Tutustu DNA:n sijoittajasuhteisiin, sijoittajakalenteriin ja tiedonantopolitiikkaan

TIEDONANTOPOLITIIKKA


DNA Oyj:n hallitus hyväksyi tiedonantopolitiikan 1.2.2019 ja se tuli voimaan heti.

1 Talous- ja sijoittajaviestinnän tavoitteet

DNA Oyj:n osake on julkisesti noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssi) Suuret Yhtiöt -pörssilistalla. DNA noudattaa viestinnässään Suomen ja EU:n lainsäädäntöä, Helsingin Pörssin sääntöjä ja ohjeita, Finanssivalvonnan ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMA:n (European Securities and Markets Authority) määräyksiä ja ohjeita sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

DNA:n sijoittaja- ja talousviestinnän tavoitteena on varmistaa, että DNA:n rahoitusvälineiden arvonmuodostuksen perustaksi pääomamarkkinoilla on saatavilla yhdenvertainen, tasapuolinen, riittävä ja samanaikainen tieto yhtiöstä ja sen liiketoiminnoista ja että markkinoilla on käytössään oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnasta ilman aiheetonta viivytystä. DNA pyrkii sijoittajaviestinnässään hyvään palveluun ja tapaa aktiivisesti pääomamarkkinoiden edustajia. 

2 Keskeiset tiedonantoperiaatteet

DNA julkistaa säännöllisesti ennalta ilmoitetun aikataulun mukaan tietoa tuloksestaan ja taloudellisesta asemastaan tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa, tilinpäätöstiedotteessa sekä puoli- ja osavuosikatsauksissaan.

DNA:n viestinnän keskeiset periaatteet ovat luotettavuus, avoimuus, johdonmukaisuus ja tasapuolisuus. DNA julkaisee tiedonantovelvollisuuksiin perustuvat tiedot mahdollisimman pian ja samanaikaisesti kaikille sidosryhmille ja pyrkii sijoittajaviestinnässään pääomamarkkinoiden osapuolten tiedontarpeiden huomioimiseen. 

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (Market Abuse Regulation, MAR) mukaisesti DNA julkistaa mahdollisimman pian yhtiötä välittömästi koskevan sisäpiiritiedon tai lykkää julkistamista asetuksen mukaisesti.

DNA:n virallinen raportointikieli on suomi. Kaikki tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluva materiaali julkaistaan suomeksi ja englanniksi. 

3 Vastuut ja lausuntojen antajat

Toimitusjohtajalla, talous- ja rahoitusjohtajalla sekä sijoittajasuhteista vastaavalla tai muulla toimitusjohtajan siihen valtuuttamalla henkilöllä on oikeus antaa lausuntoja konsernin liiketoiminnan kehittymisestä. Liiketoimintayksiköiden johtajat voivat kommentoida omaan liiketoimintaan liittyviä asioita ja liiketoiminnan taloudellista tilaa. 

Toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja sekä sijoittajasuhteista vastaava vastaavat DNA:n suhteista pääomamarkkinoiden toimijoihin, kuten osakkeenomistajiin, sijoittajiin ja analyytikoihin. Sijoittajasuhdetoiminnon pyynnöstä myös muita DNA:n edustajia voi osallistua sijoittajasuhdetoimintaan. DNA:n mediasuhteista vastaa viestintäjohtaja.

4 Taloudellista tulosta ja toiminnan kehitystä koskevat tiedot ja toimintatavat

DNA laatii osavuosikatsaukset, puolivuosikatsauksen, tilinpäätöstiedotteen ja tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen. DNA julkaisee tietoja taloudellisesta tilanteestaan ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti vuosineljänneksittäin. Neljännen vuosineljänneksen jälkeen yhtiö julkistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Tulevan tilikauden julkaisupäivät julkistetaan pörssitiedotteella ennen edellisen tilikauden päättymistä. 

Tiedot taloudellisesta tuloksesta, tulevaisuudennäkymistä, liiketoiminnan kehityksestä ja vastaavista asioista annetaan pääsääntöisesti osavuosikatsauksissa, puolivuosikatsauksessa ja tilinpäätöstiedotteessa. Jos näiden välillä annetaan edellä mainittuja taloudellisia asioita koskevaa tietoa, se julkistetaan pörssitiedotteella.

