Hallinnointi

DNA Oyj (jäljempänä myös DNA, yhtiö tai konserni) on suomalainen julkinen osakeyhtiö. Emoyhtiö DNA Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat DNA-konsernin. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

DNA:n johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, pörssilistattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, DNA:n yhtiöjärjestystä, DNA:n hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestyksiä, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä, Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (”hallinnointikoodi”, www.cgfinland.fi).

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2016 (pdf)
Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2015 (pdf)
Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2014 (pdf)
Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2013 (pdf)
Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2012 (pdf)