Palkitseminen

Palkitsemisjärjestelmien tarkoituksena on tukea DNA:n strategista, taloudellista ja operatiivista suuntaa sekä motivoida ja palkita yrityksen menestyksestä. DNA:lla noudatetaan yhtiön hallituksen hyväksymiä palkitsemisperiaatteita.

Hallituksen palkitseminen

DNA:n varsinainen yhtiökokous päättää yhtiön hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkkioista. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tarkastelee vuosittain hallituksen jäsenten palkkioiden määrää ja palkitsemismuotoja ja tekee ehdotukset esitettäväksi varsinaiselle yhtiökokoukselle. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan pääsääntöisesti kerran vuodessa. Hallituksen jäsenille maksettaviin palkkioihin ei liity eläkemaksuja.

DNA:n yhtiökokous päättää yhtiön hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. DNA:n 31.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja ne ovat seuraavat:

  • hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio: 144 000 euroa
  • hallituksen jäsenen vuosipalkkio: 48 000 euroa
  • hallituksen jäsenen kokouspalkkio: 1 050 euroa/kokous/henkilö
  • valiokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio: 1 050 euroa/kokous/henkilö
  • valiokunnan jäsenen kokouspalkkio: 525 euroa/kokous/henkilö

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenellä ja puheenjohtajalla on oikeus käyttää 40 prosenttia vuosipalkkioistaan yhtiön osakkeiden hankkimiseen. Hankittavat osakkeet arvostetaan niiden hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden panttaus ja luovuttaminen on kielletty hallituksen jäsenyyden aikana ja osakkeiden siirrettävyyteen liittyy erityisiä ehtoja.

Matkakustannusten korvaamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvaamista koskevaa päätöstä.

Hallituksen vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot vuosina 2015 ja 2014

Nimi Vuosipalkkio, € Kokouspalkkiot, € Yhteensä, €
2015 2014 2015 2014 2015 2014
Jarmo Leino 144 000 178 650 14 811 19 950 158 811 198 600
Jukka Ottala 48 000 59 025 14 722 19 950 62 722 78 975
Anssi Soila (jäsen 26.3.2015 saakka) 12 080 47 025 2 100 15 750 14 180 62 775
Kirsi Sormunen 48 240 36 000 18 900 16 800 67 140 52 800
Anu Nissinen 48 000 48 000 15 247 14 700 63 247 62 700
Tero Ojanperä 48 000 48 000 8 707 10 500 56 707 58 500
Margus Schults (jäsen 26.3.2015 alkaen) 48 000 0 8 707 0 56 707 0

 

Hallituksen jäsenten osakeomistus

Nimi Hallituksen jäsenten omistamien osakkeiden kokonaismäärä
Pertti Korhonen 11 001
Jarmo Leino 26 450
Jukka Ottela 19 241
Kirsi Sormunen 2 000
Anu Nissinen 15 917
Tero Ojanperä 10 440
Margus Schults 6 875

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 050 euroa nimitystoimikunnan kokoukselta ja muille jäsenille 525 euroa nimitystoimikunnan kokoukselta.

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitseminen

Hallitus päättää DNA:n toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta. Hallitus on perustanut palkitsemisvaliokunnan valmistelemaan muun muassa toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitsemista koskevia asioita. Lyhyen aikavälin kannustimen muodostavat vuotuiset tavoite- ja tulospalkkiojärjestelmän mukaiset tulospalkkiot, jotka perustuvat yhtiön hallituksen vuosittain asettamiin tavoitteisiin. Pitkän aikavälin kannustimina toimivat osakepohjaiset kannustinjärjestelmät. Niihin liittyvistä omien osakkeiden hankintavaltuutuksista ja osakeantivaltuutuksista päättää yhtiökokous.

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkka koostuu kuukausipalkasta, DNA:n kannustin- ja tulospalkkiojärjestelmään perustuvasta tulospalkkiosta sekä osakepalkkiojärjestelmästä.

Toimitusjohtaja

Vuosipalkka

Toimitusjohtajan palkkaus muodostuu kokonaispalkasta (sisältäen rahapalkan ja tavanomaiset luontoisedut kuten mahdollisen autoedun ja matkapuhelinedun) sekä pitkän ja lyhyen aikavälin kannustimista. Toimitusjohtajan kiinteä rahapalkka on 346 440 euroa vuodessa ja verotettavat luontoisedut ovat 13 800 euroa vuodessa.

Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Toimitusjohtajan tulospalkkiot perustuvat yhtiötason tavoitteisiin, jotka liittyvät kassavirran kehittymiseen, palveluliikevaihdon kasvuun sekä asiakastyytyväisyyteen. Tavoitteet tukevat DNA:n strategian ja pitkän aikavälin taloudellisen menestymisen toteutumista. Kriteerien toteutumisen seuranta tapahtuu vuosittain ja vuotuinen tulospalkkio voi vastata enintään yhdeksän kuukauden kiinteää rahapalkkaa DNA:n toimitusjohtajan osalta.

