Tietosi ovat meillä turvassa

DNA TV -sovelluksen tietosuojaseloste

Yleistä

Tässä dokumentissa selitetään DNA TV -sovellusta koskevat periaatteet ja käytännöt, joita DNA noudattaa asiakkaiden yksityisyyden suojan, viestinnän luottamuksellisuuden ja oikeusturvan varmistamiseksi. DNA kerää ja käsittelee automaattisesti tilausta ja palvelun käyttöä koskevia tietoja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti asiakkaan tilatessa DNA TV -liittymän tai DNA TV -sovelluksen tai asentaessa päätelaitteelleen DNA TV -sovellusta koskevan ohjelmiston. Henkilötietojen käsittely perustuu asialliseen yhteyteen eli asiakkaan ja DNA:n väliseen sopimukseen, palvelun käytön tai rekisteröitymisen yhteydessä saatuihin tietoihin tai asiakkaan itsensä antamaan suostumukseen. DNA päivittää tätä tietosuojakäytäntöä toimintansa ja DNA TV -sovelluksen kehittymisen myötä ja kehottaa asiakasta säännöllisesti tarkistamaan uusimman tietosuojakäytännön.

Tietojen kerääminen ja käyttö

DNA käsittelee asiakasta ja palvelua koskevia tietoja. Näitä tietoja kootaan eri tavoin, esimerkiksi asiakkaan syöttäessä tietojaan DNA:n verkkosivuille ja käyttäessään palvelua DNA kerää tietoina mm. nimi-, osoite-, puhelinnumero-, sähköpostiosoite-, suoramarkkinointikielto ja -suostumustiedot, tilaus-, toimitus-, sopimus- ja laskutustiedot, ikä-, syntymäaika-, asuinpaikkatiedot sekä muut tallennettavat, asiakkaaseen yhdistettävissä olevat tiedot. DNA käyttää näitä henkilötietoja esimerkiksi rekisteröitymisen, tilauksen ja maksujen käsittelyssä sekä asiakasyhteydenotoissa. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös muista lähteistä saatavista tiedoista, kuten Väestörekisteristä, Itella Oyj:n rekisteristä, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä vastaavista muista julkisista rekistereistä.

Asiakkaan käyttäessä DNA TV -sovellusta, DNA seuraa ja kerää tietoa palvelun käytöstä. Tällaisia tietoja ovat muun muassa käyttöhetken päivämäärä-, kellonaika- ja ip-osoitetieto, maksuhistoriatiedot, mitä sisältöä palvelun kautta katsotaan, tietoa koskien verkon ja päätelaitteen suorituskykyä, yksilöivät laitetiedot (esim. laitetunnus), käyttöjärjestelmä, kielivalinta tai mitä DNA TV -sovelluksen versiota käytetään.

DNA käyttää näitä tietoja mm. seuraaviin käyttötarkoituksiin: (a) voidakseen varmistaa DNA TV -sovelluksen toiminnan ja ylläpidon sekä tarjotakseen asiakkaalle niitä tuotteita ja palveluita, jotka asiakas on tilannut DNA TV -liittymään tai sovellukseen liittyen (b) kehittääkseen uusia tuotteita, palveluja ja palvelutarjontaa asiakkaille. Tietoja käytetään myös laskutukseen, saatavien valvontaan ja perintään sekä mahdollisten väärinkäytösten ehkäisemiseen ja tutkintaan (c) asiakassuhteen hoitamiseen, DNA TV -liittymän tai sovelluksen kehittämiseen vastaamaan asiakkaan kiinnostuksen kohteita ja tarjotakseen asiakkaalle DNA TV -liittymää tai sovellusta koskevia yleisiä tai yksilöityjä tarjouksia (d) voidakseen vastata asiakaspalvelulle esitettyihin kysymyksiin ja toiveisiin nopeasti ja tehokkaasti (e) palvelun käytön analysointiin ja tilastointiin (f) DNA TV -liittymän tai sovelluksen tekijänoikeuksin suojatun sisällön suojaamiseen.