DNA julkaisee olennaiset ja merkittävät asiat ja tapahtumat pörssitiedotteella samanaikaisesti kaikille sidosryhmille.

4.1 Taloudelliset näkymät

DNA antaa taloudellisia näkymiä koskevan ohjeistuksen liikevaihdon ja käyttökatteen osalta koko tilikaudeksi. Niiden kehitystä arvioidaan sanallisena kuvauksena vertailukauteen verrattuna. DNA ilmoittaa yleisiä ja taloudellisia näkymiä koskevan ohjeistuksensa perusteluineen tilinpäätöstiedotteen julkistamisen yhteydessä ja päivittää näkymiä tarpeen mukaan. 

Taloudellisia näkymiä koskeva ohjeistus perustuu yhtiön koko vuoden ennusteeseen, jossa on otettu huomioon vallitseva liiketoiminta- ja markkinatilanne. Esitetyt lausunnot ja arviot perustuvat johdon kulloiseenkin näkemykseen konsernin ja sen liiketoiminnan kehityksestä. Erittäin epävarmoissa markkinaolosuhteissa hallitus voi päättää olla antamatta ohjausta.

4.2 Tulosvaroitus

Jos DNA:n taloudellisissa näkymissä tapahtuu muutos, joka olennaisesti poikkeaa aikaisemmin julkistetusta arviosta, antaa DNA tulosvaroituksen. Tulosvaroitus perustuu siihen, mitä yhtiö on itse aikaisemmin julkisesti ennakoinut tai mitä yhtiön aikaisemmin julkistamista tiedoista voidaan perustellusti päätellä ottaen huomioon näkymät ja vallitseva markkinatilanne. Tulosvaroitus voi olla positiivinen tai negatiivinen ja se annetaan pörssitiedotteena mahdollisimman pian. 

4.3  Sisäpiiritiedon julkistamisvelvollisuus ja julkistamisen lykkääminen

DNA julkistaa mahdollisimman pian ja samanaikaisesti kaikille toimijoille sitä suoraan koskevan sisäpiiritiedon. Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti DNA:han taikka yhteen tai useampaan DNA:n rahoitusvälineeseen ja jolla, jos se julkistettaisiin, todennäköisesti olisi huomattava vaikutus DNA:n osakkeen tai muiden rahoitusvälineiden hintoihin. 

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan sisäpiiritiedon julkistamista on mahdollista lykätä, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:    

 • tiedon julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi yhtiön oikeutetut edut,
 • tiedon julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan, ja
 • tiedon luottamuksellisuus säilyy.

Päätöksen tiedon julkistamisen lykkäämisestä tekee toimitusjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö lykkäämisperusteiden täyttymisestä tehdyn arvioinnin perusteella.

4.4 Tiedotteet

DNA julkistaa pörssitiedotteella seuraavat päätökset, tiedot ja tapahtumat:

 • tapahtumat, kuten yritys- tai liiketoimintahankinnat, yritys- tai liiketoiminnan myynnit, yhteisyritykset tai kumppanuudet, jotka ovat arvoltaan merkittäviä tai strategisesti tärkeitä 
 • asiakassopimukset, jotka poikkeavat merkittävästi DNA:n normaalista liiketoiminnasta joko poikkeuksellisen suuren arvonsa tai strategisen merkityksensä vuoksi
 • merkittävä muutos DNA:n toiminnassa, jonka perusteella DNA:ta voidaan pitää kokonaan uutena yhtiönä;
 • yhtiökokouskutsu ja yhtiökokouksen päätökset;
 • ehdotukset ja päätökset, jotka koskevat DNA:n osakepääoman tai osakkeiden taikka muiden DNA:n osakkeisiin liittyvien DNA:n liikkeeseen laskemien rahoitusvälineiden määrän muuttamista, ellei ehdotus tai päätös ole vähämerkityksinen;
 • muutokset hallituksessa tai konsernin johtoryhmässä ja tilintarkastajan vaihtuminen;
 • päätös osakepohjaisen kannustinohjelman käyttöönotosta;
 • DNA:n ja sen lähipiirin väliset poikkeukselliset ja merkittävät liiketoimet;
 • DNA:n rahoitusvälineiden listausta koskeva päätös;
 • tiedot sellaisissa erityisissä tilanteissa tai olosuhteissa, jotka aiheuttavat merkittävää epävarmuutta koskien DNA:n rahoitusvälineen tasapuolista kaupankäyntiä tai luotettavaa hinnanmuodostusta pörssissä;
 • DNA:n johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden liiketoimet;
 • yhtiöomistusmuutokset (liputukset)
 • muut koko konsernin kannalta strategisesti tärkeät tapahtumat.


