Vastuullisuuden johtaminen DNA:lla

DNA:n vastuullisuustyötä ohjaa johdon ja hallituksen hyväksymä vastuullisuusohjelma  sekä sen alle määritetyt vastuullisuustavoitteet. DNA:n vastuullisuuden tavoitteet  sisältävät myös Telenorin määrittämät ESG tavoitteet.
 

Johtoryhmässä vastuullisuus on toimitusjohtajan vastuulla. Toimitusjohtaja päättää yritysvastuupäällikön ja viestintäjohtajan esityksestä vastuullisuuden suurista linjoista. DNA:n vastuullisuudesta vastaa viime kädessä yhtiön hallitus.

Telenorin  eettiset ohjeet koskevat kaikkia DNA:laisia ja ohjaavat työtämme. Eettisissä ohjeissa on otettu huomioon ILO:n yleissopimuksen ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteet, vähimmäispalkkaa ja työaikoja koskeva lainsäädäntö sekä yleisiä ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaatimuksia. 

DNA:lla on nollatoleranssi korruption ja lahjonnan suhteen, ja liikelahjojen antamiseen sekä vastaanottamiseen on erilliset ohjeet. Meillä on käytössä anonyymi ilmoituskanava väärinkäytösten tai epäeettisen toiminnan ilmoittamiseksi. Telenorilaisten yhteinen Integrity Hotline -tukilinja on luottamuksellinen kanava, jonka kautta DNA:laiset voivat esittää kysymyksiä ja ilmoittaa huolenaiheista, jotka koskevat Telenorin käytännesääntöjen tai asiaankuuluvien lakien, asetusten tai muiden sovellettavien asiakirjojen mahdollisia rikkomuksia

DNA:n vastuullisuusriskit käsitellään osana riskienhallintaprosessia. DNA:lla ei ole erillistä riskienarviointiprosessia korruptioon liittyen, vaan mahdollinen korruptioriski käsitellään osana konsernin riskiprosessia.