Eettisen ohjeiston pääperiaatteet

DNA on osa Telenor-konsernia, ja käytämme Telenorin eettistä ohjeistoa. Löydät ohjeiston kokonaisuudessaan tästä. Ohjeiston pääperiaatteet ovat eettisen kulttuurimme perusta ja määrittävät tapamme toimia.

Tässä ohjeemme PDF-versiona, jos haluat tulostaa ne: eettinen ohjeisto, tulostusversio

Noudatamme sääntöjä

Noudatamme lainsäädäntöä ja omia ohjeitamme. Jos näiden välillä ristiriitaa, ylläpidämme tiukempia vaatimuksia.

Olemme vastuussa teoistamme

Etsimme aktiivisesti tietoa, ymmärrämme vastuumme ja tunnistamme laajemman vaikutuksemme yhteiskuntaan, jossa toimimme.

Olemme avoimia ja rehellisiä

Olemme avoimia ja rehellisiä haasteistamme. Otamme asioita puheeksi Kysymme, kun emme ole varmoja ja otamme asioita esille ilman pelkoa seurauksista.

Otamme asioita puheeksi

Kysymme, kun emme ole varmoja ja otamme asioita esille ilman pelkoa seurauksista

 

Kenen täytyy noudattaa ohjeistoa

Eettinen ohjeisto koskee kaikkia työntekijöitämme ja Telenorin lukuun toimivia, mukaan lukien yhtiön hallitusta. Edellytämme myös, että liiketoimintakumppanimme noudattavat ja ylläpitävät vastaavia korkeita eettisiä vaatimuksia.

Kuinka ohjeistoa käytetään

Ohjeiston neljä pääperiaatetta ja eri osa-alueisiin liittyvät erilliset vaatimukset muodostavat velvollisuuksiemme perustan. Jokaisen tulee ymmärtää ja noudattaa myös yhtiön politiikkojen ja ohjeistusten sisältämät velvoitteet. Jokaisen ohjeiston osa-alueen lopusta löydät linkkejä sovellettaviin politiikkoihin (Policies) ja manuaaleihin (Manuals) sekä linkkejä ohjeisiin, käytännön työkaluihin, koulutusmateriaaleihin ja muihin hyödyllisiin aineistoihin.

Ohjeisto asettaa selkeät vaatimukset jokapäiväiselle toiminnallemme ja neuvoo kohdatessamme haasteita ja eettisiä pulmia. Voit aina olla yhteydessä esihenkilöösi, linjaorganisaatioon tai DNA:n Vaatimustenmukaisuus- eli Compliance toimintoon, jos sinulla on kysymyksiä tai huolia. Lisäksi voit
kysyä neuvoa eettisten asioiden ilmoituskanavasta (Integrity Hotline), nimettömänä, jos niin haluat. Ohjeisto ei voi kattaa kaikkia kohtaamiamme haastavia tilanteita. Liiketoimintahaasteita ja sääntelyyn liittyvää tulkinnanvaraisuutta esiintyy jatkuvasti. Tällöinkään emme saa jättää noudattamatta korkeita
eettisiä standardeja, vaan meidän on etsittävä ratkaisut ja tehtävä oikeita päätöksiä. Sen lisäksi, että ohjeisto kuvaa omat eettiset standardimme, siinä edellytetään, että noudatamme voimassa olevia lakeja ja säännöksiä. Jokaisen tulee aina tutustua paikallisiin lakeihin ja kysyä tarvittaessa neuvoa
lakiasioista vastaavilta henkilöiltä.

 

Mitä meiltä edellytetään työntekijöinä

Telenorin työntekijöiltä edellytetään, että:

 • toimit aina rehellisesti. 
 • tutustut eettiseen ohjeistoon (Code of Conduct) ja ymmärrät ja noudatat sitä sekä politiikkoja
  (Policy) ja manuaaleja (Manual). 
 • nostat huolenaiheita esille kohdan “Miten ottaa asioita esille" ohjeiden mukaisesti.
 • osallistut eettisen ohjeiston koulutuksiin oikea-aikaisesti. 
 • tunnistat milloin ja miten tulee etsiä lisää neuvoja. 
 • osallistut yhteistyöhaluisesti ja avoimesti kaikkiin selvityksiin. 
 • vältät laittomia, epäeettisiä ja Telenorin mainetta vahingoittavia toimintatapoja. 
 • arvioit mahdollisia riskejä ja hankit asianmukaista koulutusta sekä ohjeita niiden hallitsemiksi.

Mitä meiltä edellytetään johtajina

Telenorin johtohenkilöiden odotetaan noudattavan edellä mainittuja periaatteita ja sen lisäksi edellytetään, että:

 • näytät itse hyvää esimerkkiä ja viestit säännöllisesti ohjeiden noudattamisen tärkeydestä. 
 • ennakoit ja tunnistat liiketoimintaan liittyviä riskejä mahdollisesta ohjeiden vastaisesta toiminnasta. 
 • ryhdyt proaktiivisesti toimenpiteisiin vähentääksesi riskiä ohjeiden vastaisesta toiminnasta. 
 • varmistut tiimien riittävästä valmennuksesta ja valmiudesta ratkaista keskeisiä ongelmia. 
 • ylläpidät avointa raportointikulttuuria varmistaaksesi, että kaikki tiimisi jäsenet voivat huoletta 
 • nostaa esiin epäkohtia ilman pelkoa ikävistä seuraamuksista. 
 • näytät omalla toiminnallasi mallia päätöksentekoon ja muihin prosesseihin. 
 • autat edistämään monimuotoisuutta ja mukaanottamista työpaikalla. 
 • noudatat äärimmäistä rehellisyyttä rekrytointi- ja nimityskäytännöissä. 
 • vältät strategioita, tavoitteita tai aikatauluja, jotka voivat osaltaan aiheuttaa työntekijöille tai liikekumppaneille paineita toimia epäeettisellä tavalla.

Eettisen ohjeiston osa-alueet

Korruption vastaisuus

Telenorilla on nollatoleranssi korruptioon.

Mitä meidän tulee tietää

 • Emme salli minkäänlaisia lahjuksia eikä laittomia tai hyvien tapojen vastaisia maksuja tai etuisuuksia. 
 • Olemme sitoutuneet harjoittamaan liiketoimintaamme avoimesti ja läpinäkyvästi. 
 • Lahjonta on laitonta ja saattaa siihen osallistuvien henkilöiden ja Telenorin maineen kyseenalaiseksi ja mahdollisten oikeudellisten toimien kohteeksi. 
 • Lahjontaa voi esiintyä monessa muodossa mukaan lukien voitelurahat, erilaiset rahoitus- ja palkkiojärjestelyt, peiteyhtiöt tai piilo-omistajat. 
 • Julkisten virkojen haltijoihin kohdistuu usein ankaria korruption vastaisia sääntöjä ja kanssakäymiseen heidän kanssaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.
 • Lahjoja ja vieraanvaraisuutta voidaan pitää lahjontana tai epäasiallisen edun antamisena tietyissä tilanteissa. 
 • Jopa hyväntekeväisyyttä tai sponsorointia voidaan pitää lahjontana, jos niitä annetaan kaupallisen edun tavoittelemiseksi. 
 • Toimitusketjuihimme liittyvä korruptio voi aiheuttaa merkittävää riskiä Telenorille, vaikka emme olisi suoraan osallisia siihen.

