani ei tavallisesti käytä

 

Tietosuoja

Ansaitsemme luottamuksen suojelemalla henkilötietoja.

Mitä meidän tulee tietää

 • Meillä on hallussamme kaikista asiakkaistamme ja työntekijöistämme henkilökohtaisia tietoja, joita meillä on velvollisuus suojata ja käyttää vain asianmukaisiin liiketoimintatarkoituksiin
 • Henkilötietoja ovat tiedot työntekijöistä, asiakkaista ja yhteistyökumppaneista, kuten puhelinnumerot, sähköpostit, osoitteet, sijainnit, puhelu- ja maksuhistoria, palkat ja terveystiedot
 • Kaikki henkilötiedot on pidettävä luottamuksellisina

Mitä meiltä odotetaan

 • Emme jaa henkilötietoja kenellekään ilman erityistä liiketoimintatarkoitusta, paitsi jos henkilötietojen jakamiseen on saatu lupa tai sille on laillinen syy
 • Käytämme henkilötietoja vain tiettyyn liiketoimintatarkoitukseen. Emme etsi tietoja tuntemistamme henkilöistä.
 • Olemme avoimia ja rehellisiä asiakkaillemme ja työntekijöillemme siitä, miten käytämme heidän tietojaan
 • Varmistamme, että tietoja ei käsitellä ilman kunnollista pääsykontrollia, turvatoimia tai tietosuojaa Milloin tulee olla erityisen huolellinen
 • Saamme tietää luvattomasta pääsystä henkilötietoihin
 • Huolestumme siitä, että keräämme työntekijöistämme tai asiakkaistamme sellaisia tietoja, joita he eivät kohtuudella voisi odottaa meidän keräävän
 • Huomaamme, että työntekijöidemme tai asiakkaidemme henkilötietoja käytetään tavalla, jota voidaan pitää yksityisyyttä loukkaavana
 • Viranomainen pyytää tietoja työntekijästä tai asiakkaasta, esimerkiksi liiketoimintaan liittyvät tiedot
 • Huomaamme jotain mikä saa meidät uskomaan, että henkilötietojen luottamuksellisuus on vaarantunut tai voinut vaarantua

 

Julkinen ja sosiaalinen media

Toimimme aina vastuullisesti ulkoisessa viestinnässämme.

Mitä meidän tulee tietää

 • Vain yhtiön puhehenkilöt voivat puhua Telenorin puolesta, tämä koskee myös sosiaalista mediaa tai muita digitaalisia alustoja
 • Telenor ei ota poliittisesti kantaa tai kuulu mihinkään poliittiseen liikkeeseen, vaikkakin voimme osallistua julkisiin keskusteluihin asioista, jotka ovat tärkeitä strategiamme ja liiketoimintamme kannalta
 • Telenor ei tue poliittisia puolueita suoran rahallisen tuen eikä maksetun ajan muodossa

Mitä meiltä odotetaan

 • Emme ota osaa ulkopuolisiin keskusteluihin, myös sosiaalisessa mediassa, Telenorin puolesta, jollei meitä ole etukäteen valtuutettu tekemään niin
 • Emme keskustele julkisuudessa tai sosiaalisessa mediassa luottamuksellisesta tiedosta, jonka olemme saaneet tietoomme työsuhteessamme
 • Käytämme sosiaalista mediaa tuomaan ilmi henkilökohtaisia mielipiteitämme emmekä yhtiön kantaa asioista
 • Pidämme mielessä, että sisällöt sosiaalisessa mediassa voivat levitä nopeasti ja niitä on vaikea saada peruttua ja siksi harkitsemme ennen kuin julkaisemme
 • Ohjaamme toimittajilta/medialta tulleet Telenoria koskevat kysymykset yhtiön viestinnästä vastaaville henkilöille
 • Voimme osallistua poliittiseen toimintaan sillä ehdolla, että se on laillista, se tapahtuu vapaa-ajallamme ja omilla varoillamme eikä liity työsuhteeseemme Telenorilla

Milloin tulee olla erityisen huolellinen

 • Tulemme tietoisiksi julkisista keskusteluista, jotka voivat vaarantaa Telenorin mainetta blogeissa tai sosiaalisessa mediassa
 • Aiomme puhua ulkoisissa tilaisuuksissa tai muilla foorumeilla, joissa edustamme Telenoria
 • Olemme huolissamme siitä, että viestintämme ulkopuolisten tahojen kanssa voisi heijastua kielteisesti yhtiöön
 • Mainostamme yhtiötämme ja saamme negatiivisen reaktion ulkopuolisilta sosiaalisessa mediassa
 • Keskustelemme kilpailijoistamme sosiaalisessa mediassa

 

Viranomaiset

Noudatamme korkeita eettisiä vaatimuksia asioidessamme viranomaisten kanssa.

