Hallinnointi

DNA:n ylimääräinen yhtiökokous 2019

DNA Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 31.10.2019 klo 9.00 Kämp Hotellin konferenssitilassa, Symposion-tilat, 2. kerros, Kluuvikatu 2, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 8.30 kokousaamuna.

Kutsu DNA:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen (DNA:n pörssitiedote 1.10.2019) >>

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21.10.2019 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan ilmoittautumisen tulee olla perillä alla ilmoitetussa osoitteessa viimeistään ma 28.10.2019 klo 10.00.

Ilmoittautuminen

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 1.10.2019 klo 16.00 alkaen: 
a) Netissä: Ilmoittautuminen DNA:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen
b) puhelimitse numeroon 020 770 6902 arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 16.00
c) kirjeitse osoitteeseen DNA Oyj, Yhtiökokousilmoittautumiset, PL 10, 01044 DNA

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien DNA Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 

Hallintarekisteröidyt omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.10.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 28.10.2019 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Kokousmateriaalit

Kokouskutsu ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätösehdotukset ovat saatavilla tällä sivulla. 

Päätösehdotukset ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajalle.

Tärkeitä päivämääriä ylimääräiseen yhtiökokoukseen liittyen:
21.10.2019 Yhtiökokoukseen osallistumisen täsmäytyspäivä
28.10.2019 klo 10.00 Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen päättyy
31.10.2019 Yhtiökokouspäivä klo 9.00

Kokouksen kieli

Yhtiökokous pidetään suomeksi ja kokouksessa on simultaanitulkkaus englanniksi. 

Kokouspaikka 

Yhtiökokous järjestetään Helsingin keskustassa hotelli Kämpissä, Kluuvikatu 2, Helsinki. 

Kokouspaikka sijaitsee kävelymatkan päässä rautatieasemalta sekä Helsingin Yliopiston metroasemalta. Jos saavut omalla autolla, käytettävissäsi on keskustan alueen pysäköintitilat, mm. P-Kluuvin pysäköintihalli (https://www.europark.fi/hki-kluuvi/), sisäänajo Fabianinkatu 27. Pysäköinti tapahtuu omalla kustannuksella.

Materiaalit:

 

DNA:n ylin päättävä elin on yhtiökokous

DNA:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous

  • vahvistaa tilinpäätöksen, mikä emoyhtiössä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen
  • päättää taseen osoittaman voiton käyttämisestä
  • päättää vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä
  • valitsee hallituksen jäsenet ja päättää hallitukselle maksettavista palkkioista
  • valitsee tilintarkastajan ja päättää tilintarkastajan palkkioista.

Yhtiökokous päättää lisäksi muista asioista, jotka Suomen osakeyhtiölain mukaan kuuluvat yhtiökokouksen käsiteltäviksi, esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, uusien osakkeiden ja optio-oikeuksien antamisesta sekä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi hallitus kutsuu tarvittaessa koolle ylimääräisen yhtiökokouksen. Hallituksella on myös velvollisuus kutsua yhtiökokous koolle, mikäli tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joiden omistusosuus on yhteensä vähintään 10 % yhtiön osakkeista, sitä vaativat kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten.

Osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain nojalla kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Pyyntö käsiteltävästä asiasta perusteluineen tai päätösehdotuksineen tulee lähettää DNA:n hallituksen sihteerille, DNA ilmoittaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä internetsivuillaan päivämäärän ja osoitteen, johon mennessä osakkeenomistajan tulee ilmoittaa varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävää asiaa koskevasta vaatimuksestaan hallitukselle.

DNA:n osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään.

Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Ilmoittautuminen

Yhtiökokoukseen ilmoittaudutaan ennakkoon yhtiökokouskutsussa mainitussa määräajassa. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistaja tai asiamies voi käyttää yhtiökokouksessa avustajaa.

Äänestys

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden äänen. Äänestettäessä yhtiökokouksen päätökseksi tulee osakeyhtiölain mukaisesti esitys, jota on kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Suomen osakeyhtiölain mukaan on kuitenkin useita asioita, mm. yhtiöjärjestyksen muutos ja päätös suunnatusta osakeannista, jolloin päätöksen syntyminen edellyttää lain vaatiman määräenemmistön annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.