Mitä meiltä edellytetään

 • Emme koskaan osallistu lahjontaan emmekä epäreiluun kaupankäyntiin. 
 • Emme koskaan tarjoa, anna, pyydä tai hyväksy epäasiallista maksua tai etua. 
 • Emme maksa voitelurahoja ellemme usko henkemme tai terveytemme olevan vaarassa. 
 • Raportoimme, jos toinen osapuoli pyytää lahjuksia tai maksamaan voitelurahoja. 
 • Emme koskaan pyydä toista käyttäytymään tavalla, jolla emme itse käyttäytyisi. 
 • Valitsemme huolellisesti yhteistyökumppanimme ja huolehdimme, että he sitoutuvat eettiseen ja lailliseen käyttäytymiseen. 
 • Kirjanpitomme ja asiakirjamme kuvaavat tarkasti ja rehellisesti liiketoimintaamme. 
 • Noudatamme asianmukaista varovaisuutta yhteydenpidossamme viranomaisten kanssa. 
 • Ilmoitamme aina johtajille, Compliance-toiminnolle tai eettisten asioiden ilmoituskanavan (Integrity Hotline) kautta, jos epäilemme työtovereiden tai liikekumppaneiden toimivan korruptoituneella tavalla

Milloin tulee olla erityisen varovainen

 • Jos huomaamme epätavallisia tai ylisuuria maksuja tai maksuehtoja, joilla ei näytä olevan selvää liiketoimintatarkoitusta. 
 • Jos epäilemme, ettei kumppani noudata Telenorin vaatimuksia liiketoiminnan harjoittamisesta.
 • Jos huomaamme, että liiketoimintakumppanimme on yhteydessä viranomaisiin puolestamme. 
 • Jos meitä pyydetään lahjoituksen tekemiseen hyväntekeväisyysjärjestölle tai sponsorointikohteelle, jolla voi olla kytköksiä viranomaiseen. 
 • Jos meille tarjotaan tai meiltä pyydetään lahjoja, matkoja, lahjoituksia tai yltäkylläistä vieraanvaraisuutta tai meiltä pyydetään käteismaksuja missä tarkoituksessa hyvänsä.

 

Yhteistyökumppanit

Edellytämme liiketoimintakumppaneiden toimivan vaatimustemme mukaisesti ja kunnioittavan eettisiä arvojamme toimiessaan kanssamme.

Mitä meidän täytyy tietää

 • Yhteistyökumppaniemme toimet voivat vahingoittaa mainettamme ja altistaa meidät laittomuuksille.
 • Yhteistyökumppaneita ovat yksityishenkilöt ja yhteisöt kuten toimittajat, agentit, jakelijat, edustajat, franchise-toimijat ja yhteisyrityksiin liittyvät kumppanit, sponsoroinnin ja lahjoitusten vastaanottajat sekä vastuullisuuskumppanimme ja muut merkittävät osapuolet, joiden kanssa Telenor on sitoutunut toimimaan tai aikoo sitoutua.

Mitä meiltä edellytetään

 • Työskentelemme vain sellaisten yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka osoittavat noudattavansa vastuullisen liiketoiminnan vaatimuksia ja eettiset arvoja hyväksyttävällä tasolla. 
 • Edellytämme, että yhteistyökumppanimme noudattavat lakeja täyttääkseen Telenorin toimittajavaatimukset ja odotamme heidän suojaavan meitä riskeiltä toimiessaan kanssamme. 
 • Noudatamme varovaisuutta valitessamme yhteistyökumppaneita ja noudatamme aina Telenorin käytäntöjä huomioiden myös riskien arvioinnin. 
 • Tarkkailemme ja tuemme yhteistyökumppaneitamme Telenorin vaatimusten mukaisen vastuullisen liiketoiminnan toteuttamisessa. 
 • Arvioimme huolellisesti liiketoimintamahdollisuuksia varmistuaksemme siitä, että ne noudattavat voimassaolevia pakotemenettelyjä sekä tuonti- ja vientirajoituksia. 
 • Kohtelemme kaikkia yhteistyökumppaneitamme kunnioittavasti reilulla ja läpinäkyvällä tavalla.

Milloin tulee olla erityisen varovainen

 • Jos kohtaamme yhteistyökumppanin, joka ei sitoudu täysin noudattamaan vaatimuksiamme mukaan lukien Telenorin toimittajille asettamat toimintaperiaatteet (Telenor Supplier Conduct Principles).
 • Jos etsimme yhteistyökumppania, joka toimisi lobbarina, välittäjänä tai muulla tavoin Telenorin puolesta.
 • Jos saamme tietää, että yhteistyökumppani harjoittaa liiketoimintaa tavalla, joka voisi heijastua kielteisellä tavalla Telenoriin.
 • Havaitessamme minkä tahansa yhteistyökumppanin, jota ei ole huolellisesti arvioitu tai selvitettyTelenorin vaatimusten mukaisesti.
 • Jos saamme tietoja, joiden perusteella joudumme kyseenalaistamaan yhteistyökumppanin toiminnan tai etiikan.

 

Kilpailu

Kilpailemme reilusti. 

Mitä meidän tulee tietää

 • Reilu kilpailu on yhteiskunnallisesti tärkeää ja se luo pitkäkestoisia liiketoimintamahdollisuuksia maissa, joissa Telenor toimii.
 • Epäreilu toiminta tai siitä hyötyminen vahingoittaa mainettamme asiakkaidemme, yhteistyökumppaniemme ja suuren yleisön keskuudessa.
 • Kilpailua rajoittavat sopimukset ja käytännöt eivät ole pelkästään käytäntöjemme vastaisia, ne ovat myös lainvastaisia.

Mitä meiltä odotetaan

 • Luomme omat hinnoittelu- ja liiketoimintastrategiamme ja kilpailemme oman tarjoamamme eduilla.
 • Rajoitamme viestintää olemassa olevien tai potentiaalisten kilpailijoidemme kanssa emmekä jaa kaupallisesti arkaluontoista tietoa.
 • Emme solmi sopimuksia tai toimenpiteitä virallisesti emmekä epävirallisesti olemassa olevien tai potentiaalisten kilpailijoidemme kanssa markkinoiden jakamiseksi, hintatason asettamiseksi tai tarjonnan tai myynnin rajoittamiseksi.
 • Hankimme hyväksynnän konserniohjeistuksen mukaisesti ennen kuin liitymme mihinkään toimialajärjestöön.
 • Lopetamme keskustelun välittömästi ja raportoimme keskustelusta lakiasioihin ja/tai eettisten asioiden ilmoituskanavaan(Integrity Hotline), jos keskustelu olemassa olevan tai mahdollisen kilpailijan kanssa kääntyy epäasialliseen kilpailun rajoittamiseen liittyvään asiaan.
 • Velvollisuutemme on raportoida välittömästi epäilyttävät kilpailulakien rikkomukset lakiasioihin.

Milloin tulee olla erityisen varovainen

 • Jos olemassa olevat tai potentiaaliset kilpailijat, asiakkaat tai yhteistyökumppanit lähestyvät meitä tiedolla, joka koskee heidän hinnoitteluaan, strategioitaan, liiketoimintataktiikoitaan tai vastaavia aiheita.
 • Jos epäilemme, että on olemassa tai suunnitteilla muodollinen tai epämuodollinen sopimus, joka rajoittaa nykyisten tai potentiaalisten kilpailijoiden pääsyä markkinoille.
 • Jos suunnittelemme osallistumista epävirallisiin tai sosiaalisiin tapaamisiin nykyisten tai potentiaalisten kilpailijoiden kanssa.
 • Jos suunnittelemme olemassa olevien tai potentiaalisten kilpailijoiden kanssa yhteydenpitoa, jossa on oletettavissa, että tavoitteena on vaihtaa kilpailullisesti luottamuksellista tietoa.
 • Jos suunnittelemme hinnoittelu- tai muita strategioita, jotka voitaisiin katsoa määräävän markkina-aseman väärinkäytöksi.

