DNA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS  

YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on DNA Oyj ja kotipaikka Helsinki. Yhtiön rinnakkaistoiminimi englanniksi on DNA Plc ja ruotsiksi DNA Abp.

YHTIÖN TOIMIALA

Yhtiön toimialana on harjoittaa yleistä teletoimintaa ja tarjota tietoliikenne-, ICT-, viihde- ja TV-palveluja. Yhtiö harjoittaa myös koneiden, laitteiden, tarvikkeiden ja ohjelmistojen maahantuontia sekä osto-, myynti- ja välitystoimintaa. Lisäksi yhtiö harjoittaa edellä mainittuun liiketoimintaan sekä puhelin- ja muuhun tietoliikenteeseen liittyvää palvelu- ja konsultointitoimintaa. Yhtiöllä on oikeus tarjota maksupalvelua. Maksupalvelut, joita yhtiö tarjoaa, käyvät ilmi Finanssivalvonnan maksulaitosrekisteristä. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja yhtiön toimialaa tukevaa sijoitus- ja rahoitustoimintaa.

HALLITUS

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, jonka valitsee yhtiökokous. Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on paikalla.

TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄÄN KUULUMINEN

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

YHTIÖN EDUSTAMINEN

Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Hallitus voi päättää edustamisoikeuksien ja prokuroiden antamisesta.

TILINTARKASTAJAT

Yhtiössä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi ja tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

KOKOUSKUTSU JA ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille joko postitse heidän osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseensa tai

julkaisemalla kokouskutsu ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä aikaisintaan kaksi

(2) kuukautta ja viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Täsmäytyspäivä on kahdeksan (8)

arkipäivää ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä emoyhtiössä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä;
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;

valittava

8. hallituksen jäsenet;
9. tilintarkastaja; ja

käsiteltävä

10. mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10§

TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

11 §

LUNASTUSLAUSEKE

Jos yhtiön osake siirtyy muulta kuin yhtiöltä, siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle ja yhtiöllä ja muilla osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

Yhtiö voi lunastaa siirtyvän osakkeen varoilla, jotka voidaan käyttää voitonjakoon. Yhtiön on käytettävä lunastusoikeutta neljänkymmenen (40) vuorokauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.

Osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osake, jollei yhtiö sitä lunasta. Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden lukumäärän mukaisessa suhteessa. Jos osakkeiden jako ei näin mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan lunastusta haluavien kesken arvalla.

Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta ja, jos siirto on vastikkeeton, osakkeen viimeksi vahvistettu verotusarvo.

Hallituksen tulee antaa viipymättä lunastukseen oikeutetuille osakkeenomistajille tieto osakkeen siirtymisestä ja siitä, käyttääkö yhtiö lunastusoikeuttaan. Tiedoksi antaminen tulee tehdä osakkeenomistajille näiden yhtiön osakasluetteloon ilmoittamilla osoitteilla lähetetyillä kirjatuilla kirjeillä.

Jos yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan, tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä.

Lunastukseen oikeutetun tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.

Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle käteisenä rahana, pankkivekselinä tai pankin varmentamalla shekillä yhden (1) kuukauden kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä lukien tai mainitussa ajassa talletettava aluehallintovirastoon siten kuin laissa tallettamisesta velan maksuna tai siitä vapauttamiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta säädetään. Lunastusoikeutta sekä lunastushintaa koskevat erimielisyydet on siirrettävä välimiesten ratkaistaviksi välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä.

12 §

SUOSTUMUSLAUSEKE

Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus. Suostumus vaaditaan myös silloin, kun luovutuksensaaja jo ennestään on osakkeenomistaja.

13§

VÄLIMIESMENETTELY

Riidat toisaalta yhtiön ja toisaalta hallituksen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajien tai osakkeenomistajien välillä ratkaistaan välimiesmenettelyssä noudattaen osakeyhtiölain ja välimiesmenettelystä annetun lain säädöksiä.