Hallinnointi

Palkitseminen

Palkitsemisjärjestelmien tarkoituksena on tukea DNA:n strategista, taloudellista ja operatiivista suuntaa sekä motivoida ja palkita yrityksen menestyksestä. DNA:lla noudatetaan yhtiön hallituksen hyväksymiä palkitsemisperiaatteita.

Hallituksen palkitseminen

DNA:n varsinainen yhtiökokous päättää yhtiön hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkkioista. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tarkastelee vuosittain hallituksen jäsenten palkkioiden määrää ja palkitsemismuotoja ja tekee ehdotukset esitettäväksi varsinaiselle yhtiökokoukselle. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan pääsääntöisesti kerran vuodessa. Hallituksen jäsenille maksettaviin palkkioihin ei liity eläkemaksuja.

DNA:n yhtiökokous päättää yhtiön hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. DNA:n 28.3.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja ne ovat seuraavat:

  • hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio: 144 000 euroa
  • hallituksen jäsenen vuosipalkkio: 48 000 euroa
  • hallituksen jäsenen kokouspalkkio: 1 050 euroa/kokous/henkilö
  • valiokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio: 1 050 euroa/kokous/henkilö
  • valiokunnan jäsenen kokouspalkkio: 525 euroa/kokous/henkilö

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenellä ja puheenjohtajalla on oikeus käyttää 40 prosenttia vuosipalkkioistaan yhtiön osakkeiden hankkimiseen. Hankittavat osakkeet arvostetaan niiden hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden panttaus ja luovuttaminen on kielletty hallituksen jäsenyyden aikana ja osakkeiden siirrettävyyteen liittyy erityisiä ehtoja.

Matkakustannusten korvaamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvaamista koskevaa päätöstä.

Hallituksen vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot vuosina 2016-2018*

Nimi Vuosipalkkio, € Kokouspalkkiot, € Yhteensä, €
2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016
Pertti Korhonen (jäsen 1.12.2016 alkaen) 144 240 152 240 8 997 24 150 27 300 5 250 168 390 179 540 14 247
Jarmo Leino (22.3.2017 asti) - 4 060 110 276 - 3 675 25 725 - 7 735 136 001
Jukka Ottela 48 240 48 240 37 967 19 425 20 475 23 100 67 665 68 715 61 067
Kirsi Sormunen 48 240 48 240 48 240 19 950 24 150 26 775 68 190 72 390 75 015
Anu Nissinen 48 240 48 240 36 392 16 800 21 525 23 625 65 040 69 765 60 017
Tero Ojanperä 48 240 48 023 36 152 13 650 17 850 19 950 61 890 65 873 56 102
Margus Schults 48 000 48 000 36 152 18 375 21 000 21 000 66 375 69 000 57 152
Heikki Mäkijärvi (hallituksessa 22.3.2018 asti) 12 060 36 180 - 5 250 11 550 - 17 310 47 730 -

* Taulukoissa esitetyt vuosipalkkiot ovat kalenterivuoden aikana maksetut palkkiot. Palkkiosummat voivat erota varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä maksujen jaksotuksesta johtuen.

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 050 euroa nimitystoimikunnan kokoukselta ja muille jäsenille 525 euroa nimitystoimikunnan kokoukselta.

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitseminen

Hallitus päättää DNA:n toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta. Hallitus on perustanut palkitsemisvaliokunnan valmistelemaan muun muassa toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitsemista koskevia asioita. Lyhyen aikavälin kannustimen muodostavat vuotuiset tavoite- ja tulospalkkiojärjestelmän mukaiset tulospalkkiot, jotka perustuvat yhtiön hallituksen vuosittain asettamiin tavoitteisiin. Pitkän aikavälin kannustimina toimivat osakepohjaiset kannustinjärjestelmät. Niihin liittyvistä omien osakkeiden hankintavaltuutuksista ja osakeantivaltuutuksista päättää yhtiökokous.

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkka koostuu kuukausipalkasta, DNA:n kannustin- ja tulospalkkiojärjestelmään perustuvasta tulospalkkiosta sekä osakepalkkiojärjestelmästä.

Toimitusjohtaja

Vuosipalkka

Toimitusjohtajan palkkaus muodostuu kokonaispalkasta (sisältäen rahapalkan ja tavanomaiset luontoisedut kuten mahdollisen autoedun ja matkapuhelinedun) sekä pitkän ja lyhyen aikavälin kannustimista. Toimitusjohtajan kiinteä rahapalkka on 346 440 euroa vuodessa ja verotettavat luontoisedut ovat 13 800 euroa vuodessa.

Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Toimitusjohtajan tulospalkkiot perustuvat yhtiötason tavoitteisiin, jotka liittyvät kassavirran kehittymiseen, palveluliikevaihdon kasvuun sekä asiakastyytyväisyyteen. Tavoitteet tukevat DNA:n strategian ja pitkän aikavälin taloudellisen menestymisen toteutumista. Kriteerien toteutumisen seuranta tapahtuu vuosittain ja vuotuinen tulospalkkio voi vastata enintään yhdeksän kuukauden kiinteää rahapalkkaa DNA:n toimitusjohtajan osalta.