DNA julkaisee sijoittajauutisena sellaisia konsernin toimintaan liittyviä tapahtumia, jotka eivät täytä pörssitiedotteelle määriteltyjä kriteereitä, mutta joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai muutoin yleistä mielenkiintoa pääomamarkkinoiden keskuudessa. Lehdistötiedotteella yhtiö julkistaa muita liiketoimintaan liittyviä tapahtumia, kuten esimerkiksi pienemmät yrityskaupat, tuotelanseeraukset tai uudet kiinnostavat asiakkuudet.

5  Sijoittaja-, analyytikko- ja mediasuhteet

DNA tapaa aktiivisesti pääomamarkkinoiden ja median edustajia ja pyrkii aktiiviseen vuoropuheluun sijoittajien, analyytikoiden ja median kanssa. Yhtiön sijoittajasuhdetoiminto koordinoi keskitetysti yhteydenpidon sijoittajien ja analyytikoiden kanssa. Tapaamisten tavoitteena on antaa hyödyllistä tietoa DNA:n taloudellisesta asemasta, sen liiketoiminnoista ja toimintaympäristöstä. Keskustelut perustuvat DNA:n aikaisemmin julkaistuihin tai markkinoilla yleisesti saatavilla oleviin tietoihin. DNA:n viestintätoiminto puolestaan järjestää tapaamiset talous- ja muun median edustajien kanssa. 

Yhtiö järjestää puoli- ja osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamisen yhteydessä tiedotustilaisuudet sekä suomeksi että englanniksi. Tilaisuuksissa toimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja käyvät läpi tulosjulkistuksen keskeisen sisällön ja vastaavat kysymyksiin.

DNA järjestää tarvittaessa pääomamarkkinapäivän, jossa se pyrkii taustoittamaan ja perehdyttämään analyytikoita ja sijoittajia yhtiön toimintaan. 

Jotta DNA:n kaikki sidosryhmät saisivat tietoa tasapuolisesti ja samanaikaisesti, yhtiö julkaisee sijoittaja- ja analyytikkotapaamisissa käyttämäänsä materiaalia sekä yllä mainittujen tilaisuuksien esitysmateriaalit ja webcast-lähetykset (internetin kautta seurattavissa) internet-sivustollaan. DNA julkaisee sivustollaan tapahtumakalenterin, joka sisältää tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja osavuosikatsausten julkistamispäivät sekä DNA:n varsinaisen yhtiökokouksen järjestämispäivän.

5.1 Analyytikoiden markkinaennusteet

DNA seuraa analyytikoiden antamia lausuntoja ja arvioita yhtiön kehityksestä. DNA ei kuitenkaan kommentoi analyytikoiden lausuntoja tai arvioita. 

Analyytikoille ja sijoittajille toimitetaan ainoastaan jo julkaistua materiaalia. DNA:n sijoittajasuhteet voi pyydettäessä tarkastaa analyytikon laatiman analyysin tai raportin, mutta ainoastaan julkaistujen tietojen oikeellisuuden osalta.

DNA:n internet-sivuilla julkistetaan tietoa yhtiötä seuraavista analyytikoista. Sivuilla on saatavilla myös tietoa analyytikoiden antamista DNA:ta koskevista arvioista. Analyytikoiden mielipiteet, arviot ja ennusteet ovat analyytikoiden omia, eivätkä ne edusta tai heijasta yhtiön tai sen johdon omia mielipiteitä, arvioita tai ennusteita.

