Hallinnointi

Sisäisen valvonnan pääperiaatteet

Sisäinen valvonta on DNA:n hallituksen hyväksymä prosessi, jolla edistetään valvonnan keinoin yhtiön tavoitteiden toteutumista ja liiketoimintaa uhkaavien riskien hallintaa DNA-konsernissa. Tavoitteena on myös liiketoimintaan liittyvien riskien tunnistaminen, analysointi ja seuranta. DNA:n hallituksen vahvistamat sisäisen valvonnan periaatteet pohjautuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin hyvän sisäisen valvonnan periaatteisiin. DNA:n sisäistä valvontaa ohjaavat voimassaoleva Suomen lainsäädäntö, Nasdaq Helsinki Oy:n säännöt ja suositukset, Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet sekä hallinnointikoodi.

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat DNA:n sisäisen valvonnan toimivuudesta ja siitä, että se on oikeassa suhteessa toimintojen sisältämiin riskeihin. Hallitus vastaa siitä, että sisäinen tarkastus on oikein mitoitettu.

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on tuottaa riittävä varmuus yhtiön tavoitteiden toteutumisesta seuraavilla osa-alueilla:

 • liiketoimintojen tehokkuus ja tuloksellisuus
 • taloudellisen ja toiminnallisen tiedon luotettavuus ja eheys
 • lakien, säädösten ja sopimusten sekä yhtiön omien toimintaperiaatteiden noudattaminen

Yhtiöllä on erillinen kilpailuoikeuden noudattamisohjelma.

Sisäisen valvonnan alueet koostuvat seuraavista toiminta-alueista:

 • sisäinen toimintaympäristö (valvontaympäristö)
 • tavoitteiden asettaminen
 • riskien tunnistaminen ja hallinta
 • valvonta- ja kontrollitoimenpiteet
 • luotettava informaatio ja viestintä (raportointi)
 • sisäisen valvonnan toimivuuden arviointi ja seuranta
 • järjestelmät ja turvallisuus
 • ulkoistettujen toimintojen valvonta

Sisäinen tarkastus

Konsernin sisäisen tarkastuksen tehtävänä on tukea toimitusjohtajaa ja hallitusta sekä toimivaa johtoa heidän valvontatehtävässään.  Sisäinen tarkastus on hallituksen perustama toiminto ja  sisäisen tarkastuksen toiminnot ja toimintaperiaatteet on määritetty hallituksen vahvistamassa sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa (Internal Audit Charter). Sisäisen tarkastuksen tehtäväkenttä kattaa DNA-konsernin.

Sisäinen tarkastus toimii konserniyhtiöistä ja niiden johdosta riippumattomasti. Sisäinen tarkastus sijoittuu hallinnollisesti johtoryhmän jäsenenä toimivan lakiasiainjohtajan alaisuuteen. Sisäisellä tarkastuksella on suora ja rajoittamaton keskusteluyhteys yhtiön ylimpään johtoon ja hallitukseen ja se raportoi säännöllisesti yhtiön tarkastusvaliokunnalle ja tarvittaessa hallitukselle. Sisäinen tarkastus suorittaa tehtävänsä hallituksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti. Tarvittaessa sisäinen tarkastus suorittaa lisätarkastuksia omasta tai hallituksen aloitteesta. Sisäinen tarkastus huolehtii riittävästä yhteydenpidosta DNA-konsernin hallitukseen ja ulkoiseen tarkastukseen tarkastustehtävien koordinoimiseksi tehokkaasti.

Sisäinen tarkastus raportoi tarkastustuloksista tarkastuskohteen johdolle, toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle ja hallituksen tarkastusvaliokunnalle sekä laatii vuosittain yhteenvedon tarkastuksista tarkastusvaliokunnalle. Hallitus vahvistaa sisäisen tarkastuksen johtajan nimittämistä ja erottamista koskevat päätökset.

Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on turvata yhtiön tavoitteet mm. seuraavilla osa-alueilla:

 • toimintojen tuloksellisuus ja tehokkuus
 • organisaation tuloksellisen johtamisen ja vastuuvelollisuuden varmistaminen
 • taloudellisen ja toiminnallisen raportoinnin luotettavuus
 • riski- ja valvontainformaation raportointi organisaation asianmukaisille osille
 • varojen turvaaminen
 • etiikan ja arvojen edistäminen organisaation sisällä
 • lakien, määräysten ja sopimusten noudattaminen
 • toiminnan koordinointi ja tiedon välitys hallituksen, ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen ja johdon välillä.

Sisäinen tarkastus soveltaa työskentelyssään IIA:n (The Institute of Internal Auditors Inc.) vahvistamia sisäisen tarkastuksen kansainvälisiä ammattistandardeja ja eettisiä sääntöjä sekä käytännön ohjeita.

Sisäisen tarkastuksen toimintaohje, vuosittainen toimintasuunnitelma ja budjetti käsitellään ja hyväksytään hallituksessa. Tarkastusvaliokunta ja hallitus saavat tiedoksi kaikki tarkastuskertomukset sekä vuosittain yhteenvedon tehdyistä tarkastuksista.