Toimitusjohtaja kuuluu jäljempänä kohdassa Kannustinjärjestelmät tarkemmin kuvattuun 20.11.2014 perustettuun Osakepalkkiojärjestelmään. Osakepalkkiojärjestelmän perusteella maksettavan palkkion mahdollinen enimmäismäärä on toimitusjohtajan osalta 216 000 osaketta.
Jäljempänä kohdassa Kannustinjärjestelmät tarkemmin kuvattu pitkän aikavälin osakekannustinjärjestelmä tulee voimaan 1.1.2017.

Eläkkeet ja toimisuhteen päättymiseen liittyviä ehtoja

Toimitusjohtajan irtisanomisaika sopimussuhteesta on sekä yhtiön että toimitusjohtajan puolelta puoli vuotta. Jos sopimus päättyy DNA:sta johtuvasta syystä, toimitusjohtajalla on oikeus saada enintään kahdeksan kuukauden kokonaispalkkaa vastaava irtisanomiskorvaus kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi.

Toimitusjohtajalla on oikeus jäädä eläkkeelle 60 vuoden iässä. Lisäeläkkeen määräytymisperuste on maksuperusteinen. Toimitusjohtajan ja varamiehen lisäeläkkeen maksuosuus on 20 % kiinteästä vuosipalkasta. Toimitusjohtajalla on vapaakirjaoikeus, joka syntyy täysimääräisenä 6 vuoden kuluessa lisäeläkejärjestelmään liittymisestä.

Toimitusjohtajan lisäeläkkeen vakuutusmaksu oli 68 901 euroa vuonna 2015.

Muu DNA:n johtoryhmä

Vuosipalkka

Johtoryhmän palkkaus muodostuu kokonaispalkasta (sisältäen rahapalkan ja tavanomaiset luontoisedut kuten mahdollisen autoedun ja matkapuhelinedun) sekä pitkän ja lyhyen aikavälin kannustimista. Johtoryhmän jäsenten kiinteä rahapalkka on yhteensä 1 333 430 euroa vuodessa ja verotettavat luontoisedut ovat yhteensä 33 419 euroa vuodessa (luvut eivät sisällä toimitusjohtajan palkkaa ja verotettavia luontoisetuja).

Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Johdon tulospalkkiot perustuvat yhtiötason tavoitteisiin, jotka liittyvät kassavirran kehittymiseen, palveluliikevaihdon kasvuun sekä asiakastyytyväisyyteen. Tavoitteet tukevat DNA:n strategian ja pitkän aikavälin taloudellisen menestymisen toteutumista. Kriteerien toteutumisen seuranta tapahtuu vuosittain ja vuotuinen tulospalkkio voi vastata enintään seitsemän kuukauden kiinteää rahapalkkaa DNA:n johtoryhmän jäsenten osalta.

Johtoryhmän jäsenet kuuluvat jäljempänä kohdassa Kannustinjärjestelmät tarkemmin kuvattuun 20.11.2014 perustettuun Osakepalkkiojärjestelmään. Osakepalkkiojärjestelmän perusteella maksettavan palkkion mahdollinen enimmäismäärä on koko johtoryhmän osalta yhteensä 522 000 osaketta (ei sisällä toimitusjohtajan palkkiota).

DNA:n ylimmän johdon ja tiettyjen muiden avainhenkilöiden jäljempänä kohdassa Kannustinjärjestelmät tarkemmin kuvattu pitkän aikavälin osakekannustinjärjestelmä tulee voimaan 1.1.2017.

Eläkkeet ja toimisuhteen päättymiseen liittyviä ehtoja

Johtoryhmän jäsenillä on oikeus jäädä eläkkeelle 62 vuoden iässä. DNA:n johtoryhmän lisäeläkkeet ovat maksuperusteisia. Johtoryhmän lisäeläkkeen maksuosuus on 8 % kiinteästä vuosipalkasta. Johtoryhmän jäsenillä on vapaakirjaoikeus, joka syntyy täysimääräisenä 6 vuoden kuluessa lisäeläkejärjestelmään kuulumisesta. Johtoryhmän jäsenten lisäeläkkeiden vuosimaksu oli vuonna 2015 yhteensä 165 534 euroa.

