Talousviestintä

TIEDONANTO-OHJEISTUS


DNA Oyj:n hallitus hyväksyi tiedonanto-ohjeistuksen 13.3.2020 ja se tuli voimaan heti.

1  Talous- ja sijoittajaviestinnän tavoitteet

DNA Oyj on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. DNA on laskenut liikkeelle vuonna 2025 erääntyvän joukkovelkakirjalainan, joka on listattuna Nasdaq Helsingin pörssissä, ja jonka suhteen DNA on tiedonantovelvollisuuden piirissä. DNA:n osakkeen noteeraus Helsingin pörssissä päättyi 3.2.2020. Tämän jälkeen DNA ei ole arvopaperimarkkinalain mukaisen tiedonantovelvollisuuden piirissä osakkeiden liikkeeseenlaskijana. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

DNA noudattaa viestinnässään Suomen ja EU:n lainsäädäntöä, Helsingin Pörssin sääntöjä ja ohjeita sekä Finanssivalvonnan ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMA:n (European Securities and Markets Authority) määräyksiä ja ohjeita.

DNA:n talousviestinnän tavoitteena on varmistaa, että DNA:n rahoitusvälineiden arvonmuodostuksen perustaksi pääomamarkkinoilla on saatavilla yhdenvertainen, tasapuolinen, riittävä ja samanaikainen tieto yhtiöstä ja sen liiketoiminnoista ja että markkinoilla on käytössään oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnasta ilman aiheetonta viivytystä. 

2  Keskeiset tiedonantoperiaatteet

DNA julkistaa säännöllisesti ennalta ilmoitetun aikataulun mukaan tietoa tuloksestaan ja taloudellisesta asemastaan tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa, tilinpäätöstiedotteessa sekä puolivuotiskatsauksissaan. Yhtiö julkistaa tilikaudelta puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöksen. Tammi-maaliskuulta ja tammi-syyskuulta yhtiö julkistaa tiiviin liiketoimintakatsauksen, jossa on keskeiset tunnusluvut ja toimitusjohtajan katsaus raportointikaudelta. DNA raportoi vastuullisuustyönsä tuloksista vuosittain osana Telenor-konsernin vastuullisuusviestintää.

DNA:n viestinnän keskeiset periaatteet ovat luotettavuus, avoimuus, johdonmukaisuus ja tasapuolisuus. DNA julkaisee tiedonantovelvollisuuksiin perustuvat tiedot mahdollisimman pian ja samanaikaisesti kaikille sidosryhmille. 

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (Market Abuse Regulation, MAR) mukaisesti DNA julkistaa mahdollisimman pian yhtiötä välittömästi koskevan sisäpiiritiedon tai lykkää julkistamista asetuksen mukaisesti.

DNA:n virallinen raportointikieli on suomi. Kaikki tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluva materiaali julkaistaan suomeksi ja englanniksi. 

3  Vastuut ja lausuntojen antajat

Toimitusjohtajalla ja talous- ja rahoitusjohtajalla tai muulla toimitusjohtajan siihen valtuuttamalla henkilöllä on oikeus antaa lausuntoja konsernin liiketoiminnan kehittymisestä. Liiketoimintayksiköiden johtajat voivat kommentoida omaan liiketoimintaan liittyviä asioita ja liiketoiminnan taloudellista tilaa. 

Toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja vastaavat DNA:n suhteista pääomamarkkinoidentoimijoihin. DNA:n mediasuhteista vastaa viestintäjohtaja.

4  Taloudellista tulosta ja toiminnan kehitystä koskevat tiedot ja toimintatavat

DNA laatii puolivuosikatsauksen, tilinpäätöstiedotteen ja tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen. DNA julkaisee tietoja taloudellisesta tilanteestaan ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Neljännen vuosineljänneksen jälkeen yhtiö julkistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Tulevan tilikauden julkaisupäivät julkistetaan pörssitiedotteella ennen edellisen tilikauden päättymistä. 

Tiedot taloudellisesta tuloksesta, liiketoiminnan kehityksestä ja vastaavista asioista annetaan pääsääntöisesti puolivuosikatsauksessa ja tilinpäätöstiedotteessa. 

4.1  Markkinanäkymät

Yhtiö kommentoi sanallisena kuvauksena yleisiä- ja markkinanäkymiä ja toimintaympäristön muutoksia talousraporteissaan ja päivittää näkymiä tarpeen mukaan. Esitetyt lausunnot ja arviot perustuvat johdon kulloiseenkin näkemykseen vallitsevasta markkinatilanteesta ja sen näkymistä.

4.2  Tulosvaroitus

Jos DNA:n toimintaympäristössä ja markkinanäkymissä tapahtuu muutos, joka vaikuttaa yhtiön taloudelliseen kehitykseen olennaisesti tai se eroaa markkinoiden odotuksesta ja aikaisemmin julkistetusta arviosta, antaa DNA tulosvaroituksen. Tulosvaroitus perustuu siihen, mitä yhtiö on itse aikaisemmin julkisesti ennakoinut tai mitä yhtiön aikaisemmin julkistamista tiedoista voidaan perustellusti päätellä ottaen huomioon näkymät ja vallitseva markkinatilanne. Tulosvaroitus voi olla positiivinen tai negatiivinen ja se annetaan pörssitiedotteena mahdollisimman pian. 

