Tutustu DNA:n sijoittajasuhteisiin, sijoittajakalenteriin ja tiedonantopolitiikkaan

Sijoittajasuhteiden yhteystiedot

 

Timo Karppinen

talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 044 044 5007
timo.karppinen@dna.fi

Marja Mäkinen

Head of IR
puh. 044 044 1262
marja.makinen@dna.fi

Tapaamispyynnöt:

Kirsi Kurki

assistentti
puh. 044 044 2696
kirsi.kurki@dna.fi

DNA Talon käyntiosoite

DNA:n pääkonttorin, DNA Talon, käyntiosoite on Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki.

Taloudellisen tiedon julkaisu ja sijoittajatapahtumat

Päivät voivat muuttua.

Tiedonantopolitiikka

DNA Oyj:n hallitus on hyväksynyt tämän tiedonantopolitiikan 9.11.2016 ja se on voimassa 10.11.2016 alkaen.

Talous- ja sijoittajaviestinnän tavoitteet

DNA noudattaa viestinnässään EU:n ja Suomen lainsäädäntöä, Helsingin Pörssin sääntöjä ja ohjeita, ESMA:n (European Securities and Markets Authority) ja Finanssivalvonnan ohjeita sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Tässä tiedonantopolitiikassa kuvataan keskeiset periaatteet ja toimintatavat, joiden mukaisesti DNA viestii pääomamarkkinoille.

DNA:n talous- ja sijoittajaviestinnän tavoitteena on varmistaa, että DNA:n rahoitusvälineiden hinnanmuodostuksen perustaksi on saatavilla yhdenvertainen, tasapuolinen, riittävä ja samanaikainen tieto yhtiöstä ja sen liiketoiminnoista ja, että julkistettava tieto antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnasta.

Keskeiset tiedonantoperiaatteet

DNA julkistaa säännöllisesti ennalta ilmoitetun aikataulun mukaan tietoa tuloksestaan ja taloudellisesta asemastaan tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa, tilinpäätöstiedotteessa sekä puoli- ja osavuosikatsauksessa.

DNA julkaisee tiedonantovelvollisuuksiin perustuvat tiedot mahdollisimman pian ja samanaikaisesti kaikille sidosryhmille.

Vastuut ja lausuntojen antajat

Hallitus käsittelee ja hyväksyy tilinpäätöksen, osavuosikatsaukset, puolivuosikatsauksen sekä tulosvaroitukset ja muut erityisen merkittävät pörssitiedotteet. Muut pörssitiedotteet hyväksyy toimitusjohtaja. Jos toimitusjohtaja on estynyt hyväksymään pörssitiedotteen, hyväksyy tiedotteen talous- ja rahoitusjohtaja.

Toimitusjohtajalla sekä talous- ja rahoitusjohtajalla tai muulla toimitusjohtajan siihen valtuuttamalla henkilöllä on oikeus antaa lausuntoja konsernin liiketoiminnan kehittymisestä. Liiketoimintayksiköitä edustavat liiketoimintayksiköiden johtajat tai muut nimetyt johtajat.

Toimitusjohtaja sekä talous- ja rahoitusjohtaja vastaavat DNA:n suhteista pääomamarkkinoiden toimijoihin, kuten osakkeenomistajiin, sijoittajiin ja analyytikoihin.

Taloudellista tulosta ja toiminnan kehitystä koskevat tiedot ja toimintatavat

DNA laatii osavuosikatsaukset, puolivuosikatsauksen, tilinpäätöstiedotteen ja tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen. DNA julkaisee tietoja taloudellisesta tilanteestaan ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti vuosineljänneksittäin. Neljännen vuosineljänneksen jälkeen yhtiö julkistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Tulevan tilikauden julkaisupäivät julkistetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä. Aikataulu on saatavilla yhtiön internet-sivuilla.