Johtoryhmän jäsenten työsuhteisiin sovelletaan molemminpuolista kuuden tai kolmen kuukauden irtisanomisaikaa. Mikäli DNA irtisanoo sopimuksen, johtoryhmän jäsen on oikeutettu irtisanomiskorvaukseen, joka vastaa johtoryhmän jäsenen kuuden kuukauden palkkaa irtisanomisajan palkan lisäksi.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen  2017-2018

Nimi Rahapalkka, € Edellisen vuoden
suoritukseen pohjautuva
tulospalkkio, €
Luontoisedut, € Osakepalkkiot Maksettu yhteensä, €
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Toimitusjohtaja, Jukka Leinonen 428 749 530 108 338 482 263 135 13 620 37 354 310 403 2 901 164 1 188 311 3 731 761
Muut johtoryhmän jäsenet 1 389 230 1 665 704 841 091 776 538 26 955 86 564 882 013 7 007 656 3 289 725 9 536 462

 

Kannustinjärjestelmät

Osakepalkkiojärjestelmä

DNA:n hallitus päätti 20.11.2014 yhtiön osakkeiden arvon kehittymiseen perustuvasta pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmästä DNA:n ylimmälle johdolle ja tietyille avainhenkilöille. Järjestelmän piirissä on 35 henkilöä. Järjestelmään kuuluville henkilöille tarjotaan mahdollisuutta saada palkkio joko yhtiön osakkeina tai listautumisen tai suurimpien osakkeenomistajien omistusten divestointien yhteydessä rahana. Palkkio koostuu kahdesta osakkeesta jokaista merkittyä osaketta kohden (perusosuus). Toteutuneessa listautumisessa palkkio perustuu osakkeen listautumishintaan, ja se oikeuttaa kunkin järjestelmään kuuluvan henkilön enintään 14 osakkeeseen kutakin jo omistettua osaketta kohden osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.

Järjestelmän mukaisesti voidaan antaa yhteensä enintään 1 920 000 uutta osaketta. Enimmäismäärää, joka oli aiemmin 128 000 uutta osaketta, on tarkistettu järjestelmän ehtojen mukaisesti yhtiön 25.10.2016 järjestetyn ylimääräisen yhtiökokouksen tekemän osakkeiden jakamista koskevan päätöksen perusteella. Mikäli osakepalkkiojärjestelmän suoritusperusteinen osuus tulisi maksettavaksi kokonaisuudessaan, järjestelmään kuuluvilla henkilöillä on oikeus yhteensä 1 614 000 osakkeeseen yhtiössä, joista odotetaan annettavan enintään noin 807 000 osaketta verojen pidättämisen jälkeen. Osakkeet, joihin järjestelmään kuuluvat henkilöt ovat mahdollisesti oikeutettuja osakepalkkiojärjestelmän perusteella, annetaan noin vuoden kuluessa listautumisesta. Järjestelmän nojalla saatujen osakkeiden omistamiseen tai luovutettavuuteen ei niiden maksamisen jälkeen liity rajoituksia.

Osakepalkkiojärjestelmään kuuluvien osakkeiden saamisen edellytyksenä on muun ohella, että merkitsijällä on ollut listautumisen ajankohtana voimassaoleva työ- tai toimisuhde DNA:han.

Uudet osakekannustinjärjestelmät

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien tarkoituksena on yhdenmukaistaa omistajien ja johdon tavoitteet DNA:n arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa johto ja muut avainhenkilöt DNA:han tarjoamalla heille kilpailukykyinen pitkän aikavälin palkkiojärjestelmä yhtiössä.

Järjestelmät koostuvat pääasiassa suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (PSP, Performance Share Plan), jota täydentää erillinen siirtymävaiheen osakepalkkiojärjestelmä (Bridge Plan). Lisäksi DNA:lla on käytössään ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä (RSP, Restricted Share Plan).

Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma

PSP koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista, joissa kussakin on kolmen vuoden pituinen ansaintajakso. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä. 

Siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelma

Siirtymävaiheen osakepalkkiojärjestelmä on käytössä siirryttäessä vuonna 2014 käyttöön otetusta pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmästä vuonna 2017 alkaneeseen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Siirtymävaiheen osakepalkkiojärjestelmä koostuu kahdesta kolmen vuoden pituisesta osakepalkkio-ohjelmasta, joissa on yhden vuoden pituinen ansaintajakso ja kahden vuoden pituinen rajoitusjakso. Ensimmäinen siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelma alkoi 1.1.2017 ja sen perusteella mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2018. 

Ehdollinen osakepalkkio-ohjelma

Ehdollista osakepalkkiojärjestelmää voidaan käyttää täydentävänä sitouttamisen välineenä erityistilanteissa kuten yritysostojen ja rekrytointien yhteydessä. Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista osakepalkkio-ohjelmista. Kukin ohjelma muodostuu kolmen vuoden pituisesta rajoitusjaksosta, jonka jälkeen yksittäisen ohjelman alussa allokoidut osakepalkkiot maksetaan osallistujille edellyttäen, että heidän työsuhteensa DNA:han jatkuu palkkioiden maksamiseen saakka. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

DNA:n pörssitiedotteet kannustinjärjestelmistä:

19.12.2017: DNA:n hallitus on päättänyt jatkaa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä
31.1.2017: DNA:n johdon ja muiden avainhenkilöiden pitkän aikavälin osakekannustinjärjestelmä

MAR-johtohenkilöiden osakeomistukset 31.12.2018

Nimi Osakkeita
Jukka Leinonen 45 000
Timo Karppinen 17 000
Pekka Väisänen 11 503