Toimitusjohtaja kuuluu jäljempänä kohdassa Kannustinjärjestelmät tarkemmin kuvattuun 20.11.2014 perustettuun Osakepalkkiojärjestelmään. Osakepalkkiojärjestelmän perusteella maksettavan palkkion mahdollinen enimmäismäärä on toimitusjohtajan osalta 216 000 osaketta.
Jäljempänä kohdassa Kannustinjärjestelmät tarkemmin kuvattu pitkän aikavälin osakekannustinjärjestelmä tulee voimaan 1.1.2017.

Eläkkeet ja toimisuhteen päättymiseen liittyviä ehtoja

Toimitusjohtajan irtisanomisaika sopimussuhteesta on sekä yhtiön että toimitusjohtajan puolelta puoli vuotta. Jos sopimus päättyy DNA:sta johtuvasta syystä, toimitusjohtajalla on oikeus saada enintään kahdeksan kuukauden kokonaispalkkaa vastaava irtisanomiskorvaus kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi.

Toimitusjohtajalla on oikeus jäädä eläkkeelle 60 vuoden iässä. Lisäeläkkeen määräytymisperuste on maksuperusteinen. Toimitusjohtajan ja varamiehen lisäeläkkeen maksuosuus on 20 % kiinteästä vuosipalkasta. Toimitusjohtajalla on vapaakirjaoikeus, joka syntyy täysimääräisenä 6 vuoden kuluessa lisäeläkejärjestelmään liittymisestä.

Toimitusjohtajan lisäeläkkeen vakuutusmaksu oli 68 901 euroa vuonna 2015.

Muu DNA:n johtoryhmä

Vuosipalkka

Johtoryhmän palkkaus muodostuu kokonaispalkasta (sisältäen rahapalkan ja tavanomaiset luontoisedut kuten mahdollisen autoedun ja matkapuhelinedun) sekä pitkän ja lyhyen aikavälin kannustimista. Johtoryhmän jäsenten kiinteä rahapalkka on yhteensä 1 333 430 euroa vuodessa ja verotettavat luontoisedut ovat yhteensä 33 419 euroa vuodessa (luvut eivät sisällä toimitusjohtajan palkkaa ja verotettavia luontoisetuja).

Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Johdon tulospalkkiot perustuvat yhtiötason tavoitteisiin, jotka liittyvät kassavirran kehittymiseen, palveluliikevaihdon kasvuun sekä asiakastyytyväisyyteen. Tavoitteet tukevat DNA:n strategian ja pitkän aikavälin taloudellisen menestymisen toteutumista. Kriteerien toteutumisen seuranta tapahtuu vuosittain ja vuotuinen tulospalkkio voi vastata enintään seitsemän kuukauden kiinteää rahapalkkaa DNA:n johtoryhmän jäsenten osalta.

Johtoryhmän jäsenet kuuluvat jäljempänä kohdassa Kannustinjärjestelmät tarkemmin kuvattuun 20.11.2014 perustettuun Osakepalkkiojärjestelmään. Osakepalkkiojärjestelmän perusteella maksettavan palkkion mahdollinen enimmäismäärä on koko johtoryhmän osalta yhteensä 522 000 osaketta (ei sisällä toimitusjohtajan palkkiota).

DNA:n ylimmän johdon ja tiettyjen muiden avainhenkilöiden jäljempänä kohdassa Kannustinjärjestelmät tarkemmin kuvattu pitkän aikavälin osakekannustinjärjestelmä tulee voimaan 1.1.2017.

Eläkkeet ja toimisuhteen päättymiseen liittyviä ehtoja

Johtoryhmän jäsenillä on oikeus jäädä eläkkeelle 62 vuoden iässä. DNA:n johtoryhmän lisäeläkkeet ovat maksuperusteisia. Johtoryhmän lisäeläkkeen maksuosuus on 8 % kiinteästä vuosipalkasta. Johtoryhmän jäsenillä on vapaakirjaoikeus, joka syntyy täysimääräisenä 6 vuoden kuluessa lisäeläkejärjestelmään kuulumisesta. Johtoryhmän jäsenten lisäeläkkeiden vuosimaksu oli vuonna 2015 yhteensä 165 534 euroa.

Johtoryhmän jäsenten työsuhteisiin sovelletaan molemminpuolista kuuden tai kolmen kuukauden irtisanomisaikaa. Mikäli DNA irtisanoo sopimuksen, johtoryhmän jäsen on oikeutettu irtisanomiskorvaukseen, joka vastaa johtoryhmän jäsenen kuuden kuukauden palkkaa irtisanomisajan palkan lisäksi.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen vuosina 2015 ja 2014

Nimi Palkat ja luontoisedut, € Edellisen vuoden suoritukseen pohjautuva tulospalkkio, € Maksettu yhteensä, €  
2015 2014 2015 2014 2015 2014
Toimitusjohtaja, Jukka Leinonen 381 240 407 040 162 108 152 382 543 348 559 442
Muut johtoryhmän jäsenet 1 417 857 1 313 445 438 349 378 331 1 856 206 1 691 776