 

Luottamuksellisuus ja tiedon käsittely

Käsittelemme tietoa arvokkaana omaisuutena ja toimimme sen mukaan.

Mitä meidän tulee tietää

 • Yhtiön työntekijöinä joudumme toisinaan käsittelemään Telenorin, asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden luottamuksellista tietoa.
 • Suurin osa tiedosta on digitaalisessa muodossa, siihen pääsy on helppoa ja sitä on helppo muokata, jakaa ja monistaa.
 • Tallennettu tieto on yritykselle hyvin arvokasta. Se on Telenorille tärkeää, se täytyy tunnistaa ja sitä tulee suojata.
 • Erilaisille tietosisällöille voi olla vaatimuksia siitä kauanko voit tai kauanko sinun pitää säilyttää niitä.
 • Luottamuksellisuuden säilyttäminen on kriittistä Telenorin maineelle ja etujen valvomiseksi kilpailu- ja sääntelyprosesseissa ja varmistettaessa omaisuutemme loukkaamattomuus.

Mitä meiltä odotetaan

 • Jaamme luottamuksellista tietoa ainoastaan, jos meillä on virallinen valtuutus ja laillinen syy tiedon jakamiseen.
 • Suojaamme luottamuksellista tietoa luvattomalta käytöltä.
 • Edistämme avointa tiedon jakamisen kulttuuria, mutta noudatamme varotoimenpiteitä käsitellessämme luottamuksellista tietoa.
 • Käsittelemme kolmansilta osapuolilta tullutta tietoa yhtä luottamuksellisesti ja huolellisesti kuin omia tietojamme.
 • Emme keskustele arkaluontoisista asioista julkisilla paikoilla.
 • Varmistamme, että kaikki Telenorilta lähtevä informaatio on luotettavaa ja oikeellista ja täyttää korkeat ammatilliset ja eettiset vaatimukset.
 • Käytämme Telenorin hyväksymiä järjestelmiä ja käsittelemme informaatiota kaikkien vaatimusten mukaisesti.

Milloin pitää olla erityisen varovainen

 • Jos kuulemme Telenorin työntekijän puhuvan sisäisistä asioista julkisella paikalla.
 • Jos liikekumppani pyytää meitä allekirjoittamaan luottamuksellisuus- tai salassapitosopimuksen.
 • Jos käsittelet yrityksen sisäistä tietoa, joka on arkaluontoista ja joka pitäisi suojata.
 • Jos joku yrittää saada meidät keskustelemaan Telenorin liiketoiminnan yksityiskohdista.
 • Jos jaat luottamukselliseksi määriteltyä tietoa minkä tahansa ulkopuolisen kumppanin kanssa.

 

Eturistiriidat

Toimimme aina Telenorin parhaaksi.

Mitä meidän tulee tietää

 • Eturistiriita syntyy, kun oma henkilökohtainen etumme on ristiriidassa tai sen voidaan katsoa olevan ristiriidassa Telenorin etujen kanssa.
 • Henkilökohtaisiin etuihimme luetaan taloudelliset etumme, liiketoimintamahdollisuudet, ulkopuoliset työsuhteet tai meille läheisten henkilöiden kuten perheenjäsenten, ystävien tai liikekumppaniemme edut.
 • Jopa vaikutelma, ettemme ehkä toimi Telenorin parhaaksi, voi aiheuttaa rehellisyytemme kyseenalaistamisen ja vaikuttaa kielteisesti maineeseemme.
 • Kaikkien Telenorin puolesta tehtyjen päätösten tulee perustua objektiiviseen ja rehelliseen arvioon yhtiön edusta ilman, että omat henkilökohtaiset etumme vaikuttavat siihen.
 • Avoimuutta ja läpinäkyvyyttä vaaditaan todellisten, mahdollisten tai oletettujen eturistiriitojen hallinnassa.
 • Eturistiriita voi syntyä, vaikka myös yritys hyötyisi tilanteesta jollain tavalla.

Mitä meiltä odotetaan

 • Vältämme eturistiriitoja ja muita tilanteita, jotka voivat vaikuttaa arvostelukykyymme.  
 • Jääväämme itsemme tilanteissa ja päätöksissä, joissa meillä voi olla tai voi vaikuttaa olevan eturistiriita.
 •  Ilmoitamme välittömästi todellisista, mahdollisista tai oletettavissa olevista eturistiriidoista esihenkilöllemme.
 • Pyrimme ratkaisemaan eturistiriitatilanteet yhdessä esihenkilön kanssa, kirjaamme päätöksemme ja toimenpiteemme.
 • Otamme aina Compliance-toiminnon mukaan asian käsittelyyn, jos eturistiriitaa ei voida välttää.
 •  Emme työskentele ulkopuolisissa tehtävissä tai asemissa, jotka voisivat vaikuttaa tai joiden voitaisiin katsoa vaikuttavan velvollisuuteemme toimia Telenorin parhaaksi.
 • Pyydämme esihenkilöltämme kirjallisen hyväksynnän ennen kuin hyväksymme ulkopuolisia johtotehtäviä tai muita toimeksiantoja ja säilytämme nämä asiakirjat yhtiön käytäntöjen mukaisesti.

Milloin tulee olla erityisen varovainen

 • Jos meillä on taloudellinen tai muu sidonnaisuus Telenorin nykyisen tai mahdollisen liikekumppanin kanssa.
 • Jos meillä on ulkopuolinen työsuhde tai asema, joka voisi vaikuttaa kykyymme hoitaa tehtäviämme yhtiössä.
 • Jos rekrytoimme, palkkaamme tai toimimme suorana esihenkilönä perheenjäsenellemme, ystävällemme tai henkilölle, jonka kanssa meillä on läheinen henkilökohtainen suhde.
 • Jos nykyiset tai potentiaaliset liikekumppanimme tarjoavat meille itsellemme jotain, jolla on meille arvoa, esimerkiksi lahjoja, alennuksia tai muita etuja.
 • Jos Telenorin liikekumppani tarjoaa tai aikoo tarjota palveluita henkilökohtaiseen käyttöömme.

 

Ilmasto ja ympäristö

Olemme sitoutuneet ympäristön suojelemiseen ja vaikuttamaan ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen.

Mitä meidän tulee tietää

 • Noudatamme paikallisia lakeja ja kansainvälisesti hyväksyttyä ympäristövaatimuksia
 • Olemme sitoutuneet minimoimaan käyttämämme resurssit, mukaan lukien energian, veden ja raaka-aineet

Mitä meiltä odotetaan

 • Pyrimme kohtuullisin ponnistuksin minimoimaan toimintojemme kasvihuonekaasupäästöt.
 • Otamme aina ilmasto- ja ympäristövaikutukset huomioon, kun teemme hankintoja ja arvioimme toimittajamme vastuullisen liiketoiminnan kriteerein.
 • Tuemme kestäviä jätteenkäsittelytapoja ja pyrimme kohtuullisin ponnistuksin minimoimaan tuottamamme jätteen.
 • Olemme avoimia raportoidessamme siitä miten toimintomme vaikuttavat ilmastoon ja ympäristöön..
 • Raportoimme välittömästi tapahtumista, jotka vahingoittavat ilmastoa tai ympäristöä.

