Taloustietoa

Vuonna 2017 DNA:n liikevaihto kasvoi 886,1 miljoonaan euroon ja kannattavuus parani merkittävästi.
 

Avainluvut

Tämän työkalun avulla voit analysoida DNA:n taloudellisten tunnuslukujen kehitystä. Tiedot voi myös ladata .csv-, .pdf- tai .png-muodossa.

DNA tulosohjeistus vuodelle 2019

DNA arvioi liikevaihdon pysyvän vuonna 2019 samalla tasolla kuin vuonna 2018 ja käyttökatteen kasvavan merkittävästi vuodesta 2018. DNA:n rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioidaan pysyvän hyvänä.

DNA:n tulosohjeistus vuodelle 2019 on esitetty huomioiden IFRS 16 -standardin vaikutukset. Vuoden 2019 alusta käyttöön otetulla IFRS16 -standardilla arvioidaan olevan vuoden 2019 käyttökatteeseen noin 17 miljoonan euron positiivinen vaikutus. IFRS 16 -standardilla on hyvin vähäinen vaikutus liiketulokseen.

DNA:n tulosohjeistus

DNA antaa tulosohjeistuksen liikevaihdon ja käyttökatteen osalta. Niiden kehitystä arvioidaan sanallisena kuvauksena vertailukauteen verrattuna. Tulosohjeistus perustuu koko vuoden ennusteeseen, jossa on otettu huomioon vallitseva liiketoiminta- ja markkinatilanne. Esitetyt lausunnot ja arviot perustuvat johdon kulloiseenkin näkemykseen konsernin ja sen liiketoiminnan kehityksestä.

DNA:n keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • markkinoiden keskiarvoa nopeampi liikevaihdon kasvu

  • käyttökateprosentti vähintään 34 % (aikaisempi tavoite: vähintään 32 %)

  • operatiiviset investoinnit alle 15 % liikevaihdosta (pois lukien maksetut ja aktivoidut toimilupainvestoinnit sekä IFRS16-standardin vaikutus, jonka arvioidaan kasvattavan investointeja vuonna 2019 noin 8 miljoonaa euroa)

  • nettovelan suhde käyttökatteeseen alle 2,0, joka voi väliaikaisesti ylittyä, jos DNA:lle tarjoutuu mahdollisuus tehdä houkuttelevia täydentäviä yrityskauppoja nykyisillä markkinoillaan

 
 
 
 

Rahoitus

Avainluvut 1.1.-31.12.2018

Nettovelka, milj. €  379,3
Nettovelka/käyttökate  1,33 (oikaistu 12 kk vastaavaksi)
Nettovelkaantumisaste, %  62,7 
Omavaraisuusaste, %  46,9 
Lainasalkun keskimääräinen korko, %  1,34 

 

Rahoituksen pääasialliset lähteet 30.9.2018

30 miljoonaa euroa Danske, Nordea, Pohjola, SHG & SEB
40 miljoonaa euroa Joukkovelkakirjalaina I, kuponkikorko 2,625%
60 miljoonaa euroa Joukkovelkakirjalaina II, kuponkikorko 2,875%
250 miljoonaa euroa Joukkovelkakirjalaina III, kuponkikorko 1,375% (27.3.2018 uusi liikkeeseenlasku, katso prospectus
8 miljoonaa euroa EIB
30 miljoonaa euroa Yritystodistukset

 

Rahoitusreservit 30.9.2018

Määrä Käytössä
150 miljoonan euron syndikoitu luottolimiittisopimus Täysin nostamatta
150 miljoonan euron (kotimainen) yritystodistusohjelma 30 miljoonaa euroa nostettu

 

DNA:n rahoitukselliset kovenantit

Omavaraisuusaste:
31.12.2018: 46,9 %
Raja: 35,0 %

Nettovelka/käyttökate (12 kk rullaava):
31.12.2018: 1,33
Raja: 3,50

Luottoluokitus

DNA:n luottoluokittajana toimii Standard & Poor's. Luottoluokittaja arvioi DNA:n pitkän väliajan luottokelpoisuutta sekä tulevaisuuden näkymiä säännöllisin väliajoin.

Standard & Poor's luokitus

2.3.2018 BBB vakaat näkymät S&P analyysi, 8.11.2018

2.3.2018 

BBB

vakaat näkymät

S&P analyysi, 2.3.2018 (eng, pdf)

 

Tunnuslukujen laskentakaavat

 
Osakekohtainen oma pääoma (EUR) = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa
 
Korollinen nettovelka (EUR) = Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset rahoitusvelat – rahavarat
 
Nettovelkaantumisaste (gearing), % = Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset rahoitusvelat – rahavarat
Oma pääoma yhteensä
 
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma
Taseen loppusumma – saadut ennakot
 
Käyttökate (EUR) = Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset
 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % * = Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
Oma pääoma yhteensä + pitkä- ja lyhytaikaiset rahoitusvelat (keskimäärin kauden aikana)
 
Oman pääoman tuotto (ROE), % * = Tilikauden tulos
Oma pääoma yhteensä (keskimäärin kauden aikana)
 
Korollinen nettovelka/käyttökate* = Korollinen nettovelka
Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset
 
Vertailukelpoinen käyttökate (EUR) = Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
     
Vertailukelpoinen liiketulos (EUR) = Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
     
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät = Erät, joita ovat olennaiset tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erät kuten luovutusvoitot ja -tappiot liiketoimintojen myynnistä, yrityshankintoihin liittyvät välittömät transaktiokulut, pitkäaikaisten varojen arvonalentumistappiot, liiketoimintojen lopettamiseen liittyvät kulut ja uudelleenjärjestelykulut, sakot ja sakonluonteiset korvaukset, vahingonkorvaukset, yhtiön omistuspohjan laajentamiseen liittyvän strategisen kertaluonteisen selvityksen kulut sekä hallituksen strategisen selvitystyön kulut.
 
Rahavirta investointien jälkeen (EUR) = Liiketoiminnan nettorahavirta + investointien nettorahavirta
 
Investoinnit (EUR) = Investoinnit koostuvat lisäyksistä aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ilman yrityshankintoja, toimiluvan hankintamenoa sekä rahoitusleasingiin ja purkuvelvoitteisiin liittyviä lisäyksiä. Raportoituihin investointeihin sisällytetään lisäksi toimiluvasta raportointikaudella maksettava määrä.
 
Vapaa kassavirta omalle pääomalle = Vertailukelpoinen käyttökate - investoinnit ilman toimiluvasta raportointikaudella maksettavaa määrää– konsernin rahavirtalaskelman nettokäyttöpääoman muutos, jota on oikaistu jotta operatiivisten investointien määrä laskelmassa on rahavirtaperusteinen kuitenkin ilman toimiluvasta maksettua määrää ja ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä – rahavirtalaskelman maksetut nettokorot – rahavirtalaskelman maksetut tuloverot – rahavirtalaskelman varausten muutos
 
     

*Oikaistu 12 kuukautta vastaavaksi