Mitä meidän tulee tietää

 • Viranomaiset hoitavat yhteiskunnan kannalta elintärkeitä hallintotehtäviä, kuten toimintaamme liittyvät toimilupa-asiat
 • Telenor asioi viranomaisten kanssa monella eri tasolla ja monessa eri tarkoituksessa
 • Viranomaisille toimitetusta tiedosta voi tulla julkista julkisen hallinnon saaman tiedon julkisuutta säätelevien lakien perusteella
 • Julkisen viran haltijoita ovat kaikki julkisen hallinnon palveluksessa olevat tai sen puolesta toimivat, kuten lainsäädäntö-, hallinto- tai johtotehtävissä tai puolustusvoimien palveluksessa olevat henkilöt

Mitä meiltä odotetaan

 • Emme käyttäydy tavalla, joka voisi vaikuttaa tai jonka voitaisiin katsoa vaikuttavan sopimattomalla tavalla viranomaiseen.
 • Annamme aina viranomaisille totuudenmukaista ja rehellistä informaatiota
 • Harjoitamme asianmukaista varovaisuutta yhteydenpidossamme viranomaisiin, kun Telenor on mukana kaupallisessa tai hyväksymisprosessissa
 • Noudatamme aina paikallisia lakeja tai sääntöjä, jotka koskevat viranomaisia, ml. vieraanvaraisuutta koskevia sääntöjä 
 • Ymmärrämme, että valtio-omisteisten yritysten henkilökunta voidaan rinnastaa viranomaisiin
 • Emme anna viranomaisille lahjoja lukuun ottamatta vähäarvoisia mainoslahjoja silloin kun näin on tapana tehdä
 • Emme maksa viranomaisten matka-, majoitus- tai muita näihin liittyviä kustannuksia
 • Tarjoamme viranomaisille vain kohtuullista vieraanvaraisuutta silloin kun sille on selkeä ja asianmukainen peruste, kustannukset ovat kohtuullisia ja asiayhteys on avoin ja läpinäkyvä
 • Keskustelemme vieraanvaraisuuden tarjoamisesta viranomaisille esihenkilömme kanssa ja pyydämme tarvittaessa ohjeita lakiasioilta.
 • Emme maksa voitelurahoja viranomaisille ja raportoimme pyynnöt sellaisista maksuista lakiasian osastolle.
 • Käytämme vaikuttamisen ammattilaisia ns. lobbareita puhumaan puolestamme vain erityistapauksissa ja liiketoimintayksikön toimitusjohtajan etukäteen antamalla kirjallisella luvalla
 • Emme osallistu ulkoisiin keskusteluihin viranomaisten kanssa Telenorin puolesta, jollei meitä ole etukäteen valtuutettu siihen
 • Poikkeuslupaa pyydetään vain erityistapauksessa. Pyyntöön liitetään vaatimuksenmukaisuus (compliance) -toiminnon lausunto ja lupa pyydetään etukäteen kirjallisesti liiketoimintayksikön toimitusjohtajalta.

Milloin tulee olla erityisen huolellinen

 • Yhteistyökumppani on meidän puolestamme suoraan tai epäsuorasti yhteydessä viranomaisiin
 • Viranomainen pyytää Telenorin työntekijöiden, asiakkaiden tai kenen tahansa muun henkilön henkilötietoja
 • Viranomainen pyytää Telenoria lähettämään tietoa tai viestejä liittymäasiakkaillemme
 • Viranomainen omistaa, johtaa tai on mukana liiketoimintakumppanin toiminnassa 
 • Viranomainen tai viranhaltijan perheenjäsen tai liikekumppani hakee töihin Telenorille

 

Etujemme/omaisuutemme turvaaminen

Kaiken tekemisemme taustalla on riskitietoisuuteen perustuva turvallisuus.

Mitä meidän tulee tietää

 • Yhtiön omaisuutta on kaikki minkä yhtiömme omistaa tai mitä se käyttää liiketoiminnan harjoittamiseen ml. laitteet, toimitilat, järjestelmät ja tieto
 • Yhtiön omaisuuden turvaaminen on meidän kaikkien ydinvelvollisuus
 • Immateriaalioikeudet kuten tavaramerkit, tekijänoikeudella suojatut tuotteet, keksinnöt, liikesalaisuudet ja tietotaito, ovat usein arvokkaita ja voivat olla tärkeitä Telenorin menestymiselle markkinoilla
 • Turvallisuusuhat voivat vaikuttaa omaisuuteemme ja niillä voi olla huomattava vaikutus yhtiön talouteen, toimintaan ja maineeseen