Tiedot taloudellisesta tuloksesta, kannattavuudesta, tulevaisuudennäkymistä, liiketoiminnan kehityksestä ja vastaavista asioista annetaan pääsääntöisesti osavuosikatsauksissa, puolivuosikatsauksessa ja tilinpäätöstiedotteessa. Jos näiden välillä annetaan edellä mainittuja taloudellisia asioita koskevaa tietoa, se julkistetaan pörssitiedotteella.

DNA julkaisee olennaiset ja merkittävät asiat ja tapahtumat pörssitiedotteella samanaikaisesti kaikille sidosryhmille.

Taloudelliset näkymät

Taloudellisia näkymiä koskeva ohjeistus annetaan liikevaihdon ja kannattavuuden (liiketulos) osalta. Niiden kehitystä arvioidaan sanallisena kuvauksena vertailukauteen verrattuna. DNA ilmoittaa yleisiä ja taloudellisia näkymiä koskevan ohjeistuksensa tilinpäätöstiedotteen julkistamisen yhteydessä ja päivittää näkymiä tarpeen mukaan.

Taloudellisia näkymiä koskeva ohjeistus perustuu koko vuoden ennusteeseen, jossa on otettu huomioon vallitseva liiketoiminta- ja markkinatilanne. Esitetyt lausunnot ja arviot perustuvat johdon kulloiseenkin näkemykseen konsernin ja sen liiketoiminnan kehityksestä. Erittäin epävarmoissa markkinaolosuhteissa hallitus voi päättää olla antamatta ohjausta.

Tulosvaroitus

Jos DNA:n taloudellisissa näkymissä tapahtuu muutos, joka olennaisesti poikkeaa aikaisemmin julkistetusta arviosta, antaa DNA tulosvaroituksen. Tulosvaroitus perustuu siihen, mitä yhtiö on itse aikaisemmin julkisesti ennakoinut tai mitä yhtiön aikaisemmin julkistamista tiedoista voidaan perustellusti päätellä. Tulosvaroitus annetaan pörssitiedotteena.

Pörssi- ja lehdistötiedotteet

DNA julkistaa mahdollisimman pian ja samanaikaisesti kaikille toimijoille sitä suoraan koskevan sisäpiiritiedon. Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti DNA:han taikka yhteen tai useampaan DNA:n rahoitusvälineeseen ja jolla, jos se julkistettaisiin, todennäköisesti olisi huomattava vaikutus DNA:n rahoitusvälineiden hintoihin tai niihin liittyvien rahoitusjohdannaisten hintaan.

Lisäksi DNA julkistaa pörssitiedotteella seuraavat päätökset, tiedot ja tapahtumat:

  • yhtiökokouskutsu ja yhtiökokouksen päätökset;
  • ehdotukset ja päätökset, jotka koskevat DNA:n osakepääoman tai osakkeiden taikka muiden DNA:n osakkeisiin liittyvien DNA:n liikkeeseenlaskemien rahoitusvälineiden määrän muuttamista, ellei ehdotus tai päätös ole vähämerkityksinen;
  • muutokset hallituksessa tai konsernin johtoryhmässä ja tilintarkastajan vaihtuminen;
  • päätös osakepohjaisen kannustinohjelman käyttöönotosta;
  • DNA:n ja sen lähipiirin väliset liiketoimet;
  • merkittävä muutos DNA:n toiminnassa, jonka perusteella DNA:ta voidaan pitää kokonaan uutena yhtiönä;
  • DNA:n rahoitusvälineiden listausta koskeva päätös;
  • tiedot sellaisissa erityisissä tilanteissa tai olosuhteissa, jotka aiheuttavat merkittävää epävarmuutta koskien DNA:n rahoitusvälineen tasapuolista kaupankäyntiä tai luotettavaa hinnanmuodostusta pörssissä;
  • DNA:n johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden liiketoimet;
  • yhtiöomistusmuutokset (liputukset).

Jos DNA julkistaa ennusteen, se antaa tiedon esitetyn ennusteen lähtökohtana olevista taustaoletuksista tai -edellytyksistä mahdollisimman yksiselitteisellä ja johdonmukaisella tavalla. DNA julkistaa mahdolliset tulevaisuutta koskevat lausumat yksiselitteisellä ja johdonmukaisella tavalla.

