Hyvä hallinto

Hyvä hallinto on kaiken vastuullisen toiminnan perusta. DNA:lla vastuullisuus ulottuu omasta toiminnasta ja henkilöstöstä toimittajiimme ja alihankkijoihimme. 

DNA noudattaa aina kaikessa toiminnassaan kansallista lakia. Yhteiset arvomme luovat pohjan DNA:n toimintakulttuurille, kasvulle ja kehittymiselle. Osana Telenor-konsernia Telenorin eettiset ohjeet koskevat jokaista DNA:laista. 

Työnantajana DNA noudattaa ILO:n yleissopimuksen ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteita, vähimmäispalkkaa ja työaikoja koskevaa lainsäädäntöä sekä yleisiä ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaatimuksia. Odotamme myös toimittajiemme ja alihankkijoidemme toimivan samojen periaatteiden mukaisesti.


Näin ohjaamme toimintaamme

DNA:lla hyvä hallinto taataan monella eri tasolla aina ihmisläheisestä esihenkilötyöstä sääntelyn seurantaan ja toteutukseen. Vastuullisuutta koskevat politiikat ja niitä tarkentavat manuaalimme kuitenkin ovat:

  • Konsernipolitiikka, Sustainability
  • Konsernimanuaalit: Sustainability Environment & Climate, Sustainability Human Rights Due Diligence, Sustainability Partnerships, Sustainability E-Waste and Recycling, Responsible Business Reporting
  • Konsernipolitiikka, Privacy
  • Konserinipolitiikka, Anti-Corruption
  • Konsernipolitiikka, People
  • Konsernimanuaali: Diversity & Inclusion

Lisäksi DNA:lla on käytössä anonyymi ilmoituskanava väärinkäytösten tai epäeettisen toiminnan ilmoittamiseksi. DNA:n työntekijät voivat ilmoittaa huolenaiheensa Telenorin yhteiseen Integrity Hotline -tukilinjaan.

Lue lisää vuosikertomuksesta

Tavoitteet ja esimerkkejä toimenpiteistämme

Tavoite suoritettu! 100% DNA:laisista suoritti eettisen ohjeen koulutuksen vuonna 2022.

DNA:laiset esihenkilöt käyvät läpi vastuullisen päätöksentekomallin -ohjeiston, joka ohjaa toimimaan fiksusti niin strategian, ohjeiden kuin bisneksenkin kannalta. 
 

DNA:lla on käytössä vastuullisen ja strategian mukaisen päätöksenteon malli, DNA Päätöspolku. Se toimii tarkastuslistana, jolla arvioidaan päätöksen vaikutuksia sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä neljällä eri osa-alueella: strategian mukaisuus, taloudellisuus ja riskit, sääntöjen ja lain mukaisuus sekä yleinen hyväksyttävyys.

Päätöspolku haastaa DNA:laisia pohtimaan muun muassa seuraavia kysymyksiä: 

  • Onko päätös linjassa DNA:n eettisten ohjeiden kanssa?
  • Onko siihen liittyvät riskit ja mahdollisuudet kartoitettu?
  • Onko päätöksenteossa kuultu riittävästi DNA:n omia asiantuntijoita?

Jos kaikkiin Päätöspolun 12 kysymykseen ei pystytä vastaamaan, päätös viedään takaisin valmisteluun. 

Kaikki esimiehet osallistuvat DNA Päätöspolku -koulutukseen, ja vuonna 2019 DNA:lla koulutettiin lähes 200 henkilöä. Esimiesten lisäksi koulutus on tarjolla kaikille DNA:laisille, jotka kaipaavat tukea arjen päätöksentekoon.

”Koulutuksista on tullut hyvää palautetta ja ne on koettu hyödyllisiksi. Sisäisten kyselyjen mukaan Päätöspolku tunnetaan hyvin ja se on käytössä arjessa”, sanoo DNA:n vastuullisuuspäällikkö Hanna Haapakoski.

DNA Päätöspolku on ollut käytössä liiketoimintojen johtoryhmissä ja keskeisissä ohjausryhmissä jo vuodesta 2017 lähtien. Päätöspolku-koulutukset jatkuvat edelleen vuonna 2020.

Telenor Group on sitoutunut Global Compactin periaatteisiin. Tuemme  sen kestävän kehityksen tavoitteita, ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan liittyviä periaatteita sekä muita YK:n tavoitteita.