Mitä meiltä odotetaan

 • Arvioimme aina turvallisuusriskejä ja noudatamme turvallisuusohjeita ja vaatimuksia liiketoimintaan liittyviä päätöksiä tehdessämme
 • Raportoimme aina kaikki turvallisuuteen liittyvät tapahtumat välittömästi ja paikallisten menettelytapojen, lakien ja säännösten mukaisesti
 • Suojaamme yhtiön omaisuutta kuin se olisi omaamme, ja suojaamme sitä katoamiselta, vahingoilta, varkaudelta, hävittämiseltä ja väärinkäytöltä
 • Rajaamme työntekijöiden ja kolmansien osapuolten pääsyn käsiksi yhtiön omaisuuteen vain siihen, mikä on tarpeellista annettujen tehtävien suorittamiseksi
 • Noudatamme aina asianmukaisia sääntöjä käyttöoikeuksien myöntämisessä emmekä anna käyttöoikeuksiimme liittyviä tunnuksia kuten pin-koodeja ja salasanoja muille
 • Käytämme vain Telenorin hyväksymiä järjestelmiä tiedon jakamiseen ja säilytykseen
 • Suojaamme Telenorin immateriaalioikeuksia asianmukaisesti ja kunnioitamme muiden immateriaalioikeuksia

Milloin tulee olla erityisen huolellinen

 • Huomaamme toimitiloissamme tai toimitiloihimme pyrkiviä henkilöitä, joilla ei ole valtuutusta olla siellä tai ilman asianmukaisesti näkyvillä olevia kulkulupia
 • Matkapuhelimemme, kannettava tietokoneemme tai tietokoneemme katoaa, varastetaan tai käyttäytyy yllättäen eri tavalla kuin tavallisesti
 • Vastaanotamme epäilyttäviä sähköposteja tai viestejä, jotka on suunniteltu tartuttamaan järjestelmiämme tai erehdyttämään meitä antamaan tietoja tai siirtämään rahaa
 • Huomaamme heikkouksia järjestelmissämme, prosesseissamme tai laitteistoisamme tai puutteita niiden asianmukaisessa suojauksessa
 • Järjestelmiämme käytetään hyväksi petollisiin tai muuten vahingollisiin tarkoituksiin

 

Työympäristö

Kohtelemme toisiamme kunnioittaen ja arvostaen.

Mitä meidän tulee tietää

 • Kaikki työntekijät ansaitsevat työympäristön, jossa ei ole sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautuneisuuteen tai identiteettiin, rotuun, vammaisuuteen, kansallisuuteen tai kansalaisuuteen liittyvää häirintää, uhkailua, syrjintää tai väkivallan uhkaa
 • Pidämme työntekijöiden monimuotoisuutta kilpailuetuna, sillä se laajentaa näkökulmaamme ja antaa meille mahdollisuuden ymmärtää paremmin asiakkaidemme tarpeita ja sitä, mitä he haluavat
 • Telenor tekee parhaansa edistääkseen aktiivisesti tasa-arvoa kaikissa työsuhteisiin liittyvissä käytännöissä
 • Vaalimme työympäristöä, jossa ihmisiä kohdellaan rehellisesti ja ammattimaisesti ja heitä arvostetaan heidän yksilöllisten ajatustensa ja erilaisuutensa vuoksi

Mitä meiltä edellytetään

 • Osoitamme kunnioitusta kollegoitamme kohtaan ja kohtelemme heitä kuten haluaisimme itse tulla kohdelluiksi
 • Emme aiheuta ikäviä seuraamuksia kenellekään työntekijälle, yhteistyökumppanille tai asiakkaalle sitä, että ovat vilpittömästi tuoneet esille jonkin huolenaiheen
 • Emme osallistu keskusteluihin tai lähetä minkäänlaisia viestejä, jotka sisältävät hyökkäävää nimittelyä, vitsejä, kliseitä tai uhkailuja emmekä näytä tai jaa hyökkääviä kuvia, sarjakuvia, piirustuksia tai eleitä
 • Kuuntelemme aktiivisesti eri näkökulmia, ja arvioimme näitä näkemyksiä ainoastaan niiden ansioiden pohjalta 
 • Puutumme kaikkeen häirintään tai epäasialliseen käytökseen ja suojelemme proaktiivisesti työympäristömme
 • Emme käytä alkoholia tai laittomia aineita työpaikalla, tai väärinkäytä reseptilääkkeitä emmekä koskaan osta seksipalveluja työmatkoilla tai muilla komennuksilla ml. pitkäaikaisilla ulkomaankomennuksilla

