Hallinnointi

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja valvoo hänen toimintaansa. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, jonka hallitus hyväksyy. Yhtiö ilmoittaa toimitusjohtajan henkilö- ja omistustiedot, tehtävät sekä taloudelliset etuudet.

DNA:n toimitusjohtajan tehtävät määräytyvät osakeyhtiölain mukaan. Toimitusjohtaja vastaa itsenäisesti konsernin johtamisesta hallituksen hyväksymien strategisten periaatteiden ja tavoitteiden sekä hallituksen vahvistamien toimintasuunnitelmien ja yleisten periaatteiden mukaisesti (yleistoimivalta).

Konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja, liiketoiminta-alueiden johtajat, strategiajohtaja, talousjohtaja, tekninen johtaja, yhtiöhallinnollisten asioiden johtaja, henkilöstöjohtaja ja tietohallintojohtaja. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii DNA:n toimitusjohtaja. Yhtiön hallitus nimittää johtoryhmän jäsenet.

Johtoryhmän jäsenet

Nimi Asema Syntymävuosi
Jussi Tolvanen toimitusjohtaja 1978
Bjørn Taale Sandberg strategiajohtaja 1964
Asta Rantanen johtaja, yhtiöhallinnolliset asiat 1962
Timo Kipinoinen talous- ja rahoitusjohtaja 1979
Pekka Väisänen kuluttajaliiketoiminnan johtaja  1966
Anna-Mari Ylihurula yritysliiketoiminnan johtaja  1971
Sari Leppänen teknologiajohtaja 1969
Marko Rissanen henkilöstöjohtaja 1974
Vilhelmiina Wahlbeck

johtaja, viestintä, vastuullisuus ja brändin kehitys

1976

 

Lue tarkemmin johtoryhmän jäsenistä täältä

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän tehtävät

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän tehtävät

Toimitusjohtaja

 • vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty
 • johtaa yhtiön päivittäistä toimintaa hallituksen hyväksymien strategisten periaatteiden ja tavoitteiden sekä hallituksen vahvistamien toimintasuunnitelmien ja yleisten periaatteiden mukaisesti (yleistoimivalta)
 • vastaa hallituksen kokouksiin tulevien päätösehdotusten ja asioiden valmistelusta sekä niiden esittelystä hallitukselle ja sen valiokunnille
 • tekee johtoryhmän jäseniä koskevan esityksen hallitukselle
 • käyttää tai valtuuttaa valitsemansa henkilön käyttämään omistajan puhe- ja äänivaltaa tytäryhtiöissä ja
 • toimii puheenjohtajana DNA:n johtoryhmässä ja laajennetussa johtoryhmässä.

Toimitusjohtaja ei ole työsuhteessa yhtiöön eikä hän ole yhtiön työntekijä.

DNA:n johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa konsernin johtamisessa ja sille kuuluvat muun muassa seuraavat tehtävät:

 • konsernin strategian ja pitkän tähtäimen tavoitteiden toteuttaminen
 • konsernin johtamisen koordinointi
 • konsernin liiketoimintasuunnitelmien, budjetin ja investointisuunnitelman laatiminen ja tuloskehityksen toteutumisen seuranta
 • merkittävien investointien valmistelu osana budjettivalmistelua ja mahdollisten lisäinvestointien ehdottamisesta päättäminen erikseen
 • konsernin brändien johtaminen ja kehittäminen
 • hallituksen kokouksissa käsiteltävien asioiden ja raporttien valmistelu
 • yhtiön orgaaniseen kasvuun tähtäävän toiminnan johtaminen
 • liiketoiminta- ja yritysostojen valmistelu ja niihin liittyvien hankintaprosessien johtaminen ja päätösesitysten tekeminen hallitukselle
 • kansainvälistymiseen liittyvien asioiden valmistelu ja päätöksenteko
 • konsernitason kehitysprojekteista ja tärkeimmistä toimittajavalinnoista päättäminen
 • konsernitason periaatteiden, menettelytapojen ja ohjeiden hyväksyminen
 • riskienhallinnan strategioiden, prosessien ja painopisteiden määrittäminen
 • sisäinen valvonta hallituksen tarkastusvaliokunnan ja hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaan.

Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti vähintään kaksi kertaa kuukaudessa ja lisäksi tarvittaessa.