Henkilötietojen luovuttaminen

DNA voi luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille voimassa olevan lain sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Osa palvelusta saattaa sisältää katseluoikeuden internetissä toimivaan ohjelmasisältöön. Näissä tapauksissa ja siinä laajuudessa kuin se on palvelun toteuttamiseksi välttämätöntä, DNA voi luovuttaa ohjelmasisällön katseluoikeuden vahvistamiseksi tarpeen olevat asiakkaan yksilöintitiedot sisältöä tai sen osaa tuottavalle kolmannelle osapuolelle. Tällaisia tietoja voivat olla esim. sähköpostiosoite ja/tai postinumero.

DNA voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä, lisäksi tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita DNA:n alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Mikäli DNA käsittelee tietoja EU/ ETA-alueen ulkopuolella, riittävästä tietosuojan tasosta huolehditaan Suomen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietoja voidaan käyttää DNA:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten sekä DNA:n yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden markkinointiin kuten sähköiseen tai suoramarkkinointiin sekä markkinoinnin kuten sähköisen suoramarkkinoinnin ja muun suoramarkkinoinnin kohdistamiseen, markkinatutkimuksiin ja markkinointikilpailujen järjestämiseen.

Turvallisuus

DNA huolehtii DNA TV -sovelluksen tietoturvasta soveltaen erilaisia menettelytapoja, jotka ovat tarkoituksenmukaisessa suhteessa uhkien vakavuuteen, tekniseen kehitystasoon ja kustannuksiin. Hallintayhteydet palvelimiin sekä ostotapahtumiin ja laskutusaineiston yhteydessä tapahtuva asiakastietojen siirto tapahtuvat suojattuja yhteyksiä käyttäen. Valitettavasti minkään tietoturvajärjestelmän ei voida taata olevan täysin turvallinen tai virheetön. Asiakkaan on itse huolehdittava omasta tietoturvasta tarkoituksenmukaisella tavalla, esim. käyttämällä päätelaitteita huolellisesti ja valvomalla niiden käyttöä sekä huolehtimalla ajantasaisten virus- ja palomuuripalveluiden käytöstä ja käyttöjärjestelmien päivityksistä.

Jos asiakas käyttää salasanoja, henkilötunnusta tai muita erityisiä tunnuksia DNA TV -sovelluksessa, niiden suojaaminen on asiakkaan vastuulla. DNA tiedottaa palvelun tietoturvaan liittyvistä toimenpiteistä ja muista tietoturvaan liittyvistä seikoista tarkoituksenmukaisella tavalla ja mahdollisuuksien mukaan, esim. internetsivuilla tai asiakastiedotteilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt ja nimetyt henkilöt. Koko DNA:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Asiakassuhteen päätyttyä tiedot poistuvat rekisteristä heti kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen ja viimeistään lain edellyttämän määräajan päätyttyä.

Tarkastus- ja tiedonsaantioikeudet

Asiakkaalla on oikeus pyytää virheellisen tiedon korjaamista. Tiedot korjataan rekisteröidyn ilmoituksen mukaisesti ajantasaisiksi viipymättä. Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä asiakasta koskevia henkilötietoja rekisteriin on talletettu.

Tarkastuspyyntöä koskevat ohjeet löydät täältä. Huomaathan, että pyydämme sinua varmentamaan henkilöllisyytesi ennen kuin voimme toimia pyyntösi tai valituksesi perusteella.

Rekisterinpitäjä

DNA Oyj, PL 10, 01044 DNA.
Käyntiosoite: Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki.
Y-tunnus: 0592509-6.
Puhelin: vaihde 044 0440, asiakaspalvelu 044 144 044.
Yllä olevasta osoitteesta saat myös yhteyden DNA:n tietosuojavastaavaan.
Henkilötietojen lainmukaisuutta valvoo tietosuojavaltuutetun toimisto www.tietosuoja.fi