4.3  Sisäpiiritiedon julkistamisvelvollisuus ja julkistamisen lykkääminen

DNA julkistaa mahdollisimman pian ja samanaikaisesti kaikille toimijoille sitä suoraan koskevan sisäpiiritiedon. Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti DNA:han taikka DNA:n rahoitusvälineeseen ja jolla, jos se julkistettaisiin, todennäköisesti olisi huomattava vaikutus DNA:n rahoitusvälineiden hintoihin. DNA:lla on liikkeelle laskettuna ja Nasdaq Helsingin pörssissä listattuna joukkovelkakirjalaina, jonka suhteen DNA:lla on sisäpiiritiedon julkistamisvelvollisuus. 
Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan sisäpiiritiedon julkistamista on mahdollista lykätä, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:    
•    tiedon julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi yhtiön oikeutetut edut,
•    tiedon julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan, ja
•    tiedon luottamuksellisuus säilyy.

Päätöksen tiedon julkistamisen lykkäämisestä tekee toimitusjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö lykkäämisperusteiden täyttymisestä tehdyn arvioinnin perusteella.

4.4  Tiedotteet

DNA julkistaa pörssitiedotteella mm. seuraavat päätökset, tiedot ja tapahtumat:

  • Merkittävä muutos DNA:n toiminnassa, jonka perusteella DNA:ta voidaan pitää kokonaan uutena yhtiönä;
  • sulautuminen, jakautuminen, yrityssaneeraus, selvitystila ja konkurssi;
  • seikat, jotka ovat omiaan merkittävästi vaikuttamaan liikkeeseenlaskijan vakavaraisuuteen, maksuvalmiuteen tai kykyyn vastata sitoumuksistaan;
  • tiedot sellaisissa erityisissä tilanteissa tai olosuhteissa, jotka aiheuttavat merkittävää epävarmuutta koskien DNA:n rahoitusvälineen tasapuolista kaupankäyntiä tai luotettavaa hinnanmuodostusta pörssissä;
  • muut koko konsernin kannalta strategisesti tärkeät tapahtumat.

DNA julkaisee lehdistötiedotteella kaikki muut liiketoimintaan liittyvät tapahtumat, kuten esimerkiksi pienemmät yrityskaupat, tuotelanseeraukset tai uudet kiinnostavat asiakkuudet.

5  Markkinahuhut ja tietovuodot 

DNA ei kommentoi markkinahuhuja. Jos markkinahuhulla on tai todennäköisesti on huomattava vaikutus yhtiön arvopaperien arvoon, DNA voi julkistaa pörssitiedotteen antaakseen markkinoille oikean tiedon tai oikaistakseen olennaisesti väärän tai harhaanjohtavan tiedon. Jos DNA:ta koskevaa sisäpiiritietoa on vuotanut julkisuuteen, DNA julkistaa asiasta pörssitiedotteen mahdollisimman pian.

6  Viestintäkanavat, tiedotteiden jakelu ja saatavuus

DNA julkistaa kaiken sisäpiiritiedon pörssitiedotteella mahdollisimman pian Helsingin pörssin ja tärkeimpien tiedotusvälineiden kautta, sekä jakaa lehdistötiedotteet medialle. Pörssi- ja lehdistötiedotteet ovat saatavilla välittömästi niiden julkistamisen jälkeen yhtiön internet-sivuilla. 

Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja puolivuotiskatsaus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.dna.fi/sijoittajat vähintään kymmenen vuoden ajan.

DNA käyttää useita sosiaalisen median kanavia, kuten Twitter, Facebook, LinkedIn ja YouTube. Sosiaalinen media ei koskaan ole ensisijainen viestintäkanava tiedonantovelvollisuuden alaisen tiedon tai muun uuden tiedon julkistamisen osalta, vaan sen rooli on tukea muita kanavia ja jakaa virallisissa kanavissa julkaistua tietoa edelleen.

7  Kriisiviestintä

DNA:n kriisiviestintäsuunnitelmaan on määritelty DNA:n kriisiviestinnän periaatteet ja tavoitteet. Periaatteet ovat liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen, nopeus, rehellisyys, aloitteellisuus, suunnitelmallisuus, inhimillisyys, vastuullisuus ja selkeä kieli. Viestinnän tavoitteena on tiedon jakaminen koordinoidusti, nopeasti, selkeästi, tasapuolisesti ja avoimesti.

8  Sisäpiiriohjeistus 

DNA noudattaa sisäpiiriohjeistuksessa ja -hallinnossa MAR:n vaatimuksia ja sen nojalla annettuja säännöksiä, Finanssivalvonnan ja ESMA:n ohjeita sekä Helsingin Pörssin sääntöjä ja sisäpiiriohjetta. Lisäksi DNA noudattaa yhtiön omaa hallituksen hyväksymää sisäpiiriohjetta.

DNA:n ns. suljettu ikkuna on 30 päivän pituinen ajanjakso ennen tilinpäätöstiedotteen ja puolivuotiskatsauksen julkaisemista ja kestää julkistamispäivän ajan. Suljetun ikkunan aikana DNA:n johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla. 

9  Muutokset ja tiedonanto-ohjeistuksen ylläpito

DNA:n tiedonanto-ohjeistus on hallituksen hyväksymä, ja se tarkistetaan säännöllisesti ja sitä muutetaan tarvittaessa.