Milloin tulee olla erityisen varovainen

 • Jos huomaamme, että Telenorin oma tai toimittajan toiminta ei täytä Telenorin ilmasto- ja ympäristövaatimuksia.
 • Jos havaitsemme, että asiaankuuluvaa ympäristölainsäädäntöä tai yhtiön ohjeita rikotaan.

 

Taloudellinen luotettavuus ja vilpillinen toiminta

Ylläpidämme oikeellisia taloudellisia tietoja ja noudatamme kaikkia tiedonantovelvollisuuden vaatimuksia.

Mitä meidän tulee tietää

 • Taloudellinen luotettavuus on avainasemassa osakkeenomistajiemme, asiakkaittemme ja työntekijöidemme luottamuksen ylläpitämisessä.
 • Kansainvälisten taloudellisten ohjeiden noudattaminen ei ole ainoastaan vaatimus, vaan se auttaa meitä ohjaamaan liiketoimintaamme parhaalla tavalla.

Mitä meiltä odotetaan

 •  Noudatamme Telenorin kirjanpitoperiaatteita ja pidämme kiinni Telenorin käyttöön ottamasta sisäisestä valvonnasta.
 •  Kirjaamme kaikki liiketoimet oikein lakisääteisten velvollisuuksien ja hyvien kirjanpitokäytäntöjen mukaisesti.
 •  Raportoimme tarkasti, luotettavasti, läpinäkyvästi, johdonmukaisesti ja ajantasaisesti.
 •  Käyttäessämme yhtiön varoja varmistamme, että kulut ovat kohtuullisia ja oikein kirjattuja.
 • Päätöksentekomme perustuu konsernitasoisiin tai paikallisiin hyväksymisvaltuuksiin. Varmistamme tarvittaessa tehtävien ja vastuiden erittelyn.
 • Tarkistamme tosiasiat, tiedon riittävyyden ja liiketoimintaperusteet ennen kuin hyväksymme liiketoimen tai allekirjoitamme dokumentin.
 •  Emme tee vääriä kirjauksia, väärennä dokumentteja tai muutenkaan esitä faktoja, liiketoimia tai taloudellisia lukuja väärin.

Milloin tulee olla erityisen varovainen

 • Jos huomaamme epäselvyyksiä taloudellisissa tai kirjanpitotiedoissa.
 • Jos saamme tietoomme, että kollega tai liikekumppani on väärentänyt dokumentteja.
 • Jos emme ole varmoja, olemmeko kirjanneet liiketoimen oikein.
 • Jos huolestumme sitä, että joku ei esitä taloudellista informaatiota, kuten myyntilukuja tai ennusteita oikein.
 • Jos epäilemme, että Telenorin varoja ei käytetä tai niitä ei kirjata käytäntöjemme mukaisesti.

 

Lahjat, vieraanvaraisuus ja matkustaminen

Maksamme omat kulumme ja käytämme hyvää harkintaa liikelahjoja tarjotessamme.

Mitä meidän tulee tietää

 • Tietyissä tilanteissa liiketoimintaan liittyvät suosionosoitukset kuten lahjat, vieraanvaraisuus ja matkustus voivat aiheuttaa eturistiriitoja tai niitä voidaan pitää lahjontana.
 • Lahja annetaan odottamatta mitään vastalahjaksi, mukaan luettuna liikearvo.
 • Vieraanvaraisuus pitää sisällään esimerkiksi ruoan, juomat, seminaarit, vastaanotot, sosiaaliset tapahtumat ja ajanvietteen.
 • Matkustukseen luetaan mukaan kuljetus- ja majoituskustannukset, kuten taksi-, bussi- ja junamatkat, lennot, hotellit sekä muut matkustukseen liittyvät oheiskulut.
 • Yhteistyökumppaneille, mukaan luettuna viranomaiset, on saatettu antaa tarkat ohjeet siitä, mitä he saavat antaa tai ottaa vastaan.

Mitä meiltä odotetaan

 • Emme koskaan tarjoa emmekä ota vastaan liiketoimintaan liittyviä suosionosoituksia, jotka voivat vaikuttaa tai joiden voidaan olettaa vaikuttavan epäasiallisesti liiketoimintapäätökseen.

 • Emme koskaan tarjoa emmekä ota vastaan käteistä tai käteistä vastaavaa maksuvälinettä tai kalliita ja ylellisiä lahjoja.

 • Emme anna emmekä ota vastaan lahjoja, paitsi vähäarvoisia myynninedistämistuotteita, ja niitäkin ainoastaan silloin, kun sellaisen vastaanottaminen on tavanomaista.

 • Jos työntekijä saa näiden sääntöjen vastaisen lahjan, hänen on joko palautettava se tai luovutettava se Telenorille viivyttelemättä. 

 • Voimme tarjota tai ottaa vastaan vieraanvaraisuutta, kun yhteys liiketoimintaan on selvä ja laillinen, kustannukset ovat kohtuulliset ja asiayhteys on avoin ja läpinäkyvä, mutta mieluiten maksamme omat kustannuksemme. 

 • Maksamme aina omat matka- ja majoituskustannuksemme sekä niihin liittyvät muut kustannukset. Emme myöskään maksa muiden matka- tai majoituskustannuksia tai niihin liittyviä muita kustannuksia. 

 • Liikelahjoja ei saa ulottaa koskemaan perheenjäseniä tai ystäviä.

 • Keskustelemme aina liiketoimintaan liittyvien huomionosoitusten antamisesta tai vastaanottamisesta lähimmän esihenkilömme kanssa.

Milloin tulee olla erityisen varovainen

 • Jos liiketoimintaan liittyviä suosionosoituksia tarjotaan meneillään olevien neuvottelujen tai hankintaprosessien aikana.
 • Jos meitä pyydetään tukemaan lahjoituksin tai muuten uskonnollisia järjestöjä tai poliittisia, valtiollisia, sotilaallisia, poliisi- ja/tai muita julkisia laitoksia tai elimiä.
 • Jos saamme tietoomme liiketoimintaan liittyviä suosionosoituksia, joita ei tarjota tai vastaanoteta avoimesti ja läpinäkyvästi. 
 • Jos uskomme, että liiketoimintaan liittyvien suosionosoitusten tarjoaminen tai vastaanottaminen voisi johtaa siihen, että muut kyseenalaistavat riippumattomuutemme, puolueettomuutemme tai rehellisyytemme. 

 • Jos saamme tietoomme toistuvia tarjouksia samalta liiketoimintakumppanilta tai samalle liiketoimintakumppanille tai tähän liittyvältä taholta tai liittyvälle taholle.

 

Terveys, turvallisuus ja henkilöturvallisuus

Tarjoamme kaikille työntekijöillemme ja liiketoimintakumppaneillemme turvallisen työpaikan.