5.2 Hiljainen jakso

DNA:n hiljainen jakso (silent period) alkaa kolme (3) viikkoa ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Hiljaisen jakson aikana DNA:n edustajat eivät tapaa sijoittajia ja analyytikoita, eivätkä anna lausuntoja yhtiön taloudellisesta tilasta, markkinoista tai tulevaisuudesta. Hiljainen jakso päättyy puoli- tai osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamiseen. 

Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, DNA julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti.

6 Markkinahuhut ja tietovuodot 

DNA ei kommentoi markkinahuhuja. Jos markkinahuhulla on tai todennäköisesti on huomattava vaikutus yhtiön arvopaperien arvoon, DNA voi julkistaa pörssitiedotteen antaakseen markkinoille oikean tiedon tai oikaistakseen olennaisesti väärän tai harhaanjohtavan tiedon. Jos DNA:ta koskevaa sisäpiiritietoa on vuotanut julkisuuteen, DNA julkistaa asiasta pörssitiedotteen mahdollisimman pian.

7 Viestintäkanavat, tiedotteiden jakelu ja saatavuus

DNA julkistaa kaiken sisäpiiritiedon pörssitiedotteella mahdollisimman pian Helsingin pörssin ja tärkeimpien tiedotusvälineiden kautta, sekä jakaa lehdistötiedotteet medialle. Pörssitiedotteet ja sijoittajauutiset sekä lehdistötiedotteet ovat saatavilla välittömästi niiden julkistamisen jälkeen yhtiön internet-sivuilla. 

Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja osa ja puolivuotiskatsaukset sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, kuten myös vuosikertomukset ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.dna.fi/sijoittajat vähintään kymmenen vuoden ajan.

DNA käyttää useita sosiaalisen median kanavia, kuten Twitter, Facebook, LinkedIn ja YouTube. Sosiaalinen media ei koskaan ole ensisijainen viestintäkanava tiedonantovelvollisuuden alaisen tiedon tai muun uuden tiedon julkistamisen osalta, vaan sen rooli on tukea muita kanavia ja jakaa virallisissa kanavissa julkaistua tietoa edelleen.

8 Kriisiviestintä

DNA:n kriisiviestintäsuunnitelmaan on määritelty DNA:n kriisiviestinnän periaatteet ja tavoitteet. Periaatteet ovat liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen, nopeus, rehellisyys, aloitteellisuus, suunnitelmallisuus, inhimillisyys, vastuullisuus ja selkeä kieli. Viestinnän tavoitteena on tiedon jakaminen koordinoidusti, nopeasti, selkeästi, tasapuolisesti ja avoimesti. DNA:n kriisiviestinnän johtamisesta vastaa viestintäjohtaja.

9 Sisäpiiriohjeistus 

DNA noudattaa sisäpiiriohjeistuksessa ja -hallinnossa MAR:n vaatimuksia ja sen nojalla annettuja säännöksiä, Finanssivalvonnan ja ESMA:n ohjeita sekä Helsingin Pörssin sääntöjä ja sisäpiiriohjetta. Lisäksi DNA noudattaa yhtiön omaa hallituksen hyväksymää sisäpiiriohjetta.

DNA:n ns. suljettu ikkuna on 30 päivän pituinen ajanjakso ennen tilinpäätöstiedotteen, osavuosikatsauksen ja puolivuotiskatsauksen julkaisemista ja kestää julkistamispäivän ajan. Suljetun ikkunan aikana DNA:n johtohenkilöt ja muut kuin johtotehtävissä toimivat työntekijät, jotka osallistuvat säännöllisesti osa- ja puolivuotiskatsausten tai tilinpäätöstiedotteen ja vuositilinpäätöksen valmisteluun, eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla. 

10 Muutokset ja tiedonantopolitiikan ylläpito

DNA:n tiedonantopolitiikka on hallituksen hyväksymä, ja se tarkistetaan säännöllisesti ja sitä muutetaan tarvittaessa.