Hallinnointi

DNA:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 31.10.2019

Yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Ylimääräinen yhtiökokous vahvisti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi, jäseniksi ja palkkioiksi. Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin ehdotuksen mukaisesti seitsemän jäsentä ja jäseniksi valittiin nykyisistä hallituksen jäsenistä uudelleen Anni Ronkainen, Kirsi Sormunen ja Tero Ojanperä. Lisäksi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallitukseen valittiin uusina jäseninä Jørgen C. Arentz Rostrup, Ulrika Steg, Fredric Scott Brown ja Nils Katla.

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen palkkiot säilyvät ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin 144 000 euroa ja jäsenille 48 000 euroa. Hallituksen kokousten kokouspalkkioksi päätettiin 1 050 euroa kokoukselta. Hallituksen pysyvien valiokuntien kokousten kokouspalkkioksi päätettiin valiokuntien puheenjohtajille 1 050 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 525 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenet, jotka eivät ole riippumattomia DNA Oyj:n osakkeenomistajista luopuivat oikeudestaan palkkioon.

Yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi Jørgen C. Arentz Rostrupin sekä keskuudestaan tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan jäsenet.

  • Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Sormunen ja jäseniksi Tero Ojanperä ja Nils Katla.
  • Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jørgen C. Arentz Rostrup ja jäseniksi Anni Ronkainen ja Ulrika Steg.

Hallituksen jäsenistä Anni Ronkainen, Kirsi Sormunen ja Tero Ojanperä ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Jørgen C. Arentz Rostrup, Ulrika Steg, Fredric Scott Brown ja Nils Katla ovat riippumattomia yhtiöstä mutta eivät riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Materiaalit:

 

DNA:n ylin päättävä elin on yhtiökokous

DNA:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous

  • vahvistaa tilinpäätöksen, mikä emoyhtiössä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen
  • päättää taseen osoittaman voiton käyttämisestä
  • päättää vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä
  • valitsee hallituksen jäsenet ja päättää hallitukselle maksettavista palkkioista
  • valitsee tilintarkastajan ja päättää tilintarkastajan palkkioista.

Yhtiökokous päättää lisäksi muista asioista, jotka Suomen osakeyhtiölain mukaan kuuluvat yhtiökokouksen käsiteltäviksi, esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, uusien osakkeiden ja optio-oikeuksien antamisesta sekä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi hallitus kutsuu tarvittaessa koolle ylimääräisen yhtiökokouksen. Hallituksella on myös velvollisuus kutsua yhtiökokous koolle, mikäli tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joiden omistusosuus on yhteensä vähintään 10 % yhtiön osakkeista, sitä vaativat kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten.

Osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain nojalla kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Pyyntö käsiteltävästä asiasta perusteluineen tai päätösehdotuksineen tulee lähettää DNA:n hallituksen sihteerille, DNA ilmoittaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä internetsivuillaan päivämäärän ja osoitteen, johon mennessä osakkeenomistajan tulee ilmoittaa varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävää asiaa koskevasta vaatimuksestaan hallitukselle.

DNA:n osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään.

Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Ilmoittautuminen

Yhtiökokoukseen ilmoittaudutaan ennakkoon yhtiökokouskutsussa mainitussa määräajassa. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistaja tai asiamies voi käyttää yhtiökokouksessa avustajaa.

Äänestys

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden äänen. Äänestettäessä yhtiökokouksen päätökseksi tulee osakeyhtiölain mukaisesti esitys, jota on kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Suomen osakeyhtiölain mukaan on kuitenkin useita asioita, mm. yhtiöjärjestyksen muutos ja päätös suunnatusta osakeannista, jolloin päätöksen syntyminen edellyttää lain vaatiman määräenemmistön annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.