Mitä meidän tulee tietää

 • Olemme kaikki vastuussa siitä, että työpaikka on terveellinen ja turvallinen niin työntekijöillemme ja toimittajillemme kuin vieraillekin.
 • Hyväksymme, että kannamme yhteisen vastuun terveellisyydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista toiminnassamme sekä koko arvoketjumme mitalla.
 • Noudatamme työterveyttä ja -turvallisuutta koskevaa kansainvälistä sekä paikallistason lainsäädäntöä ja -ohjeistusta ja pyrimme noudattamaan korkeita standardeja tällä osa-alueella.
 • Edistämme yhtenä perusarvoistamme ennakoivaa työkulttuuria, jossa panostetaan työntekijöidemme sekä kaikkien palveluksessamme olevien terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin.
 • Edistämme työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien tapausten ennakoivaa ilmoittamiskulttuuria työntekijöiden ja toimittajien toimesta.

Mitä meiltä odotetaan

 • Olemme tietoisia työympäristöstämme, toimimme vastuullisesti ja vastaamme omista teoistamme.
 • Edistämme ennakoivasti turvallisuuskulttuuria ja pyrimme yhteistyössä toimittajien kanssa tunnistamaan ja lieventämään työterveyttä ja -turvallisuutta koskevia vaaroja.
 • Tiedostamme mahdolliset työpaikalla esiintyvät riskit ja pyrimme jatkuvasti minimoimaan työntekijöiden ja liikekumppanien terveydelle, turvallisuudelle ja hyvinvoinnille aiheutuvia vaaroja.
 • Pidämme huolta siitä, että vaaratilanteet, läheltä piti -tilanteet, vaarallinen toiminta ja epäturvalliset olosuhteet ilmoitetaan niiden vakavuuteen katsomatta, jotta oppisimme kokemuksistamme sekä jatkuvan parantamisen nimissä.
 • Lopetamme vaarallisen työn ja raportoimme siitä välittömästi.

Milloin tulee olla erityisen varovainen

 • Jos havaitsemme vaarallisia toimintatapoja tai olosuhteita, jotka voivat asettaa itsemme, työtoverimme tai toimittajat vaaraan.
 • Jos jonkun työntekijän terveys, turvallisuus tai hyvinvointi on mielestämme vaarantunut.
 • Jos yrityksen käytäntöjä tai vaatimuksia ei noudateta tai jos ne eivät ole työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien lakien mukaisia.
 • Jos havaitaan vaarallisia tilanteita tai työntekijöiden ja/tai liikekumppaneiden kohonnutta stressiä, epäasiallista toimintaa tai heikentynyttä hyvinvointia.

 

Ihmisoikeudet ja työntekijöiden oikeudet

Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia.

Mitä meidän tulee tietää

 • Meillä kaikilla on samat kansainvälisissä perusperiaatteissa, yleissopimuksissa ja paikallisissa laeissa määritetyt ihmisoikeudet ja työntekijöiden oikeudet ilman syrjintää.
 • Meillä on velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia.  Telenor kunnioittaa ihmisoikeuksia ja on asettanut ohjeillaan selkeät vaatimukset. Työntekijöiden oikeudet ovat olennainen osa ihmisoikeuksia.
 • Olemme sitoutuneet edistämään ihmisoikeuksien asemaa yhteiskunnassa.

Mitä meiltä odotetaan

 • Pyrimme tarvittavin toimin varmistamaan, ettei työtovereittemme, kumppaneittemme työntekijöiden, asiakkaittemme tai kenenkään muiden toimintamme piiriin kuuluvien ihmisoikeuksia tai työntekijäoikeuksia loukata meidän tai muiden toimesta.
 • Ilmoitamme kaikista tapahtuneista tai mahdollisista ihmisoikeuksien tai työntekijöiden oikeuksien loukkauksista esihenkilölle tai esimerkiksi eettisten asioiden ilmoituskanavan kautta.
 • Edistämme ihmisoikeuksia, kuten lasten oikeuksia ja digitaalista osallistamista.

Milloin tulee olla erityisen varovainen

 • Jos koemme, tiedostamme tai epäilemme, että työtovereiden, liikekumppaneiden työntekijöiden tai toimialueellamme elävien ihmisten ihmisoikeuksia loukataan.
 • Jos meitä tai jotain kollegoistamme estetään liittymästä lailliseen työntekijöiden toimintaan, esimerkiksi ammattiliittoihin.
 • Jos joku, mukaan luettuna viranomaiset, pyytää Telenorin työntekijöiden, asiakkaitten tai liikekumppaneitten henkilötietoja ilman asianmukaista valtuutusta tai noudattamatta asianmukaista menettelyä.
 • Jos neuvotellun sopimuksen hinta on niin alhainen tai jos sen toimitusaika on niin lyhyt, että se johtaa liikekumppanin työntekijöiden liian alhaisiin palkkoihin tai liian pitkiin työaikoihin.
 • Jos nykyinen tai mahdollinen liikekumppani kieltäytyy noudattamasta toimittajien toimintaa koskevia periaatteita tai ei suostu tarkastuksiin, auditointeihin tai muihin avoimuuteen tähtääviin toimenpiteisiin.

 

Sisäpiirisääntely

Emme jaa sisäpiiritietoa tai toimi sen perusteella.

Mitä meidän tulee tietää

 • Sisäpiiritietoa on mikä tahansa ei-julkinen tieto, joka voisi vaikuttaa yrityksen osakkeen pörssikurssiin, jos tieto olisi sijoittajien tiedossa. Tällaista tietoa ovat mm. julkaisemattomat tulostiedot, mahdolliset yrityskaupat, muutokset ylimmässä johdossa ja merkittävät lakiasiat.
 • Sisäpiiritiedon perusteella tehty osakekauppa rikkoo eettisiä periaatteitamme ja on henkilökohtainen rikos kaikkien maiden lainsäädännön mukaan sekä voi johtaa vakaviin seuraamuksiin työntekijälle henkilökohtaisesti ja Telenorille yrityksenä.
 • Sisäpiiritiedon jakamista muille, jotka sen jälkeen käyvät osakekauppaa tämän tiedon perusteella, pidetään vihjeen antamisena ja se rikkoo sekä Telenorin ohjeita että lakia.

Mitä meiltä edellytetään

 • Emme käy osakekauppaa, anna vihjeitä tai ehdota toisille, että heidän pitäisi käydä minkäänlaista rahoitusvälineiden kauppaa, kun meillä on sisäpiiritietoa Telenorista tai mistä muusta yrityksestä hyvänsä.
 • Pidämme kaikkea sisäpiiritietoa, joka ei ole sijoittajien yleisesti saatavilla, yksityisenä ja luottamuksellisena.

Milloin tulee olla erityisen varovainen

 • Jos saamme tietoomme liiketoimintaan tai lakiasioihin liittyvän seikan, jolla voi olla joko myönteinen tai kielteinen vaikutus Telenorin osakkeen hintaan tai asiakkaan tai liiketoimintakumppanin osakkeen hintaan. 
 • Jos joku ehdottaa, että ostamme tai myymme rahoitusvälineitä ei-julkisen tiedon perusteella. 
 • Jos sinulle on ilmoitettu, että olet sisäpiirirekisterissä. 
 • Jos osallistut yrityskauppaprojektiin tai merkittävään strategiseen projektiin. 
 • Yrityksesi on listattu julkisesti (pörssissä). 

 

Rahanpesu

Telenor vastustaa rahanpesua sen kaikissa muodoissa.

