Taloustietoa

Vuonna 2016 DNA:n liikevaihto kasvoi 858,9 miljoonaan euroon ja kannattavuus parani merkittävästi.
 

Avainluvut

Tämän työkalun avulla voit analysoida DNA:n taloudellisten tunnuslukujen kehitystä. Tiedot voi myös ladata .csv-, .pdf- tai .png-muodossa.

DNA päivitti vuoden 2017 tulosohjeistustaan 13.10.2017

DNA nosti vuoden 2017 tulosohjeistustaan kannattavuuden osalta. Päivitetyn ohjeistuksen mukaan DNA:n liikevaihdon arvioidaan pysyvän samalla tasolla ja vertailukelpoisen liiketuloksen kasvavan merkittävästi vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna. DNA:n rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioidaan pysyvän hyvänä.

Aikaisempi tulosohjeistus vuodelle 2017 (julkaistu 31.1.2017):
DNA arvioi liikevaihdon pysyvän samalla tasolla ja vertailukelpoisen liiketuloksen kasvavan jonkin verran vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna. DNA:n rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioitiin pysyvän hyvänä.

DNA:n liiketoiminta on kehittynyt suotuisasti koko alkuvuoden. Erityisesti ensimmäinen vuosipuolisko oli vahva. Matkaviestinpalveluiden kysyntä on ollut  koko vuoden hyvää ja kannattavuuteen on vaikuttanut myönteisesti palveluliikevaihdon kasvu ja modernien verkkoalustojen parantunut kustannustehokkuus. Kireä kilpailutilanne saattaa vaikuttaa loppuvuonna muun muassa DNA:n asiakasvaihtuvuuteen.

DNA:n tulosohjeistus

DNA antaa tulosohjeistuksen liikevaihdon ja kannattavuuden (liiketulos) osalta. Niiden kehitystä arvioidaan sanallisena kuvauksena vertailukauteen verrattuna. Tulosohjeistus perustuu koko vuoden ennusteeseen, jossa on otettu huomioon vallitseva liiketoiminta- ja markkinatilanne. Esitetyt lausunnot ja arviot perustuvat johdon kulloiseenkin näkemykseen konsernin ja sen liiketoiminnan kehityksestä.

DNA:n keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • markkinoiden keskiarvoa nopeampi liikevaihdon kasvu
  • käyttökateprosentti vähintään 30 prosenttia
  • operatiiviset investoinnit alle 15 prosenttia liikevaihdosta (pois lukien mahdolliset taajuusalueiden toimilupia koskevat maksut)
  • nettovelan suhde käyttökatteeseen alle 2,0, joka voi väliaikaisesti ylittyä, jos DNA:lle tarjoutuu mahdollisuus tehdä houkuttelevia täydentäviä yrityskauppoja nykyisillä markkinoillaan.

Rahoitus

Avainluvut 30.9.2017

Nettovelka, milj. €  302,0
Nettovelka/käyttökate  1,10 (oikaistu 12 kk vastaavaksi)
Nettovelkaantumisaste, %  51,9 
Omavaraisuusaste, %  48,6 
Lainasalkun keskimääräinen korko, %  2,15

 

DNA:lla ei ole tällä hetkellä luottoluokitusta.

Rahoitusriskien hallinnasta lisätietoja tilinpäätöksen liitteessä 3, joka on osa DNA:n vuosikertomusta.

Rahoituksen pääasialliset lähteet 30.9.2017

70 miljoonaa euroa Danske, Nordea, Pohjola, SHB & SEB
100 miljoonaa euroa Joukkovelkakirjalaina I, kuponkikorko 2,625%
150 miljoonaa euroa Joukkovelkakirjalaina II, kuponkikorko 2,875%
23 miljoonaa euroa EIB
30 miljoonaa euroa Yritystodistukset

Rahoitusreservit 30.9.2017

Määrä Käytössä
150 miljoonan euron syndikoitu luottolimiittisopimus Täysin nostamatta
150 miljoonan euron (kotimainen) yritystodistusohjelma 30 miljoonaa euroa nostettu

DNA:n rahoitukselliset kovenantit

Omavaraisuusaste:
30.9.2017: 48,6 %
Raja: 35,0 %

Nettovelka/käyttökate (12 kk rullaava):
30.9.2017: 1,10
Raja: 3,50

Tunnuslukujen laskentakaavat

 
Osakekohtainen oma pääoma (EUR) = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa
 
Korollinen nettovelka (EUR) = Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset rahoitusvelat – rahavarat
 
Nettovelkaantumisaste (gearing), % = Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset rahoitusvelat – rahavarat
Oma pääoma yhteensä
 
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma
Taseen loppusumma – saadut ennakot
 
Käyttökate (EUR) = Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset
 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % * = Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
Oma pääoma yhteensä + pitkä- ja lyhytaikaiset rahoitusvelat (keskimäärin kauden aikana)
 
Oman pääoman tuotto (ROE), % * = Tilikauden tulos
Oma pääoma yhteensä (keskimäärin kauden aikana)
 
Korollinen nettovelka/käyttökate* = Korollinen nettovelka
Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset
 
Vertailukelpoinen käyttökate (EUR) = Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
     
Vertailukelpoinen liiketulos (EUR) = Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
     
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät = Erät, joita ovat olennaiset tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erät kuten luovutusvoitot ja -tappiot liiketoimintojen myynnistä, yrityshankintoihin liittyvät välittömät transaktiokulut, pitkäaikaisten varojen arvonalentumistappiot, liiketoimintojen lopettamiseen liittyvät kulut ja uudelleenjärjestelykulut, sakot ja sakonluonteiset korvaukset, vahingonkorvaukset, yhtiön omistuspohjan laajentamiseen liittyvän strategisen kertaluonteisen selvityksen kulut sekä hallituksen strategisen selvitystyön kulut.
 
Rahavirta investointien jälkeen (EUR) = Liiketoiminnan nettorahavirta + investointien nettorahavirta
 
Investoinnit (EUR) = Investoinnit koostuvat lisäyksistä aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ilman yrityshankintoja, toimiluvan hankintamenoa sekä rahoitusleasingiin ja purkuvelvoitteisiin liittyviä lisäyksiä. Raportoituihin investointeihin sisällytetään lisäksi toimiluvasta raportointikaudella maksettava määrä.
 
Vapaa kassavirta omalle pääomalle = Vertailukelpoinen käyttökate - investoinnit ilman toimiluvasta raportointikaudella maksettavaa määrää– konsernin rahavirtalaskelman nettokäyttöpääoman muutos, jota on oikaistu jotta operatiivisten investointien määrä laskelmassa on rahavirtaperusteinen kuitenkin ilman toimiluvasta maksettua määrää ja ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä – rahavirtalaskelman maksetut nettokorot – rahavirtalaskelman maksetut tuloverot – rahavirtalaskelman varausten muutos
 
     

*Oikaistu 12 kuukautta vastaavaksi