Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallitus käsittelee ja päättää konsernin kannalta taloudellisesti, liiketoiminnallisesti tai periaatteellisesti merkittävät asiat.

Työjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti hallitus:

 • huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta)
 • vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito ja varainhoito on järjestetty asianmukaisesti
 • valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan
 • nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan
 • nimittää toimitusjohtajan sijaisen ja yhtiön johtoryhmän jäsenet toimitusjohtajan esityksestä
 • päättää edellä mainittujen palkkauksesta ja palkkioista sekä kannustinjärjestelmästä
 • päättää yhtiön ja sen liiketoimintojen strategiasta
 • valvoo yhtiön ja sen liiketoimintaryhmien strategisten tavoitteiden ja liiketoimintasuunnitelmien toteutumista
 • päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä investoinneista osana yhtiön vuosibudjettia, yritysostoista, -myynneistä, liiketoimintajärjestelyistä ja vastuusitoumuksista; vuosibudjettiin sisältymättömät merkittävät investoinnit vahvistetaan erikseen
 • vahvistaa yhtiön arvot ja toimintaohjein konsernin muut yleiset periaatteet
 • päättää yhtiön henkilöstöstrategia ja vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma; päättää henkilöstön kannustus- ja palkitsemisjärjestelmästä; sekä
 • vastaa sisäisestä valvonnasta, riskienhallinasta ja sisäisestä tarkastuksesta.