Mitä meidän tulee tietää

 • Rahanpesu on rikollisesta toiminnasta saatujen tulojen piilottamista, peittämistä tai salaamista. 
 • Rikollisesta toiminnasta saadut tulot voivat olla mitä tahansa arvokasta, kuten rahaa, tavaroita, omaisuutta ja kiinteistöjä. 
 • Rahanpesua voi tapahtua monella tavalla ja kaikenlaisten kauppojen ja liiketoimien muodossa, kuten pankkitoiminnassa, investoinneissa, laskutuksessa ja omaisuudensiirroissa. 
 • Säätiöt ja peiteyhtiöt voivat peittää rahan todelliset omistajat ja lisätä rahanpesun riskiä. 
 • Rahanpesuksi lasketaan myös laillisesti hankittujen varojen käyttäminen rikollisen toiminnan tai terrorismin tukemiseen.

Mitä meiltä odotetaan

 • Telenor pyrkii toimimaan laillista liiketoimintaa harjoittavien kumppaneiden kanssa, joiden rahoitus tulee laillisista lähteistä.
 • Vältämme rahanpesua tutkimalla taustoja ja tarkastelemalla liiketoimintakumppaneitamme Telenorin menettelytapojen mukaisesti.
 • Kyseenalaistamme epätavalliset maksu- tai pankkijärjestelyt ja raportoimme epätavalliset pyynnöt. 
 • Konsultoimme aina lakiasioita ja/tai talousosastoa, jos olemme epävarmoja rahan ja omaisuuden lähteestä tai vastaanottajasta.
 • Ilmoitamme viivytyksettä epäilyttävät liiketoimet tai rahanpesutapaukset. 
 • Kiinnitämme huomiota mahdollisiin laskujen tai omaisuuden ali- tai yliarviointiin.

Milloin tulee olla erityisen varovainen

 • Jos maksut suoritetaan tai niitä välitetään sellaisen tahon kautta, joka ei ole sopimusosapuoli.
 • Jos maksuja pyydetään tai niitä suoritetaan eri tavalla kuin sopimuksessa on sovittu.
 • Jos vastaanotamme epätavallisia käteismaksuja.
 • Jos maksut tulevat offshore-pankkitileiltä.
 • Jos maksut tulevat epätavallisilta tileiltä, joita kyseinen sopimuskumppani ei tavallisesti käytä.

 

Tietosuoja

Ansaitsemme luottamuksen suojelemalla kaikkia henkilötietoja.

Mitä meidän tulee tietää

 • Meillä on hallussamme kaikista asiakkaistamme ja työntekijöistämme henkilökohtaisia tietoja, joita meillä on velvollisuus suojata ja käyttää vain asianmukaisiin liiketoimintatarkoituksiin.
 • Henkilötietoja ovat tiedot työntekijöistä, asiakkaista ja yhteistyökumppaneista, kuten puhelinnumerot, sähköpostit, osoitteet, sijainnit, puhelu- ja maksuhistoria, palkat ja terveystiedot.
 • Kaikki henkilötiedot on pidettävä luottamuksellisina. Vastuullinen henkilötietojen käyttö auttaa meitä ansaitsemaan asiakkaittemme ja työntekijöidemme luottamuksen.

Mitä meiltä odotetaan

 • Emme jaa henkilötietoja kenellekään ilman erityistä liiketoimintatarkoitusta, paitsi jos henkilötietojen jakamiseen on saatu lupa tai sille on laillinen syy. 
 • Käytämme henkilötietoja vain tiettyyn liiketoimintatarkoitukseen. 
 • Olemme avoimia ja rehellisiä asiakkaillemme ja työntekijöillemme siitä, miten käytämme heidän tietojaan. 
 • Varmistamme, että tietoja ei käsitellä ilman kunnollista pääsykontrollia, turvatoimia tai tietosuojaa. 
 • Olemme tietoisia vastuustamme yksityisyydensuojaa koskien, kun työskentelemme projekteissa tai tehtävissä, jotka edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. 
 • Noudatamme vahvistettuja menettelytapoja ja prosesseja yksityisyydensuojan varmistamiseksi. 

Milloin tulee olla erityisen varovainen

 • Jos saamme tietää luvattomasta pääsystä henkilötietoihin tai tiedonjakamisesta kolmansille osapuolille ilman asianmukaisia suojaustoimenpiteitä. 
 • Jos keräämme työntekijöistämme tai asiakkaistamme sellaisia tietoja, joita he eivät kohtuudella voisi odottaa meidän keräävän tai käyttävän siten kuin käytämme. 
 • Jos huomaamme työntekijöidemme tai asiakkaidemme henkilötietoja käytettävän tavalla, jota voidaan pitää yksityisyyttä loukkaavana. 
 • Jos viranomainen pyytää tietoja työntekijästä tai asiakkaasta tai esimerkiksi liiketoimintaan liittyviä tietoja asianmukaisesta käytännöstä poikkeavalla tavalla. 
 • Huomaamme jotain mikä vaikuttaa siltä, että henkilötietojen luottamuksellisuus on vaarantunut tai voinut vaarantua. 

 

Viestintä ja sosiaalinen media

Toimimme aina vastuullisesti ulkoisessa viestinnässämme.

Mitä meidän tulee tietää

 • Telenorin työntekijöitä kehotetaan jakamaan Telenoriin liittyviä ei-luottamuksellisia uutisia, virstanpylväitä ja saavutuksia some-tiliensä kautta.
 • Vain yhtiön puhehenkilöt voivat puhua Telenorin nimissä. Tämä koskee myös sosiaalista mediaa ja muita digitaalisia alustoja.
 • Telenor ei ota poliittisesti kantaa tai kuulu mihinkään poliittiseen liikkeeseen, vaikkakin voimme osallistua julkisiin keskusteluihin asioista, jotka ovat tärkeitä strategiamme ja liiketoimintamme kannalta.
 • Telenor ei tue poliittisia puolueita suoran taloudellisen tuen, luontoissuorituksena tehtyjen lahjoitusten tai maksetun ajan muodossa.

Mitä meiltä odotetaan

 • Emme ota osaa ulkopuolisiin keskusteluihin, myöskään sosiaalisessa mediassa, Telenorin puolesta, jollei meitä ole etukäteen valtuutettu tekemään niin.
 • Emme keskustele työhön liittyvistä arkaluonteisista tai luottamuksellisista tiedoista julkisesti emmekä sosiaalisessa mediassa.
 • Jaamme vain henkilökohtaisia näkemyksiämme sosiaalisessa mediassa. Olemme kuitenkin Telenorin työntekijöinä tietoisia siitä, että viestit voivat levitä nopeasti sosiaalisessa mediassa ja että niitä on vaikeaa peruuttaa, ja siksi harkitsemmekin tarkoin, ennen kuin julkaisemme mitään.
 • Ohjaamme toimittajilta/medialta tulleet Telenoria koskevat kysymykset yhtiön viestinnästä vastaaville henkilöille.
 • Tiedostamme, että Telenor toimii monissa eri maissa, joissa vallitsee erilaisia arvoja ja oikeudellisia puitteita, joten paikallisella kommunikaatiolla voi olla maailmanlaajuisia vaikutuksia.
 • Voimme osallistua poliittiseen toimintaan sillä ehdolla, että se on laillista, se tapahtuu vapaa-ajallamme ja omilla varoillamme eikä liity työsuhteeseemme Telenorilla.