Pörssitiedotteet toimitetaan viipymättä Helsingin Pörssille sekä keskeisille tiedotusvälineille ja ne julkaistaan yhtiön internet-sivuilla. Pörssitiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

DNA julkistaa lehdistötiedotteen sellaisista konsernin liiketoimintaan liittyvistä tapahtumista, jotka eivät täytä pörssitiedotteelle määriteltyjä kriteereitä, mutta joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai muutoin yleistä mielenkiintoa yhtiön sidosryhmien keskuudessa. Tällaisia tapahtumia voivat olla esimerkiksi pienemmät yrityskaupat, tuotelanseeraukset tai uudet kiinnostavat asiakkuudet.

Sijoittaja-, analyytikko- ja mediasuhteet

DNA tapaa aktiivisesti pääomamarkkinoiden ja median edustajia.

Yhtiö järjestää puoli- ja osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamisen yhteydessä tilaisuuden, jossa toimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja käyvät läpi tulosjulkistuksen keskeisen sisällön. Lisäksi yhtiö järjestää puhelinkonferenssin sijoittajille ja analyytikoille sekä median edustajille.

DNA järjestää tarvittaessa pääomamarkkinapäivän, jossa se pyrkii taustoittamaan ja perehdyttämään analyytikoita ja sijoittajia yhtiön toimintaan. Tilaisuuksien aineisto julkistetaan yhtiön internet-sivuilla tilaisuuden alkamisen jälkeen.

Yhtiön talousosasto koordinoi keskitetysti yhteydenpidon sijoittajien ja analyytikoiden kanssa. Yhtiö vastaa ilman aiheetonta viivytystä sijoittajien, analyytikoiden ja median kyselyihin puhelimitse tai sähköpostitse.

Analyytikoiden markkinaennusteet

DNA:n internet-sivuilla julkistetaan tietoa yhtiötä seuraavista analyytikoista ja näiden antamista DNA:ta koskevista arvioista. Analyytikoiden mielipiteet, arviot ja ennusteet ovat analyytikoiden omia, eivätkä ne edusta tai heijasta yhtiön tai sen johdon omia mielipiteitä, arvioita tai ennusteita.

DNA seuraa analyytikoiden antamia lausuntoja ja arvioita osakekurssin kehityksestä. DNA ei kuitenkaan kommentoi analyytikoiden lausuntoja tai arvioita.

Analyytikoille ja sijoittajille toimitetaan ainoastaan jo julkaistua materiaalia. DNA voi pyydettäessä tarkastaa analyytikon laatiman analyysin tai raportin, mutta ainoastaan julkaistujen tietojen oikeellisuuden osalta.

Hiljainen jakso

DNA:n hiljainen jakso (silent period) alkaa kolme (3) viikkoa ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Hiljaisen jakson aikana DNA:n johto tai asiantuntijat eivät tapaa pääomamarkkinoiden edustajia. Hiljaisen jakson aikana DNA ei anna lausuntoja yhtiön taloudellisesta tilasta, markkinoista tai tulevaisuudesta medialle. Hiljainen jakso päättyy konsernin puoli- tai osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamiseen.

Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, DNA julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.

Markkinahuhut ja tietovuodot

DNA ei kommentoi markkinahuhuja. Jos markkinahuhulla on tai todennäköisesti on huomattava vaikutus yhtiön arvopaperien arvoon, DNA voi julkistaa pörssitiedotteen antaakseen markkinoille oikean tiedon tai oikaistakseen olennaisesti väärän tai harhaanjohtavan tiedon. Jos DNA:ta koskevaa sisäpiiritietoa on vuotanut julkisuuteen, DNA julkistaa asiasta pörssitiedotteen mahdollisimman pian.

Viestintäkanavat, tiedotteiden jakelu ja saatavuus

Yhtiön viestinnän ja sijoittajasuhteiden tärkeimmät sidosryhmät ovat yhtiön oma henkilöstö ja ulkoiset sidosryhmät, kuten potentiaaliset työntekijät, nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat, alihankkijat, liikekumppanit, osakkeenomistajat, sijoittajat, analyytikot, poliittiset päätöksentekijät ja tiedotusvälineet.