Milloin tulee olla erityisen huolellinen

 • Koemme, todistamme tai kuulemme mistä tahansa kiusaamisesta, ilkkumisesta tai häirinnästä
 • Koemme tai tulemme tietoisiksi mistä tahansa keneen tahansa kohdistuvasta häirintätapauksesta, seksuaalisesta häirinnästä tai rasismista
 • Johtajamme, päällikkömme tai esihenkilömme toistuvasti kohdistavat kritiikkiä tai erikoiskohtelua yhteen kollegaamme tai erityisryhmään sellaisten piirteiden vuoksi, jotka eivät liity heidän työhönsä
 • Epäilemme, että jotkut kollegamme eivät saa tasapuolista kohtelua ylennysten tai projektien suhteen
 • Meitä huolettaa se, että joidenkin henkilöiden tai ryhmien ei anneta osallistua keskusteluihin

 

Kuinka ottaa asioita esille

Yksi eettisen ohjeiston keskeinen periaate on, että otamme asioita puheeksi.

Kysymme esihenkilöiltä tai liiketoimintayksikön Compliance-toiminnolta, tai eettisten asioiden ilmoituskanavasta (Integrity Hotline) kun meillä on huoli siitä, ovatko toimet eettisiä tai toimintaohjeidemme mukaisia, ja haastamme ja raportoimme aina tapaukset, jotka rikkovat toimintaohjeitamme tai sovellettavaa lakia. Raportoimalla näistä asioista autamme Telenoria pitämään lupauksensa laillisesta ja eettisestä toiminnasta ja autamme yhtiötä suojaamaan hyvää mainettaan. Telenorin työntekijöinä jaamme tämän vastuun.

Joskus vaatii rohkeutta astua esiin ja esittää huolensa. Jos et tunne kykeneväsi keskustelemaan tai raportoimaan asiasta esihenkilöllesi tai liiketoimintayksikön Compliance toiminnolle, voit käyttää eettisten asioiden ilmoituskanavaa (Integrity Hotline), joka on jo avoinna kaikille työntekijöille ja myöhemmin myös liiketoimintakumppaneille. Eettisten asioiden ilmoituskanava on ulkopuolisen yrityksen ylläpitämä raportointikanava, joka on suunniteltu suojelemaan huolistaan raportoivien henkilöiden yksityisyyttä ja henkilöitä, joihin raportoitava huolenaihe kohdistuu. Kaikki raportit käsitellään luottamuksellisina ja vain hyvin rajallisella määrällä henkilöitä on pääsy näihin tietoihin. Kanava on aina auki ja on käytettävissä useimmilla paikallisilla kielillä. Jos haluat, voit pysyä nimettömänä. Henkilöllisyytesi pidetään salassa, jos et anna lupaa toimia toisin.

Kaikkiin raportoituihin huolenaiheisiin suhtaudutaan vakavasti ja ne käsitellään oikeudenmukaisesti ja objektiivisesti. Raportit käsitellään ensimmäiseksi konsernin sisäisen tarkastuksen ja tutkimuksen ryhmässä (Group Internal Audit and Investigation, GIA&I). Vakavat tapaukset käsitellään aina konsernin sisäisen tarkastuksen ja tutkimuksen ryhmän johdolla. GIA&I käynnistää tapauksista riippumattoman tutkinnan tosiasioiden selvittämiseksi. Kaikkien toimintojen on pidettävä kaikki asiaan liittyvä informaatio ehdottoman luottamuksellisena prosessin loukkaamattomuuden varmistamiseksi.

Tehokkaat korjaustoimet ja mahdollisesti tarvittavat työntekijöiden kurinpitotoimet, ovat tärkeä osa sääntöjen noudattamista. Kaikissa tapauksissa Compliance-toiminto tukee johtoa tutkittavien huolien ratkaisemiseksi ja sen määrittämiseksi, millaisia toimenpiteitä tarvitaan ja vaikuttavatko ne työsuhteen kestoon tai rikosoikeudelliseen tutkintaan. Kaikkiin, jotka rikkovat lakia, tätä ohjeistoa tai Telenorin määräyksiä tai ohjeita, voidaan kohdistaa kurinpitotoimenpiteitä aina työsuhteen purkamiseen asti. Tällaiset rikkomukset voivat vahingoittaa Telenorin mainetta ja aiheuttaa kaupallisia menetyksiä ja lain rikkominen voi altistaa Telenorin ja yksittäisen lainrikkojan sakko- ja muille rangaistuksille, vahingonkorvauksille ja joissain tapauksissa vankeusrangaistukselle.

On tärkeää muistaa, että voimme kaikki raportoida epäillyn epäeettisen ja laittoman käytöksen ilman huolta haitallisista seuraamuksista. Telenor ei salli minkäänlaisia kostotoimenpiteitä niitä kohtaan, jotka vilpittömästi tuovat asioita esille.