 

Kannustinjärjestelmät

Osakepalkkiojärjestelmä

DNA:n hallitus päätti 20.11.2014 yhtiön osakkeiden arvon kehittymiseen perustuvasta pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmästä DNA:n ylimmälle johdolle ja tietyille avainhenkilöille. Järjestelmän piirissä on 35 henkilöä. Järjestelmään kuuluville henkilöille tarjotaan mahdollisuutta saada palkkio joko yhtiön osakkeina tai listautumisen tai suurimpien osakkeenomistajien omistusten divestointien yhteydessä rahana. Palkkio koostuu kahdesta osakkeesta jokaista merkittyä osaketta kohden (perusosuus). Toteutuneessa listautumisessa palkkio perustuu osakkeen listautumishintaan, ja se oikeuttaa kunkin järjestelmään kuuluvan henkilön enintään 14 osakkeeseen kutakin jo omistettua osaketta kohden osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.

Järjestelmän mukaisesti voidaan antaa yhteensä enintään 1 920 000 uutta osaketta. Enimmäismäärää, joka oli aiemmin 128 000 uutta osaketta, on tarkistettu järjestelmän ehtojen mukaisesti yhtiön 25.10.2016 järjestetyn ylimääräisen yhtiökokouksen tekemän osakkeiden jakamista koskevan päätöksen perusteella. Mikäli osakepalkkiojärjestelmän suoritusperusteinen osuus tulisi maksettavaksi kokonaisuudessaan, järjestelmään kuuluvilla henkilöillä on oikeus yhteensä 1 614 000 osakkeeseen yhtiössä, joista odotetaan annettavan enintään noin 807 000 osaketta verojen pidättämisen jälkeen. Osakkeet, joihin järjestelmään kuuluvat henkilöt ovat mahdollisesti oikeutettuja osakepalkkiojärjestelmän perusteella, annetaan noin vuoden kuluessa listautumisesta. Järjestelmän nojalla saatujen osakkeiden omistamiseen tai luovutettavuuteen ei niiden maksamisen jälkeen liity rajoituksia.

Osakepalkkiojärjestelmään kuuluvien osakkeiden saamisen edellytyksenä on muun ohella, että merkitsijällä on ollut listautumisen ajankohtana voimassaoleva työ- tai toimisuhde DNA:han.

Uudet osakekannustinjärjestelmät

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

Yhtiön hallitus päätti 20.10.2016 uuden DNA:n ylimmän johdon ja tiettyjen muiden avainhenkilöiden pitkän aikavälin osakekannustinjärjestelmän toteuttamisesta. Järjestelmä tulee voimaan 1.1.2017. Uusi osakekannustinjärjestelmä on suoritusperusteinen. Uuden osakekannustinjärjestelmän piirissä olevilla henkilöillä on oikeus saada osakkeita ennalta määriteltyjen suoritusperusteiden täyttymisen perusteella. Perusteet määritellään erikseen kullekin järjestelmän piirissä olevalle henkilölle, ja perusteiden täyttymistä mitataan alustavasti kolmen vuoden ajanjaksolla.

Suoritusperusteisen kannustinjärjestelmän piirissä tulee olemaan yhteensä noin 50 henkilöä. Palkkion enimmäismäärä kolmen vuoden järjestelmässä on noin 5 miljoonaa euroa, ja palkkio voidaan maksaa yhtiön harkinnan mukaan osakkeina tai käteisenä. Mahdollinen palkkio, johon uuden osakekannustinjärjestelmän piirissä olevilla henkilöillä saattaa olla oikeus, annetaan kolmen kalenterivuoden kuluttua järjestelmän voimaantulosta. Mahdollisen palkkion saamisen edellytyksenä on, että järjestelmän piirissä oleva henkilö on palkkion maksamisen ajankohtana työsuhteessa DNA:han.

Lisäksi hallitus on päättänyt toteuttaa ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän, jota käytetään täydentävänä sitouttamisen välineenä erityistilanteissa, kuten yritysostoissa ja rekrytoinnin yhteydessä. Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu kolmen vuoden ansaintajaksosta, eikä siihen liity erityisiä suoritusperusteita. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että järjestelmän piiriin kuuluvan henkilön työsuhde DNA:han jatkuu järjestelmän koko voimassaoloajan. Ehdollisen järjestelmän piirissä on tyypillisesti vain muutama henkilö vuosittain.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä

Yhtiön hallitus päätti 20.10.2016, että osana siirtymistä vuonna 2014 käyttöön otetusta pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmästä uuteen pitkän aikavälin osakekannustinjärjestelmään käyttöön otetaan erillinen lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä (bridge plan) vuosille 2017 ja 2018. Yhtiön hallitus tekee päätökset vuoden 2017 lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä vuoden 2017 alkuun mennessä.

MAR-johtohenkilöiden osakeomistukset

Nimi Osakkeita
Jukka Leinonen 24 501
Timo Karppinen 12 200
Pekka Väisänen 10 000
Hannu Rokka 4 500