DNA:n henkilöstön tärkein viestintäkanava on konsernin intranet, ja muita kanavia ovat esimiesviestintä, tapahtumat ja julkaisut. Ulkoisten sidosryhmien tärkein viestintäkanava on yhtiön internetsivusto, joka sisältää kaikki olennaiset ja ajantasaiset tiedot. Muita kanavia ovat esimerkiksi julkaisut, pörssitiedotteet, lehdistötiedotteet, tapahtumat ja henkilökohtainen viestintä, aina kyseessä olevan sidosryhmän mukaan.

Viestintäosasto vastaa pörssitiedotteiden jakelusta Helsingin Pörssille ja keskeisille tiedotusvälineille sekä lehdistötiedotteiden jakelusta medialle. Pörssi- ja lehdistötiedotteet ovat saatavilla välittömästi niiden julkistamisen jälkeen yhtiön internet-sivuilla. Yhtiön julkaisemat vuosikertomukset, pörssi- ja lehdistötiedotteet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla vähintään kymmenen vuotta niiden julkaisemisen jälkeen.

DNA julkaisee internetsivuillaan tapahtumakalenterin, joka sisältää tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja osavuosikatsausten julkistamispäivät sekä DNA:n varsinaisen yhtiökokouksen järjestämispäivän.

Muu oleellinen aineisto, kuten media- ja sijoittajaviestintäesitykset, mahdolliset puhelinkonferenssit ja webcastit ovat saatavilla konsernin internet-sivuilla vähintään vuoden ajan.

Kriisiviestintä

DNA:n kriisiviestinnän johtamisesta vastaa DNA:n viestintäjohtaja. DNA:n kriisiviestintäryhmän muodostavat viestintäjohtaja, liiketoimintojen viestintävastaavat ja turvallisuusjohtaja. Vakavasta kriisitilanteesta informoidaan välittömästi toimitusjohtajaa.

DNA:n erilliseen kriisiviestintäsuunnitelmaan on määritelty DNA:n kriisiviestinnän periaatteet ja tavoitteet. Periaatteet ovat liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen, nopeus, rehellisyys, aloitteellisuus, suunnitelmallisuus, inhimillisyys, vastuullisuus ja selkeä kieli.

Viestinnän tavoitteena on tiedon jakaminen koordinoidusti, nopeasti, selkeästi, tasapuolisesti ja avoimesti.

Sisäpiiriohjeistus

DNA noudattaa sisäpiiriohjeistuksessa ja -hallinnossa MARin vaatimuksia ja sen nojalla annettuja säännöksiä, Finanssivalvonnan ja ESMA:n ohjeita sekä Helsingin Pörssin sääntöjä ja sisäpiiriohjetta. Lisäksi DNA noudattaa yhtiön omaa hallituksen hyväksymää sisäpiiriohjetta.

DNA:n ns. suljetun ikkunan kesto on 30 päivää ja päättyy osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamishetkeen. Suljetun ikkunan aikana DNA:n johtohenkilöt ja muut kuin johtotehtävissä toimivat työntekijät, jotka osallistuvat säännöllisesti osavuosikatsausten tai tilinpäätöstiedotteen ja vuositilinpäätöksen valmisteluun eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla. DNA ei myöskään hanki omia osakkeitaan tänä aikana.

Muutokset, poikkeustilanteet ja ylläpito

DNA:n hallitus päättää tämän dokumentin muuttamisesta.

DNA:n toimitusjohtaja voi antaa tarvittaessa lisäohjeita tiedonantopolitiikan käytännön toimeenpanosta, ja hänellä on oikeus yksittäisissä tapauksissa painavista syistä poiketa tiedonantopolitiikasta lakien ja säännösten sallimissa rajoissa.

DNA:n johtoryhmä voi hyväksyä vähäisiä tai teknisluontoisia muutoksia tähän dokumenttiin.