Milloin tulee olla erityisen varovainen

 • Jos tulemme tietoisiksi julkisista keskusteluista, jotka voivat vaarantaa Telenorin mainetta blogeissa tai sosiaalisessa mediassa.
 • Jos aiomme puhua ulkoisissa tilaisuuksissa tai muilla foorumeilla, joissa edustamme Telenoria.
 • Jos olemme huolissamme siitä, että viestintämme ulkopuolisten tahojen kanssa voisi heijastua kielteisesti yhtiöön.
 • Jos mainostamme yhtiötämme ja saamme negatiivisen reaktion ulkopuolisilta sosiaalisessa mediassa.

 

Viranomaiset

Noudatamme korkeita eettisiä vaatimuksia asioidessamme viranomaisten kanssa.

Mitä meidän tulee tietää

 • Virkamiehiä ovat kaikki hallituksen työntekijät ja edustajat, mukaan luettuna oikeudellisen, hallinnollisen, toimeenpanevan tai sotilaallisen viran haltijat.
 • Virkamiehet toimivat hallinnollisissa tehtävissä, jotka ovat elintärkeitä yhteiskunnille, joissa harjoitamme toimintaa, ja sitä myöten myös luvallemme toimia niissä.
 • Telenor toimii yhteistyössä virkamiesten kanssa monilla eri tasoilla ja monissa eri tarkoituksissa.
 • Virkamiehille paljastetuista tiedoista voi tulla julkisia valtionhallinnon hallussa olevien tietojen julkisuutta koskevien lakien seurauksena.
 • Valtion omistamien yritysten palveluksessa olevat henkilöt ovat rinnastettavissa viranomaisiin.

Mitä meiltä odotetaan

 • Emme käyttäydy tavalla, joka voisi vaikuttaa tai jonka voitaisiin katsoa vaikuttavan sopimattomalla tavalla viranomaiseen
 • Harjoitamme asianmukaista varovaisuutta yhteydenpidossamme viranomaisiin, kun Telenor
  on mukana kaupallisessa tai hyväksymisprosessissa.
 • Noudatamme aina paikallisia lakeja tai sääntöjä, jotka koskevat viranomaisia. 
 • Emme anna viranomaisille muita lahjoja kuin vähäarvoisia mainoslahjoja ja vain silloin, kun näin on tapana tehdä. 
 • Emme maksa viranomaisten matka-, majoitus- tai muita näihin liittyviä kustannuksia.
 • Tarjoamme viranomaisille vain kohtuullista vieraanvaraisuutta ja vain silloin, kun sille on selkeä ja asianmukainen peruste, kustannukset ovat kohtuullisia ja asiayhteys on avoin ja läpinäkyvä. 
 • Keskustelemme vieraanvaraisuuden tarjoamisesta viranomaisille esihenkilömme kanssa ja pyydämme tarvittaessa ohjeita Compliance-toiminnolta. 
 • Emme maksa voitelurahoja viranomaisille ja raportoimme aina pyynnöt sellaisista maksuista Compliance-toiminnolle. 
 • Käytämme vaikuttamisen ammattilaisia eli ns. lobbareita puhumaan puolestamme vain erityistapauksissa, läpinäkyvästi ja liiketoimintayksikön toimitusjohtajan etukäteen antamalla kirjallisella luvalla.
 • Varmistamme, että lobbauksen kohteena olevat kolmannet osapuolet ovat tietoisia suhteestamme lobbaajaan. Jos lobbaajaa käytetään, kolmannelle osapuolelle on ilmoitettava viivyttelemättä, että lobbaaja edustaa Telenoria. Tämän velvoitteen on sisällyttävä lobbaajan
  kanssa tehtyyn sopimukseen. 
 • Emme osallistu ulkoisiin keskusteluihin viranomaisten kanssa Telenorin puolesta, jollei meitä ole etukäteen valtuutettu siihen.

Milloin tulee olla erityisen varovainen

 • Jos yhteistyökumppani on meidän puolestamme suoraan tai epäsuorasti yhteydessä viranomaisiin.
 • Jos viranomainen pyytää Telenorin työntekijöiden, asiakkaiden tai kenen tahansa muun henkilön henkilötietoja.
 • Jos viranomainen pyytää Telenoria lähettämään tietoa tai viestejä liittymäasiakkaillemme.
 • Jos viranomainen omistaa, johtaa tai on mukana liiketoimintakumppanin toiminnassa.
 • Jos viranomainen tai viranhaltijan perheenjäsen tai liikekumppani hakee töihin Telenorille.

 

Etujemme/omaisuutemme turvaaminen

Turvallisuus on osana kaikessa toiminnassamme.

Mitä meidän tulee tietää

 • Yhtiön omaisuutta on kaikki minkä yhtiömme omistaa tai mitä se käyttää liiketoiminnan harjoittamiseen ml. laitteet, toimitilat, järjestelmät ja tieto.
 • Yhtiön omaisuuden turvaaminen on meidän jokaisen keskeinen velvollisuus.
 • Immateriaalioikeudet kuten tavaramerkit, tekijänoikeudella suojatut tuotteet, keksinnöt, liikesalaisuudet ja tietotaito, ovat usein arvokkaita ja voivat olla tärkeitä Telenorin menestymiselle markkinoilla.
 • Turvallisuusuhat voivat vaikuttaa omaisuuteemme ja niillä voi olla huomattava vaikutus yhtiön talouteen, toimintaan ja maineeseen.

Mitä meiltä odotetaan

 • Arvioimme aina turvallisuusriskejä ja noudatamme turvallisuusohjeita ja vaatimuksia liiketoimintaan liittyviä päätöksiä tehdessämme.
 • Raportoimme aina kaikki turvallisuuteen liittyvät tapahtumat välittömästi ja paikallisten menettelytapojen, lakien ja säännösten mukaisesti.
 • Suojaamme yhtiön omaisuutta katoamiselta, vahingoilta, varkaudelta, hävittämiseltä ja väärinkäytöltä.
 • Rajaamme työntekijöiden ja kolmansien osapuolten pääsyn käsiksi yhtiön omaisuuteen vain siihen, mikä on tarpeellista annettujen tehtävien suorittamiseksi.
 • Noudatamme aina asianmukaisia sääntöjä käyttöoikeuksien myöntämisessä emmekä anna käyttöoikeuksiimme liittyviä tunnuksia kuten pin-koodeja ja salasanoja muille.
 • Käytämme vain Telenorin hyväksymiä järjestelmiä tiedon jakamiseen ja säilytykseen.
 • Suojaamme tilojamme ulkopuolisten pääsyltä ja tiloissa työskennellessämme kannamme yhtiömme kulkutunnistetta näkyvästi.
 • Suojaamme Telenorin immateriaalioikeuksia asianmukaisesti ja kunnioitamme muiden immateriaalioikeuksia.

Milloin tulee olla erityisen varovainen

 • Jos huomaamme toimitiloissamme tai toimitiloihimme pyrkiviä henkilöitä, joilla oilla ei ole valtuutusta olla siellä tai joilta puuttuu asianmukaisesti näkyvillä oleva kulkulupa.
 • Jos matkapuhelimemme, kannettava tietokoneemme tai tietokoneemme katoaa, varastetaan tai käyttäytyy yllättäen eri tavalla kuin tavallisesti.
 • Jos vastaanotamme epäilyttäviä sähköposteja tai viestejä, jotka on suunniteltu tartuttamaan järjestelmiämme tai erehdyttämään meitä antamaan tietoja tai siirtämään rahaa.
 • Jos vastaanotamme epäilyttäviä sähköposteja viestejä tai puheluita, jotka ovat epäilyttäviä.
 • Jos havaitsemme heikkouksia järjestelmissämme, prosesseissamme tai laitteistoissamme.

