Hallinnointi

DNA:n ylin päättävä elin on yhtiökokous

DNA:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous

  • vahvistaa tilinpäätöksen, mikä emoyhtiössä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen
  • päättää taseen osoittaman voiton käyttämisestä
  • päättää vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä
  • valitsee hallituksen jäsenet ja päättää hallitukselle maksettavista palkkioista
  • valitsee tilintarkastajan ja päättää tilintarkastajan palkkioista.

Yhtiökokous päättää lisäksi muista asioista, jotka Suomen osakeyhtiölain mukaan kuuluvat yhtiökokouksen käsiteltäviksi, esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, uusien osakkeiden ja optio-oikeuksien antamisesta sekä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi hallitus kutsuu tarvittaessa koolle ylimääräisen yhtiökokouksen. Hallituksella on myös velvollisuus kutsua yhtiökokous koolle, mikäli tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joiden omistusosuus on yhteensä vähintään 10 % yhtiön osakkeista, sitä vaativat kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten.

Osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain nojalla kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Pyyntö käsiteltävästä asiasta perusteluineen tai päätösehdotuksineen tulee lähettää DNA:n hallituksen sihteerille, DNA ilmoittaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä internetsivuillaan päivämäärän ja osoitteen, johon mennessä osakkeenomistajan tulee ilmoittaa varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävää asiaa koskevasta vaatimuksestaan hallitukselle.

DNA:n osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään.

Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakeyhtiölain mukaisesti. 

Ilmoittautuminen

Yhtiökokoukseen ilmoittaudutaan ennakkoon yhtiökokouskutsussa mainitussa määräajassa. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistaja tai asiamies voi käyttää yhtiökokouksessa avustajaa.

Äänestys

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden äänen. Äänestettäessä yhtiökokouksen päätökseksi tulee osakeyhtiölain mukaisesti esitys, jota on kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Suomen osakeyhtiölain mukaan on kuitenkin useita asioita, mm. yhtiöjärjestyksen muutos ja päätös suunnatusta osakeannista, jolloin päätöksen syntyminen edellyttää lain vaatiman määräenemmistön annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.