Hyvä hallinto

Hyvä hallinto on kaiken vastuullisen toiminnan perusta. DNA:lla vastuullisuus ulottuu omasta toiminnasta ja henkilöstöstä toimittajiimme ja alihankkijoihimme. 

DNA noudattaa aina kaikessa toiminnassaan kansallista lakia. Yhteiset arvomme luovat pohjan DNA:n toimintakulttuurille, kasvulle ja kehittymiselle. Osana Telenor-konsernia Telenorin eettiset ohjeet koskevat jokaista DNA:laista. Odotamme myös toimittajiemme ja alihankkjjoidemme toimivan samojen periaatteiden mukaisesti.

Tavoitteet ja esimerkkejä toimenpiteistämme

Hyvä hallinto on keskeinen osa DNA:n toimintaa.
DNA:n eettisten ohjeiden tuntemus kuuluu jokaiselle DNA:laiselle.
DNA:laiset esimiehet käyvät läpi myös vastuullisen päätöksentekomallin ohjeiston.
Eettinen ohjeisto ja vastuullinen päätöksentekomalli on kytketty osaksi DNA:n perustoimintatapoja.

DNA Päätöspolku on työkalu vastuulliseen päätöksentekoon

Lue lisää

DNA:lla on käytössä vastuullisen ja strategian mukaisen päätöksenteon malli, DNA Päätöspolku. Se toimii tarkastuslistana, jolla arvioidaan päätöksen vaikutuksia sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä neljällä eri osa-alueella: strategian mukaisuus, taloudellisuus ja riskit, sääntöjen ja lain mukaisuus sekä yleinen hyväksyttävyys.

Päätöspolku haastaa DNA:laisia pohtimaan muun muassa seuraavia kysymyksiä: 

  • Onko päätös linjassa DNA:n eettisten ohjeiden kanssa?
  • Onko siihen liittyvät riskit ja mahdollisuudet kartoitettu?
  • Onko päätöksenteossa kuultu riittävästi DNA:n omia asiantuntijoita?

Jos kaikkiin Päätöspolun 12 kysymykseen ei pystytä vastaamaan, päätös viedään takaisin valmisteluun. 

Kaikki esimiehet osallistuvat DNA Päätöspolku -koulutukseen, ja vuonna 2019 DNA:lla koulutettiin lähes 200 henkilöä. Esimiesten lisäksi koulutus on tarjolla kaikille DNA:laisille, jotka kaipaavat tukea arjen päätöksentekoon.

”Koulutuksista on tullut hyvää palautetta ja ne on koettu hyödyllisiksi. Sisäisten kyselyjen mukaan Päätöspolku tunnetaan hyvin ja se on käytössä arjessa”, sanoo DNA:n vastuullisuuspäällikkö Hanna Haapakoski.

DNA Päätöspolku on ollut käytössä liiketoimintojen johtoryhmissä ja keskeisissä ohjausryhmissä jo vuodesta 2017 lähtien. Päätöspolku-koulutukset jatkuvat edelleen vuonna 2020.