 

Työympäristö

Kohtelemme toisiamme kunnioittaen ja arvostaen.

Mitä meidän tulee tietää

 • Kaikki työntekijät ansaitsevat työympäristön, jossa ei ole sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautuneisuuteen tai identiteettiin, rotuun, etniseen taustaan, vammaisuuteen, kansalliseen alkuperään, uskontoon, kulttuuri-identiteettiin tai kansalaisuuteen liittyvää häirintää, uhkailua, syrjintää tai väkivallan uhkaa missään muodossa.
 • Pidämme työntekijöiden monimuotoisuutta kilpailuetuna, sillä se laajentaa näkökulmaamme ja antaa meille mahdollisuuden ymmärtää paremmin asiakkaidemme tarpeita ja sitä, mitä he haluavat.
 • Telenor tekee parhaansa edistääkseen aktiivisesti tasa-arvoa kaikissa työsuhteisiin liittyvissä käytännöissä.
 • Vaalimme työympäristöä, jossa ihmisiä kohdellaan rehellisesti ja ammattimaisesti ja heitä arvostetaan heidän yksilöllisten ajatustensa ja erilaisuutensa vuoksi.

Mitä meiltä edellytetään

 • Osoitamme kunnioitusta kollegoitamme kohtaan ja kohtelemme heitä kuten haluaisimme itse tulla kohdelluiksi.
 • Emme aiheuta ikäviä seuraamuksia kenellekään työntekijälle, yhteistyökumppanille tai asiakkaalle siitä, että ovat vilpittömästi tuoneet esille jonkin huolenaiheen.
 • Emme osallistu keskusteluihin tai lähetä minkäänlaisia viestejä, jotka sisältävät hyökkäävää nimittelyä, vitsejä, kliseitä tai uhkailuja emmekä näytä tai jaa hyökkääviä kuvia, sarjakuvia, piirustuksia tai eleitä.
 • Kuuntelemme aktiivisesti eri näkökulmia, ja arvioimme näitä näkemyksiä ainoastaan niiden ansioiden pohjalta. 
 • Puutumme kaikkeen häirintään tai epäasialliseen käytökseen ja suojelemme proaktiivisesti työympäristömme.
 • Emme käytä alkoholia tai laittomia aineita työpaikalla, tai väärinkäytä reseptilääkkeitä emmekä koskaan osta seksipalveluja työmatkoilla tai muilla komennuksilla ml. pitkäaikaisilla ulkomaankomennuksilla.

Milloin tulee olla erityisen varovainen

 • Jos koemme, todistamme tai kuulemme mitä tahansa kiusaamista, pilkkaamista tai häirintää.
 • Jos koemme tai tulemme tietoisiksi mistä tahansa keneen tahansa kohdistuvasta häirintätapauksesta, seksuaalisesta häirinnästä tai rasismista.
 • Jos johtajamme, päällikkömme tai esihenkilömme toistuvasti kohdistavat kritiikkiä tai erikoiskohtelua yhteen kollegaamme tai erityisryhmään sellaisten piirteiden vuoksi, jotka eivät liity heidän työhönsä.
 • Jos epäilemme, että jotkut kollegamme eivät saa tasapuolista kohtelua ylennyksissä tai projektiin nimeämisissä.
 • Jos meitä huolettaa se, että joidenkin henkilöiden tai ryhmien ei anneta osallistua toimintaan tai keskusteluihin.

 

Kuinka ottaa asioita esille

Yksi eettisen ohjeiston keskeinen periaate on, että otamme asioita puheeksi.

Kysymme esihenkilöiltä tai liiketoimintayksikön Compliance-toiminnolta, tai eettisten asioiden ilmoituskanavasta (Integrity Hotline) kun meillä on huoli siitä, ovatko toimet eettisiä tai toimintaohjeidemme mukaisia, ja haastamme ja raportoimme aina tapaukset, jotka rikkovat toimintaohjeitamme tai sovellettavaa lakia. Raportoimalla näistä asioista autamme Telenoria pitämään lupauksensa laillisesta ja eettisestä toiminnasta ja autamme yhtiötä suojaamaan hyvää mainettaan. Telenorin työntekijöinä jaamme tämän vastuun.

Joskus vaatii rohkeutta astua esiin ja esittää huolensa. Jos et tunne kykeneväsi keskustelemaan tai raportoimaan asiasta esihenkilöllesi tai liiketoimintayksikön Compliance toiminnolle, voit käyttää eettisten asioiden ilmoituskanavaa (Integrity Hotline), joka on jo avoinna kaikille työntekijöille ja muille sidosryhmille. Eettisten asioiden ilmoituskanava on ulkopuolisen yrityksen ylläpitämä raportointikanava, joka on suunniteltu suojelemaan huolistaan raportoivien henkilöiden yksityisyyttä ja henkilöitä, joihin raportoitava huolenaihe kohdistuu. Kaikki raportit käsitellään luottamuksellisina ja vain hyvin rajallisella määrällä henkilöitä on pääsy näihin tietoihin. Kanava on aina auki ja on käytettävissä useimmilla paikallisilla kielillä. Jos haluat, voit pysyä nimettömänä. Henkilöllisyytesi pidetään salassa, jos et anna lupaa toimia toisin.

Kaikkiin raportoituihin huolenaiheisiin suhtaudutaan vakavasti ja ne käsitellään oikeudenmukaisesti ja objektiivisesti. Raportit käsitellään ensimmäiseksi konsernin sisäisen tarkastuksen ja tutkimuksen ryhmässä (Group Internal Audit and Investigation, GIA&I). Vakavat tapaukset käsitellään aina konsernin sisäisen tarkastuksen ja tutkimuksen ryhmän johdolla. GIA&I käynnistää tapauksista riippumattoman tutkinnan tosiasioiden selvittämiseksi. Kaikkien toimintojen on pidettävä kaikki asiaan liittyvä informaatio ehdottoman luottamuksellisena prosessin loukkaamattomuuden varmistamiseksi.

Tehokkaat korjaustoimet ja mahdollisesti tarvittavat työntekijöiden kurinpitotoimet, ovat tärkeä osa sääntöjen noudattamista. Kaikissa tapauksissa Compliance-toiminto tukee johtoa tutkittavien huolien ratkaisemiseksi ja sen määrittämiseksi, millaisia toimenpiteitä tarvitaan ja vaikuttavatko ne työsuhteen kestoon tai rikosoikeudelliseen tutkintaan. Kaikkiin, jotka rikkovat lakia, tätä ohjeistoa tai Telenorin määräyksiä tai ohjeita, voidaan kohdistaa kurinpitotoimenpiteitä aina työsuhteen purkamiseen asti. Tällaiset rikkomukset voivat vahingoittaa Telenorin mainetta ja aiheuttaa kaupallisia menetyksiä ja lain rikkominen voi altistaa Telenorin ja yksittäisen lainrikkojan sakko- ja muille rangaistuksille, vahingonkorvauksille ja joissain tapauksissa vankeusrangaistukselle.

On tärkeää muistaa, että voimme kaikki raportoida epäillyn epäeettisen ja laittoman käytöksen ilman huolta haitallisista seuraamuksista. Telenor ei salli minkäänlaisia kostotoimenpiteitä niitä kohtaan, jotka vilpittömästi tuovat asioita esille.