Hallinnointi

Riskienhallinta ja valvonta

Riskienhallinnan päämäärä ja tavoitteet

Riskienhallinnan päämääränä on auttaa DNA:n johtoa strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamisessa sekä antaa DNA:n hallitukselle ajantasaista tietoa yhtiön riskeistä sekä niiden hallinnasta.

Lisäksi riskienhallinnan avulla halutaan varjella DNA:n kriittisiä menestymisen edellytyksiä.

Riskejä, jotka heikentävät DNA:n strategian pohjalla oleva DNA:n kilpailuvahvuuksia, tulee mahdollisuuksien mukaan välttää, ja niiden hallitsemiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Riskillä tarkoitetaan tapahtumaa tai olosuhdetta, joka toteutuessaan voi vaikuttaa DNA:n mahdollisuuksiin saavuttaa strategisia tavoitteita tai niistä johdettuja operatiivisia tavoitteita.

Systemaattisella riskienhallinnalla halutaan edesauttaa että:

  • DNA saavuttaa liiketoiminnalliset tavoitteensa
  • Riskinäkökulma otetaan huomioon liiketoiminnan päätöksenteossa
  • DNA ottaa strategiansa kannalta oikeita riskejä
  • Kaikki merkittävät riskit tunnistetaan
  • Tarvittavat toimenpiteet merkittävien riskien torjumiseksi tai niiden seurauksiin varautumiseksi toteutetaan
  • Johto ja hallitus pysyvät ajan tasalla DNA:n riskeistä ja niiden hallinnasta.

Riskinhallintaprosessi

Hallitus päättää riskienhallinnan tavoitteista ja periaatteista sekä vahvistaa yhtiön riskienhallintapolitiikan. Hallitus valvoo riskienhallinnan toteuttamista. Hallitus on perustanut tarkastusvaliokunnan, jonka riskienhallintaan liittyvät velvollisuudet on määritelty hallituksen vahvistamassa tarkastusvaliokunnan työjärjestyksessä.

DNA:n toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisen järjestämisestä ja riskienhallintapolitiikan ylläpidosta.

Riskienhallinnan prosessi tuottaa raportteja riskeistä ja riskienhallintakeinoista DNA:n johtoryhmälle, tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle. Riskienhallintaraporttien pohjalta laaditaan toimintasuunnitelmat keskeisimpien riskien hallitsemiseksi ja näiden suunnitelmien toteutumista seurataan johtoryhmässä sekä tarkastusvaliokunnassa.

Riskienhallinnan vuosisuunnitelma seuraa DNA:n strategiaprosessin vuosisuunnitelmaa. Tavoitteena on vuosittain päivittää DNA:n riskikartta ja laatia DNA:n johtoryhmälle, tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle 1-2 raporttia keskeisimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä niiden hallinnasta.

DNA:n johtoryhmä valitsee avainriskit ja asettaa niille riskivastuulliset. Nämä riskivastuulliset dokumentoivat riskienhallintakeinot ja kehitystoimenpiteet, jotka DNA:n toimitusjohtaja hyväksyy. Riskivastuullinen henkilö, joka toimensa puolesta on parhaimmassa asemassa, ymmärtää riskiä ja määrittää kuinka sen hallintaa tulisi kehittää. Samasta riskistä voi olla vastuussa myös useampi eri henkilö yhdessä.

Lisäksi keskeisimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä raportoidaan DNA:n vuosikertomuksissa ja osavuosikatsauksissa. Taloudellisia raportointiprosesseja koskevan riskienhallinnan periaatteet selostetaan selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Lisää DNA:n riskeistä